Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie 14.12.2021

Značky

Definícia indikátora


Indikátor popisuje výšku a podiel finančných prostriedkov, ktoré sú vynaložené v poľnohospodárstve na ochranu životného prostredia.

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Vyhodnotenie realizácie Opatrení vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia (2000)
 
V dokumente Opatrenie vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia sa uvádza, že v rámci systému uplatňovania ekonomických nástrojov v ochrane životného prostredia je potrebné rozpracovať najmä daňové a finančné nástroje.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001)
 
Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:

 

  • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
  • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
  • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
  • dane,
  • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.

Strategické ciele:
24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR

 

 

  • uplatnenie ekonomických nástrojov v oblasti životného prostredia - riešenie environmentálnej zadlženosti, poplatky za znečistenie, podpora ekologickej gramotnosti a ekodesignu,
  • zavedenie systému internalizácie externalít do cien výrobkov, služieb a produkcie – zahŕňať environmentálne a sociálne náklady do cien produktov.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 (2012)

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 - 2016 vláda SR za jednu z kľúčových úloh určila založenie dlhodobých tendencii pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života. Hospodárska prosperita Slovenska a jej trvalý udržateľný hospodársky rast je možný prostredníctvom celkovej  konvergencie ekonomiky k vyspelým krajinám EÚ pri udržaní dostatočnej úrovne sociálno-ekonomickej súdržnosti. Zámerom vlády je vytvárať a uplatňovať také sociálno-ekonomické nástroje, ktoré budú znižovať regionálne disparity, zvyšovať konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života.
 
7. environmentálny akčný program EÚ (2013)

Európska únia v 7. environmentálnom akčnom programe ako jeden z prioritných cieľov určila zabezpečenie investícií do politiky v oblasti životného prostredia a klímy a riešenie environmentálnych externalít. V súvislosti s riešením environmentálnych externalít sa očakáva systematickejšie uplatňovanie zásady znečisťovateľ platí, a to najmä postupným ukončovaním dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj celkových nákladov vynaložených na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • Finančné prostriedky vynaložených v poľnohospodárstve na ochranu životného prostredia tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady. Od roku 2009 došlo k zníženiu nákladov na ochranu ŽP v poľnohospodárstve o 46,5 % na súčasných 2 066 tis.eur.
     
Zmena od roku 2006 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad Neutralny trend udaje nie su k dispozici
Medzi rokmi 2009 - 2020 celkové náklady na ochranu ŽP v poľnohospodárstve zaznamenali pokles. Od roku 2015 bol zaznamenaný kolísavý trend Medzi rokmi 2009 - 2018 celkových nákladov vynaložených na ochranu ŽP v poľnohospodárstve.

Porovnanie posledných dvoch rokov nie je možné z dôvodu nezverejnenia údajov za investície na ochranu ŽP v poľnohospodárstve.

Sumárne zhodnotenie

Náklady na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve (tis. eur)

 
2009
2010
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investície na ochranu ŽP 1674 1952 132 502 D 47 D 45
Bežné náklady na ochranu ŽP 2189 2273 1368 1527 D 2340 2424 2021
Spolu 3863 4225 1500 2029 1870 2387 D 2066

Poznámka: D - údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter

Zdroj: SHMÚ

Podrobné zhodnotenie


 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia v sektore predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia podnikmi s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investičné náklady sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia - t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (Operačný program Životné prostredie, Operačný programu Základná infraštruktúra), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.


Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami.


Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: