Tlačiť   PDF

Odbery vody v poľnohospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie 01.02.2017

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj objemu odobranej povrchovej a vývoj  prietoku odobranej podzemnej vody v poľnohospodárstve.

Jednotka indikátora

mil.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Sektor B – Ochrana a racionálne využívanie vôd

2. Minimalizovanie až zákaz používania podzemných vôd na hospodárske účely tam, kde odbery podzemných vôd môžu byť nahradené odbermi povrchovej vody s výnimkou potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, napájania hospodárskych zvierat a využívania geotermálnych vôd.
11. Uplatňovanie zvýšenej ochrany a racionálneho využívania vodných zdrojov oceňovaných aj podľa ich environmentálnej hodnoty a verejnoprospešnej funkcie.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Ciele:
25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
 
Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2015 (2006)
Strategické cieľ do roku 2015 :
3.1 Skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ
Cieľom je zdokonaľovanie nástrojov na zabezpečenie efektívneho a trvalého využívania vodných zdrojov s ich súčasnou ochranou a  zmenšovaním nepriaznivých dosahov na stav vodných ekosystémov.
Rozvoj zdrojov vody a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov
Podzemné zdroje
 • Na základe výsledkov prehodnotenia využiteľného množstva podzemných vôd a zohľadnenia vplyvu klimatických zmien v jednotlivých oblastiach povodí pripraviť zásady na ich ochranu a racionálne využívanie s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd.
 • Zabezpečiť efektívnejšie využívanie spolupôsobenia podzemných a povrchových vôd.
Kvalitatívna ochrana podzemných zdrojov vôd
 • Nepovoľovať odbery tam, kde podmienky PHO (pásma hygienickej ochrany) nie je možné splniť.

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)
Navrhované adaptačné opatrenia pre oblasť poľnohospodárstva :
 • Využívanie závlah s dôrazom na efektívnosť zavlažovania a šetrenie vody.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
 • Vláda sa zaväzuje k implementácii európskej  environmentálnej legislatívy a k napĺňaniu cieľov definovaných v 7. všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020, ktorý je súčasťou dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050.
 • V oblasti prispôsobovania sa na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien (adaptácia) bude dbať na zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy na zdravie obyvateľstva a životného prostredia, podporu systémových riešení pre adaptačné opatrenia vrátane ďalšej podpory protipovodňových opatrení a adaptácie na možný nedostatok vody v súlade so schválenou „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ s dôrazom na adaptačné opatrenia v mestách, poľnohospodárstve a lesníctve.
 • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Kľúčová otázka

Aký je tlak poľnohospodárstva na vodné zdroje?

Kľúčové zistenia

 • Tlak poľnohospodárstva na vodné zdroje sa prejavuje využívaním vody na poľnohospodárske účely. Ide o odbery ako povrchovej vody, ktoré tvoria väčšiu časť využívanej vody v poľnohospodárstve, tak aj vody podzemnej.
 • V roku 2015 predstavoval podiel povrchovej vody využívanej v poľnohospodárstve 7 % z celkových odberov povrchovej vody v SR, pričom v danom roku sa v poľnohospodárstve odobralo 17,27 mil.m3 povrchovej vody, čo bol nárast o 62,3 % oproti roku 2014.
 • Podiel  podzemnej vody využívanej v poľnohospodárstve v roku 2015 činil 3,2 % z celkových odberov podzemnej vody v SR. V tomto roku sa odber podzemnej vody v poľnohospodárstve znížil oproti roku 2014 o 3,8 % na hodnotu 334,5 l.s-1.
 • Z dlhodobého hľadiska porovnaním rokov 1995 - 2015 klesol odber povrchovej vody v poľnohospodárstve o 76,8 % a odber podzemnej vody o 55,5 %.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_smile Pozitivny trend emo_neutral
Od roku 1995 došlo k poklesu odberov povrchovej aj podzemnej vody v poľnohospodárstve. Medzi rokmi 2000 - 2014 bol v poľnohospodárstve zaznamenaný  väčšinou klesajúci trend v odbere povrchovej aj podzemnej vody . Medziročne sa zvýšil odber povrchovej a naopak znížil odber podzemnej vody v poľnohospodárstve.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie


Najväčšie odbery povrchovej vody v poľnohospodárstve sú pre účely závlah, pričom závisia od rozsahu a časového rozloženia prirodzených zrážok vo vegetačnom období. Len malé percento využitia povrchovej vody je určené na ostatné účely.
 

 

Od roku 2000 dochádza k postupnému poklesu odberov podzemnej vody v poľnohospodárstve, najmä pre účely živočíšnej výroby.  Kým v roku 2000 odbery podzemnej vody pre živočíšnu výrobu predstavovali 446,8 l.s-1, v roku 2015 to bolo už len 200,1 l.s-1.
 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odber vôd predstavuje množstvo odobratej povrchovej a podzemnej vody podľa užívateľských skupín.

Metodika:

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného zdroja v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne alebo využíva osobitné vody na podnikateľskú činnosť, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na tlačivách SHMÚ.
Údaje sú následne spracovávane a vyhodnocovaná na základe platnej Metodiky spracovania vodohospodárskej bilancie množstva povrchových vôd za uplynulý rok  a metodiky ŠVHB - podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku.

Zdroj dát:

SHMÚ

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: