Tlačiť   PDF

Kategorizácia lesov

Dátum poslednej aktualizácie 22.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj, podiel a štruktúru plošného zastúpenia základných kategórií lesov (hospodárske lesy, ochranné lesy a lesy osobitného určenia), ktoré vychádzajú z prevažujúcich funkcií lesov (produkčné alebo mimoprodukčné) a režimu ich obhospodarovania.

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 (2013)

Strategický cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.


Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)

Strategický cieľ 3: Zlepšovanie kvality života

Priorita 7: Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov.

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).


Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Opatrenie C5.2: Integrovať opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia.

 • Úloha 118. Meniť v rámci programov starostlivosti o les kategórie lesa v národných parkoch v súlade s platnou legislatívou v ochrane prírody a krajiny.
 

Kľúčová otázka

Ako sú využívané funkcie lesov súvisiace so životným prostredím?

Kľúčové zistenia

 • Všetky lesy plnia viac funkcií súčasne (v SR sa nachádza viac ako 90 % polyfunkčných lesov).
 • Najviac zastúpenou kategóriou sú lesy hospodárske (HL), nasledujú lesy ochranné (OL) a najmenšie zastúpenie majú lesy osobitného určenia (LOU).
 • V rámci vývoja kategorizácie lesov dochádza po postupnom poklese výmery hospodárskych lesov do roku 2000 na úkor OL a LOU k ich opätovnému nárastu. V súčasnosti (2015) predstavuje ich výmera približne úroveň roku 1993 (71,9 %), od roku 2000 sa zvýšila o 5,6 % a medziročne o 0,4 %.
 • V dôsledku zvyšovania nárokov na plnenie verejnoprospešných funkcií lesov došlo dlhodobo k zvyšovaniu výmery ochranných lesov (z 13,5 % v roku 1990 na 16 % v roku 2000 a súčasných 17,2 %), pričom v posledných rokoch (cca od roku 2005) je ich výmera stabilizovaná.
 • Výmera lesov osobitného určenia vzhľadom na ich špecifickú spoločenskú potrebu najprv narastala (s kulmináciou v roku 1999 – 18,1 %), odkedy sa postupne znižuje (o.i. aj dôsledkom vypustenia subkategórie lesov pod vplyvom imisií) a v súčasnosti (2015) dosahuje 10,8 %. Od roku 2000 poklesla o 6,9 % a medziročne o 0,4 %.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_sad emo_sad
Podiel výmery mimoprodukčných lesov (OL a LOU) sa mierne zvýšil (na úkor HL). Od roku 2000 došlo k poklesu výmery mimoprodukčných lesov a naopak nárastu HL. Došlo k miernemu poklesu výmery mimoprodukčných lesov a naopak nárastu HL.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Lesy zo svojej podstaty plnia viac funkcií súčasne, a to okrem produkčnej (hospodárskej) aj mimoprodukčné funkcie. Predstavujú nielen objekt hospodárskeho využívania, ale sú aj významnou zložkou prírodného prostredia. Z toho vyplývajú aj ich funkcie, teda úžitky, účinkyvplyvy, ktoré poskytujú.
 


Vývoj výmery kategórií lesov
Zdroj: NLC


V rámci ochranných lesov prevládajú lesy s protieróznou funkciou (viac ako ¾ ich výmery) a tiež vodohospodárskou funkciou (cez 21 %). Pri lesoch osobitného určenia prevažuje funkcia obrany štátu, ale tiež ich prírodoochranná funkcia.

Štruktúra plôch ochranných lesov podľa funkcie (2015)

 

Prehľad lesov podľa funkcie v jednotlivých kategóriách (2015)
Kategória lesov Funkcia Výmera porastovej pôdy
ha %*
Hospodárske  Produkčná 1 397 361 71,93
  Spolu 1 397 361 71,93
Ochranné Protierózna 259 947 13,39
  Vodohospodárska 70 894 3,66
  Protilavínová 1 440 0,07
  Brehoochranná 454 0,02
  Protideflačná 1 806 0,09
  Spolu 334 541 17,23
Osobitného určenia Vodoochranná 14 792 0,76
  Rekreačná 28 021 1,44
  Kupeľno-liečebná 2 208 0,11
  Ochrana prírody 41 890 2,17
  Protiimisná 11 335 0,58
  Poľovná 23 597 1,21
  Výchovno-výskumná 21 730 1,12
  Ochrana gen. zdrojov 19 112 0,98
  Obrany štátu 47 980 2,47
  Spolu 210 665 10,84
Zdroj: NLC
Poznámka: *percentuálny podiel funkčného typu vypočítaný z celkovej výmery porastovej pôdy

 

Doterajší vývoj kategorizácie lesov svedčí o poklese výmery hospodárskych lesov až do 90-tych rokov (z 86,4 % v roku 1960 na 66,3 % v roku 2000). Od roku 2000 však zaznamenávame ich opätovný postupný nárast.

 

Vývoj zastúpenia hospodárskych a mimoprodukčných lesov

Zdroj: NLC

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Za ochranné lesy možno vyhlásiť
 1. lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov,
 2. vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín,
 3. lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
 4. ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.

V ochranných lesoch by sa mala posilňovať napr. protierózna, vodohospodárska, protilavínová, brehoochranná a protideflačná funkcia (rozlišuje sa 22 funkčných typov).

 
 • Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy
 1. v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia,
 2. v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta,
 3. prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
 4. vo zverniciach a bažantniciach,
 5. v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov,
 6. v zriadených génových základniach lesných drevín,
 7. určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
 8. ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov (vojenské lesy).
 (podrobnejšie v § 7-15 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa).
 
V lesoch osobitného určenia sa uplatňuje najmä funkcia ochrany prírody, vodoochranná, rekreačná, kúpeľno-liečebná, protiimisná, poľovná a výchovno-vzdelávacia funkcia (spolu 37 funkčných typov).

 
 • Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov.
Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.
 
 
 • Medzi najdôležitejšie verejnoprospešné služby, ktoré LH zabezpečuje patria:
 • Náročnejšie vykonávanie činností v obhospodarovaní lesov – nad rámec predpisu LHP, alebo konvenčných postupov.
 • Výstavba lesných ciest a chodníkov v lesoch ochranných a osobitného určenia vo veľkoplošných chránených územiach so súhlasom štátnej správy životného prostredia.
 • Opravy a údržby lesných ciest a chodníkov v lesoch ochranných a osobitného určenia a vo veľkoplošne chránených územiach, ktoré neslúžia výlučne pre hospodárske účely.
 • Vykonávanie protilavínových a protieróznych opatrení, vrátane sanácie zosuvných území.
 • Porastové úpravy v prímestských a kúpeľných lesoch podľa projektov, schválených orgánom štátnej správy LH.
 • Zalesňovanie pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných, estetických, ktoré orgán štátnej správy vyhlásil za lesné pozemky.
 • Ošetrovanie a ochrana lesných kultúr založených v záujme plnenia verejnoprospešných funkcií do štádia zabezpečeného mladého lesného porastu.
 • Zakladanie, pestovanie a obnova brehových porastov.
 • Meliorácie pôd určených na zalesnenie a zdravotne narušených.
 • Výstavba objektov lesnícko-technických meliorácií a zahrádzania bystrín.
 • Opravy a údržby zariadení a objektov zahrádzania bystrín a strží.
 • Starostlivosť o neupravené vodné toky v správe subjektov obhospodarujúcich lesy.
 • Zachovanie genofondu niektorých druhov zveri, najmä pri ich podstatnom znížení.
 • Budovanie, údržba a prevádzka zariadení, ktoré zamedzujú alebo znižujú škody spôsobované zverou na lesných porastoch.
 • Asanácia poľovníckych pozemkov z veterinárneho hľadiska.
 • Zameranie pozemkov určených na zalesnenie vyhlásených štátnou správou za lesný pôdny fond.
 • Udržiavanie lesných priesekov na štátnych hraniciach.
 • Opravy a údržby kultúrnych pamiatok vo vlastníctve žiadateľa, ktoré už neslúžia prevádzkovým účelom a nachádzajú sa na lesnom fonde.
 • Ničenie komárov a kliešťov na väčšom území pri ich premnožení tak, že ohrozujú lesnú prevádzku.

(§ 12–15 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

 

Metodika:

Základné členenie funkcií lesov je ich členenie na funkcie produkčné (ich výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy) a mimoprodukčné (alebo aj verejnoprospešné), tzn. ekologické funkcie (pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická) a spoločenské funkcie (najmä zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná).
 
Lesy samozrejme plnia viac funkcií súčasne a podľa § 12–15 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch sa z hľadiska ich prevažujúcich funkcií členia na hospodárske lesy (prevažne produkčné funkcie), ochranné lesy a lesy osobitného určenia (mimoprodukčné funkcie). Členenie lesov na jednotlivé kategórie (kategorizácia lesov) vychádza z prevažujúcich funkcií lesov a režimu ich obhospodarovania a boli vytvorené v záujme zabezpečenia verejnoprospešných funkcií lesov.
 
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia je upravené v § 16 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch a tiež v § 2 a 16 – 17 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: