Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Náklady na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie18.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov, ktoré sú v poľnohospodárstve vynaložené na ochranu životného prostredia. Náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.
 

Jednotka indikátora

tis.eur, %

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.
Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie. 

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj celkových nákladov vynaložených na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 celkové náklady vynaložené na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve predstavovali 2 066 000 eur, pričom ich podiel z celkových nákladov na ochranu životného prostredia v podnikoch spolu bol na úrovni 0,3 %.
  • Medzi rokmi 2009 – 2020 náklady na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve zaznamenali kolísavý trend, pričom sa ich hodnota za sledované obdobie znížila o 46,5 %.

 

Zmena od roku 2006 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad Neutralny trend udaje nie su k dispozici
Medzi rokmi 2009 - 2020 celkové náklady na ochranu ŽP v poľnohospodárstve zaznamenali pokles. Zaznamenaný bol kolísavý trend, pričom od roku  2015 došlo k miernemu zvýšeniu nákladov vynaložených na ochranu ŽP v poľnohospodárstve.

Porovnanie posledných dvoch rokov nie je možné z dôvodu nezverejnenia údajov za investície na ochranu ŽP v poľnohospodárstve.

Sumárne zhodnotenie

Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v poľnohospodárstve (tis. eur)

 
2009
2010
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Investície na ochranu ŽP 1 674 1 952 132 502 D 47 D 45 D D
Bežné náklady na ochranu ŽP 2 189 2 273 1 368 1 527 D 2 340 2 424 2 021 2 209 2 323
Spolu 3 863 4 225 1 500 2 029 1 870 2 387 D 2 066 D D
Poznámka: D - údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter
Zdroj: ŠÚ SR

 

Podrobné zhodnotenie

Finančné prostriedky vynaložených v poľnohospodárstve na ochranu životného prostredia tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady. V roku 2020 cca 2 % (45 tis. eur) tvorili investície a 98 % (2 021 tis. eur)  bežné náklady.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia v sektore predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia podnikmi s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investičné náklady sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia – t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (Operačný program Životné prostredie, Operačný programu Základná infraštruktúra), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami.


Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: