Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Environmentálna certifikácia v cestovnom ruchu

Dátum poslednej aktualizácie22.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj spoločností s environmentálnou certifikáciou podnikajúcich v cestovnom ruchu (napr. EMS, EMAS, Ecolabelling).

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj v environmentálnej certifikácii spoločností v cestovnom ruchu?

Kľúčové zistenia

 • V cestovnom ruchu sa v porovnaní s ostatnými odvetviami len veľmi ťažko uplatňujú systémy riadenia kvality. Implementácia systémov je pre malé subjekty vecne i finančne náročná.
   
 • Do konca roku 2015 organizáciami s certifikovaným Environmentálnym manažérskym systémom (EMS) podľa Normy ISO14001 sú Kúpele Dudince, a.s. (NACE kód 5500 a 5600) – platnosť : 2004-2013 a Termálne kúpalisko Podhájska – platnosť : 2007-2013.
   
 • V národnom registri EMAS sa doteraz nenachádza žiadna organizácia v sektore cestovného ruchu.
   
 • Celkovo boli od roku 2004 v SR posúdené a ocenené Environmentálnou značkou EÚ (ecolabel) 3 turistické ubytovacie služby: MaMaison Residence Sulekova **** apartmánový hotel (MaMaison Bratislava s.r.o. Bratislava), Eco Friendly Hotel Dália – priestory triedy *** (DAIRA s.r.o. Košice), Hotel Bojnický vínny dom **** (Ing. Michal Lekýr Divek Bojnice).
Zmena od roku 2000 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_neutral
Do konca roku 2015 bolo certifikovaných len 5 organizácií CR. Od roku 2015 je minimálny záujem o certifikáciu organizácií CR. Medziročne nedošlo k zmenám v certifikácii organizácií CR.

 

Podrobné zhodnotenie

Celkovo boli od roku 2004 v SR posúdené a ocenené Environmentálnou značkou EÚ 3 turistické ubytovacie služby podľa pôvodného rozhodnutia Európskej komisie č. 2003/287/ES (platného do 31.10.2009)  a revidovaného, v súčasnosti platného, rozhodnutia Európskej komisie č. 2009/578/ES, ktoré ustanovuje environmentálne kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe. Vývoj uvádza nasledujúca tabuľka:
 

DRŽITEĽ ZNAČKY/ NÁZOV SLUŽBY ČÍSLO ROZHODNUTIA
EK

PLATNOSŤ

MaMaison Bratislava s.r.o. Bratislava
Ubytovacia služba:
MaMaison Residence Sulekova **** apartmánový hotel
2003/287/ES V/2008 – X/2009
DAIRA s.r.o. Košice
Ubytovacia služba:
Eco Friendly Hotel Dália – priestory triedy ***
2009/578/ES XII/2011 – XII/2016
Ing. Michal lekýr divek Bojnice
Ubytovacia služba:
Hotel Bojnický vínny dom ****
2009/578/ES
2015/345/EÚ
III/2015 – XI/2017

Medzinárodné porovnanie

Takmer všetky registrácie EMAS v sektore cestovného ruchu v EÚ sú len v 3 členských krajinách: Španielsko, Taliansko a Nemecko.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Environmentálne manažérstvo je dobrovoľný nástroj zavedený za účelom riadenia jej významných environmentálnych aspektov a pre dosiahnutie zhody s právnymi požiadavkami. Zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie, zodpovednosti, procesy, postupy a zdroje na prípravu, uplatňovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky organizácie. Umožňuje tak dosiahnutie a systematické riadenie úrovne environmentálneho správania, ktoré si sama stanovuje. Je to všeobecne použiteľná zásada manažmentu organizácie, ktorá spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov.

Formalizované environmentálne manažérske systémy (EMS) sa dnes celosvetovo zavádzajú podľa noriem radu ISO 14000 alebo podľa nariadenia EHK o EMAS (Systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu), ktoré využívajú najmä európske krajiny. Mnohé, najmä malé a stredné podniky, dnes aplikujú aj špecifické, menej formálne nástroje pre zlepšovanie svojho environmentálneho správania.

Environmentálne označovanie výrobkov (ecolabelling) slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality. Právo používať environmentálna značku EÚ majú len také produkty, u ktorých sa v rámci procesu overovania zhody preukáže, že spĺňajú európske environmentálne kritériá stanovené v rozhodnutiach Európskej komisie pre príslušnú skupinu produktov.

 

Metodika:

V zásade na zavádzanie EMS v EÚ, ako aj na Slovensku, existujú dva najvýznamnejšie predpisy:

 • EMS podľa medzinárodných noriem radu ISO 14000 reprezentovaný v SR certifikačnou normou STN EN ISO 14001 (2005) „Systém environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie”;
 • Schéma systému environmentálneho manažérstva a auditov EMAS podľa zákona NR SR č. 491/2005 Z.z. platného v SR, vychádzajúceho z Nariadenia Rady č. 1836/93 EEC platnej v krajinách EÚ.


EMS je použiteľný pre akýkoľvek typ organizácie v priemyselnom sektore, v pôdohospodárstve, v službách, v zdravotníctve a obchode, vo finančnom sektore alebo verejnej správe. Medzinárodná organizácia pre normy ISO zostavila v roku 1991 Strategickú poradnú skupinu pre ochranu životného prostredia /SAGE/. Nadväzne na Podnikateľskú chartu trvale udržateľného rozvoja, vydanú Medzinárodnou obchodnou komorou ICC (1991), a Deklaráciu Konferencie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji, konanej v Rio de Janeiro v roku 1992, definovala SAGE potreby vývoja štandardizácie v oblasti ochrany životného prostredia. Súbežne vznikali na národných úrovniach, hlavne v Európe, národné normy, z ktorých britská norma BS 7750:1992 sa postupne stala základom pre certifikáciu EMS v mnohých štátoch Európy. V rokoch 1993/94 bola vytvorená samostatná technická komisia ISO/TC 207 pre environmentálne manažérstvo, ktorej úlohou je postupné riešenie a vydávanie medzinárodných technických noriem životného prostredia do noriem radu ISO 14000 pod skupinovým názvom Environmentálne manažérstvo.
EMS v Slovenskej republike. V decembri 1996 bola ustanovená pri Slovenskom ústave technickej normalizácie  (SÚTN) technická normalizačná komisia TK č. 72 s názvom Environmentálne manažérstvo. V priebehu roku 1997 bolo riešených prvých päť noriem radu ISO 14000. Po konečnom schválení Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS), ktoré sa uskutočnilo začiatkom roku 1998, boli zaradené do sústavy STN. V súčasnosti sú z oblasti environmentálneho manažérstva spracované a začlenené do našej sústavy tieto technické normy.

Základnou technickou normou pre zavedenie a certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva (EMS) je norma EN ISO 14 001, ktorá bola prebraná aj do sústav európskych noriem (CEN) a ktorá špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Nie je pre organizácie záväzná a bola vytvorená tak, aby bola použiteľná v organizáciách akéhokoľvek typu a veľkosti a aby zohľadňovala rôzne geografické, kultúrne a sociálne podmienky. Do sústavy STN bola prvý raz zavedená v máji 1998 pod názvom STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie. V roku 2004 bola v ISO revidovaná a do STN implementovaná v júni 2005 ako STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preverí úspešný certifikačný audit, organizácia získa od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom o účinnosti systému. Norma je tiež východiskovým vodidlom pre zavedenie EMAS v zmysle nariadenia EÚ.

ISO 14001
Pri stanovení rozsahu vyhľadávania údajov v databáze organizácii s certifikovaným systémom environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001 sa vychádzalo z návrhu sektorového referenčného dokumentu (SRD) pre cestovný ruch, ktorý bol vypracovaný Inštitútom pre technologický výskum jednotného spoločného centra (JRC-IPTS)s cieľom podporiť implementáciu schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v predmetnom sektore. 
V zmysle SRD boli predmetom vyhľadávania organizácie, ktorých systém environmentálneho manažérstva bol certifikovaný pre NACE kódy (vyhláška Štatistického úradu SR č.  306/2007 pre štatistickú  klasifikáciu ekonomických činností): 55, 56, 79 a 84.11        
Aplikáciou filtračných kritérií pre záznamy v databáze organizácií s certifikovaným EMS sú vyhľadávané organizácie, ktorých certifikácia spadá do rozsahu číselných kódov pre cestovný ruch.
Zdrojové údaje pre aktualizáciu databázy sú získavané od akreditovaných certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu EMS podľa predmetnej normy. Vstupné údaje o organizáciách s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 nie sú úplne nakoľko získanie údajov o certifikovaných subjektoch  je založené najmä na dobrovoľnom poskytnutí výsledkov certifikačného procesu certifikačnými orgánmi, z ktorých niektoré na základe zmluvných podmienok s klientmi neposkytujú informácie o organizáciách.
 
EMAS
V národnom registri EMAS sa doteraz nenachádzala  žiadna organizácia v sektore cestovného ruchu.


Environmentálna značka Európskej únie (ecolabel)
Právo používať environmentálnu značku udeľuje minister životného prostredia SR prostredníctvom licenčnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi žiadateľom a MŽP SR na určité obdobie. Celkový vzhľad značky EÚ a spôsoby používania značky sa riadia presnými pravidlami a pokynmi, ktoré vychádzajú z článku 9 a prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ. Vývoj od roku 2004 v SR posúdených a ocenených inštitúcií eviduje SAŽP.

Zdroj dát:

ŠÚ SR, SAŽP