X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odbery vody v poľnohospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie 14.01.2020

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj objemu odobranej povrchovej a vývoj  prietoku odobranej podzemnej vody v poľnohospodárstve.

Jednotka indikátora

mil.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Ciele:
25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
 
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)
Navrhované adaptačné opatrenia pre oblasť poľnohospodárstva :
  • Využívanie závlah s dôrazom na efektívnosť zavlažovania a šetrenie vody.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • V oblasti prispôsobovania sa na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien (adaptácia) bude dbať na zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy na zdravie obyvateľstva a životného prostredia, podporu systémových riešení pre adaptačné opatrenia vrátane ďalšej podpory protipovodňových opatrení a adaptácie na možný nedostatok vody v súlade so schválenou „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ s dôrazom na adaptačné opatrenia v mestách, poľnohospodárstve a lesníctve.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Kľúčová otázka

Aký je tlak poľnohospodárstva na vodné zdroje?

Kľúčové zistenia

  • Tlak poľnohospodárstva na vodné zdroje sa prejavuje využívaním vody na poľnohospodárske účely. Ide o odbery ako povrchovej vody, ktoré tvoria väčšiu časť využívanej vody v poľnohospodárstve, tak aj vody podzemnej.
  • V roku 2018 predstavoval podiel povrchovej vody využívanej v poľnohospodárstve 5,5 % z celkových odberov povrchovej vody v SR, pričom v danom roku sa v poľnohospodárstve odobralo 12,97 mil.m3 povrchovej vody, čo bol pokles o 26,4 % oproti roku 2017.
  • Podiel  podzemnej vody využívanej v poľnohospodárstve v roku 2018 činil 3,9 % z celkových odberov podzemnej vody v SR. V tomto roku sa odber podzemnej vody v poľnohospodárstve znížil oproti roku 2017 o 18,2 % na hodnotu 335,5 l.s-1.
  • Z dlhodobého hľadiska porovnaním rokov 1995 - 2018 klesol odber povrchovej vody v poľnohospodárstve o 82,6 % a odber podzemnej vody o 55,4 %.
Zmena od roku 1995 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral emo_smile
Od roku 1995 došlo k poklesu odberov povrchovej aj podzemnej vody v poľnohospodárstve. Medzi rokmi 2005 - 2018 bol v poľnohospodárstve zaznamenaný kolísavý trend v odbere povrchovej aj podzemnej vody . Medziročne sa znížil odber povrchovej aj podzemnej vody v poľnohospodárstve.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie


Najväčšie odbery povrchovej vody v poľnohospodárstve sú pre účely závlah, pričom závisia od rozsahu a časového rozloženia prirodzených zrážok vo vegetačnom období. Len malé percento využitia povrchovej vody je určené na ostatné účely.
 

 

V poľnohospodárstve je podzemná voda využívaná najmä v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.
 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odber vôd predstavuje množstvo odobratej povrchovej a podzemnej vody podľa užívateľských skupín.

Metodika:

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného zdroja v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne alebo využíva osobitné vody na podnikateľskú činnosť, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na tlačivách SHMÚ.
Údaje sú následne spracovávane a vyhodnocovaná na základe platnej Metodiky spracovania vodohospodárskej bilancie množstva povrchových vôd za uplynulý rok  a metodiky ŠVHB - podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku.

Zdroj dát:

SHMÚ

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: