Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie 14.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov, ktoré sú v poľnohospodárstve vynaložené na ochranu životného prostredia. Náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.
Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie. 
 
Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.
Výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj celkových nákladov vynaložených na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 celkové náklady vynaložené na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve predstavovali 2 066 000 eur, pričom ich podiel z celkových nákladov na ochranu životného prostredia v podnikoch spolu bol na úrovni 0,3 %.
  • Medzi rokmi 2009 – 2020 náklady na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve zaznamenali kolísavý trend, pričom ich hodnota za sledované obdobie sa znížila o 46,5 %.
Zmena od roku 2006 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad Neutralny trend udaje nie su k dispozici
Medzi rokmi 2009 - 2020 celkové náklady na ochranu ŽP v poľnohospodárstve zaznamenali pokles. Zaznamenaný bol kolísavý trend, pričom od roku  2015 došlo k miernemu zvýšeniu nákladov vynaložených na ochranu ŽP v poľnohospodárstve.

Porovnanie posledných dvoch rokov nie je možné z dôvodu nezverejnenia údajov za investície na ochranu ŽP v poľnohospodárstve.

Sumárne zhodnotenie

Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve (tis. eur)

 
2009
2010
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investície na ochranu ŽP 1674 1952 132 502 D 47 D 45
Bežné náklady na ochranu ŽP 2189 2273 1368 1527 D 2340 2424 2021
Spolu 3863 4225 1500 2029 1870 2387 D 2066

Poznámka: D - údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter

Zdroj: ŠÚ SR

Podrobné zhodnotenie

Finančné prostriedky vynaložených v poľnohospodárstve na ochranu životného prostredia tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady. V roku 2020 cca 2 % (45 tis. eur) tvorili investície a 98 % (2 021 tis. eur)  bežné náklady.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia v sektore predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia podnikmi s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investičné náklady sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia - t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (Operačný program Životné prostredie, Operačný programu Základná infraštruktúra), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.


Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami.


Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: