Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Kategorizácia lesov

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj, podiel a štruktúru plošného zastúpenia základných kategórií lesov (hospodárske lesy, ochranné lesy a lesy osobitného určenia), ktoré vychádzajú z prevažujúcich funkcií lesov (produkčné alebo mimoprodukčné) a režimu ich obhospodarovania.
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

4 Plnenie funkcií lesov

 

Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)

Strategický cieľ 3: Zlepšovanie kvality života

Priorita 7: Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov.

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2013)

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).


Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Opatrenie C5.2: Integrovať opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia.

 • Úloha 118. Meniť v rámci programov starostlivosti o les kategórie lesa v národných parkoch v súlade s platnou legislatívou v ochrane prírody a krajiny.

 

Kľúčová otázka

Ako sú využívané funkcie lesov súvisiace so životným prostredím?

Kľúčové zistenia

 • Všetky lesy plnia viac funkcií súčasne (v SR sa nachádza viac ako 90 % polyfunkčných lesov).
 • Najviac zastúpenou kategóriou sú lesy hospodárske (HL), nasledujú lesy ochranné (OL) a najmenšie zastúpenie majú lesy osobitného určenia (LOU).
 • V rámci dlhodobého vývoja kategorizácie lesov (od roku 2005) dochádza k nárastu podielu výmery HL o 5,1 p.b. (hlavne na úkor LOU), strednodobo (od roku 2015) sa zvýšil o 0,9 p.b. medziročne (oproti roku 2021) vzrástol o 0,3 p.b. na súčasných 72,84 % v roku 2022.
 • V dôsledku zvyšovania nárokov na plnenie verejnoprospešných funkcií lesov dochádza dlhodobo k postupnému zvyšovaniu výmery ochranných lesov (zo 17 % v roku 2005 na 17,2 % v roku 2015 a súčasných 17,4 %).
 • Výmera lesov osobitného určenia vzhľadom na ich špecifickú spoločenskú potrebu najprv narastala (s kulmináciou v roku 1999 – 18,1 %), odkedy sa postupne znižuje (o.i. aj dôsledkom vypustenia subkategórie lesov pod vplyvom imisií, resp. meniaceho sa prístupu k ich vyhlasovaniu) a k roku 2022 dosahuje 9,74 %. Od roku 2005 poklesla o 5,56 p.b., strednodobo od roku 2015 o 1,1 p.b. a medziročne o 0,29 p.b.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral emo_neutral
Dlhodobo sa podiel výmery OL zastabilizoval a LOU  znížil, na úkor HL. Strednodobo došlo len k miernemu poklesu výmery LOU na úkor HL. Medziročne došlo len k minimálnej zmene výmery mimoprodukčných lesov, či HL.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Lesy zo svojej podstaty plnia viac funkcií súčasne, a to okrem produkčnej (hospodárskej) aj mimoprodukčné funkcie. Predstavujú nielen objekt hospodárskeho využívania, ale sú aj významnou zložkou prírodného prostredia. Z toho vyplývajú aj ich funkcie, teda úžitky, účinkyvplyvy, ktoré poskytujú.


Vývoj výmery kategórií lesov (%)

  hospodárske lesy lesy osobitného určenia ochranné lesy
1960 86,4 5,7 7,9
1970 77,5 14 6,4
1980 77,3 10,1 9,9
1988 74,5 8,9 13,3
1990 71,1 12 13,5
1991 73,3 13,2 13,5
1993 72,2 13,3 14,5
1994 67 17 15
1996 66,4 17,5 14,8
1997 67,5 17,4 15,1
1998 67,7 16,6 15,7
1999 66,4 18,1 15,5
2000 66,3 17,7 16,0
2001 66,4 17,3 16,3
2002 66,9 16,5 16,6
2003 66,6 16,6 16,8
2004 67 16,1 16,9
2005 67,7 15,3 17
2010 70,7 12,2 17,1
2015 71,93 10,84 17,23
2016 72,24 10,51 17,25
2017 72,08 10,67 17,25
2018 72,1 10,62 17,28
2019 72,55 10,13 17,32
2020 72,7 9,9 17,4
2021
72,59
10,03
17,38
2022
72,84
9,74
17,42

Zdroj: NLC
 

V rámci ochranných lesov prevládajú lesy s protieróznou funkciou (viac ako ¾ ich výmery) a tiež vodohospodárskou funkciou (cez 20 %).
Pri lesoch osobitného určenia prevažuje funkcia prírodoochranná (26 %), ale tiež funkcia obrany štátu (21 %).

 

 

Prehľad lesov podľa funkcie v jednotlivých kategóriách (2022)

Kategória lesov
Prevládajúca funkcia
 Výmera porastovej pôdy  
 
 
 ha  
 %*  
 %**  
 Hospodárske  
 Spolu produkčná  
1 423 831,3
100
72,80
 Ochranné  
 Protierózna  
265 289,1
77,9
13,6
 
 Vodohospodárska  
69 964,6
20,5
3,6
 
 Protilavínová  
2 574,1
0,8
0,1
 
 Protideflačná
2 166,0
0,6
0,1
 
 Brehoochranná  
530,8
0,2
0
 
 Spolu ochranné
340 524,5
100
17,4
 Osobitného určenia
 Ochrana prírody  
49 221,4
25,9
2,5
 
 Obrany štátu
39 923,4
21,0
2,0
 
 Poľovná
22 267,7
11,7
1,1
 
 Rekreačná
21 131,9
11,1
1,1
 
 Výchovno-výskumná
19 706,4
10,3
1,0
 
 Ochrana genet. zdrojov  
19 666,4
10,3
1,0
 
 Vodoochranná
16 199,3
8,5
0,8
 
 Kúpeľno-liečebná
2 287,8
1,2
0,1
 
 Spolu osobitného určenia
190 404,3
100
9,7
 Celkom SR  
1 954 760,1
 
100
Zdroj: NLC
Poznámka: *percentuálny podiel prevládajúcej funkcie vypočítaný z výmery príslušnej kategórie lesa
      **percentuálny podiel prevládajúcej funkcie vypočítaný z celkovej výmery lesov

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Za ochranné lesy možno vyhlásiť
 1. lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov,
 2. vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín,
 3. lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
 4. ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
V ochranných lesoch by sa mala posilňovať napr. protierózna, vodohospodárska, protilavínová, brehoochranná a protideflačná funkcia (rozlišuje sa 22 funkčných typov).

 
 • Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy
 1. v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia,
 2. v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta,
 3. prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
 4. vo zverniciach a bažantniciach,
 5. v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov,
 6. v zriadených génových základniach lesných drevín,
 7. určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
 8. ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov (vojenské lesy).
 (podrobnejšie v § 7-15 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa).
 
V lesoch osobitného určenia sa uplatňuje najmä funkcia ochrany prírody, vodoochranná, rekreačná, kúpeľno-liečebná, protiimisná, poľovná a výchovno-vzdelávacia funkcia (spolu 37 funkčných typov).
 
 • Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov.
Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.
 
 • Medzi najdôležitejšie verejnoprospešné služby, ktoré LH zabezpečuje patria:
 • Náročnejšie vykonávanie činností v obhospodarovaní lesov – nad rámec predpisu LHP, alebo konvenčných postupov.
 • Výstavba lesných ciest a chodníkov v lesoch ochranných a osobitného určenia vo veľkoplošných chránených územiach so súhlasom štátnej správy životného prostredia.
 • Opravy a údržby lesných ciest a chodníkov v lesoch ochranných a osobitného určenia a vo veľkoplošne chránených územiach, ktoré neslúžia výlučne pre hospodárske účely.
 • Vykonávanie protilavínových a protieróznych opatrení, vrátane sanácie zosuvných území.
 • Porastové úpravy v prímestských a kúpeľných lesoch podľa projektov, schválených orgánom štátnej správy LH.
 • Zalesňovanie pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných, estetických, ktoré orgán štátnej správy vyhlásil za lesné pozemky.
 • Ošetrovanie a ochrana lesných kultúr založených v záujme plnenia verejnoprospešných funkcií do štádia zabezpečeného mladého lesného porastu.
 • Zakladanie, pestovanie a obnova brehových porastov.
 • Meliorácie pôd určených na zalesnenie a zdravotne narušených.
 • Výstavba objektov lesnícko-technických meliorácií a zahrádzania bystrín.
 • Opravy a údržby zariadení a objektov zahrádzania bystrín a strží.
 • Starostlivosť o neupravené vodné toky v správe subjektov obhospodarujúcich lesy.
 • Zachovanie genofondu niektorých druhov zveri, najmä pri ich podstatnom znížení.
 • Budovanie, údržba a prevádzka zariadení, ktoré zamedzujú alebo znižujú škody spôsobované zverou na lesných porastoch.
 • Asanácia poľovníckych pozemkov z veterinárneho hľadiska.
 • Zameranie pozemkov určených na zalesnenie vyhlásených štátnou správou za lesný pôdny fond.
 • Udržiavanie lesných priesekov na štátnych hraniciach.
 • Opravy a údržby kultúrnych pamiatok vo vlastníctve žiadateľa, ktoré už neslúžia prevádzkovým účelom a nachádzajú sa na lesnom fonde.
 • Ničenie komárov a kliešťov na väčšom území pri ich premnožení tak, že ohrozujú lesnú prevádzku.

(§ 12–15 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

 

Metodika:

Základné členenie funkcií lesov je ich členenie na funkcie produkčné (ich výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy) a mimoprodukčné (alebo aj verejnoprospešné), tzn. ekologické funkcie (pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická) a spoločenské funkcie (najmä zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná).
 
Lesy samozrejme plnia viac funkcií súčasne a podľa § 12–15 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch sa z hľadiska ich prevažujúcich funkcií členia na hospodárske lesy (prevažne produkčné funkcie), ochranné lesy a lesy osobitného určenia (mimoprodukčné funkcie). Členenie lesov na jednotlivé kategórie (kategorizácia lesov) vychádza z prevažujúcich funkcií lesov a režimu ich obhospodarovania a boli vytvorené v záujme zabezpečenia verejnoprospešných funkcií lesov.
 
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia je upravené v § 16 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch a tiež v § 2 a 16 – 17 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: