Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie17.02.2022

Definícia indikátora

Indikátor popisuje počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu, ako aj počet posudzovaných zámerov v rámci EIA súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu, ku ktorým sa vyjadruje ŠOP SR.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 13.3 Zlepšiť environmentálne povedomie prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného ruchu

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj v posudzovaní zásahov do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu?

Kľúčové zistenia

 • Na kategórie chránených území celkovo pripadá 60 – 80 % stanovísk ŠOP SR k zásahom do prírody a krajiny (súvisiacich s cestovným ruchom) vyžadujúcich súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (predovšetkým územia TANAP-u, NP Nízke Tatry, NP Slovenský raj a NP Malá Fatra).
   
 • Od roku 2005 do roku 2010 počet stanovísk stagnoval, ale od roku 2011 dochádza k výraznejšiemu nárastu.
   
 • Od roku 2005 došlo k viac ako dvojnásobnému nárastu počtu stanovísk o 138 %, tzn. o 447 stanovísk (na 771 v roku 2020).
   
 • Medziročne došlo k zvýšeniu počtu stanovísk o 9,8 % (69 stanovísk).
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_neutral
Od roku 2005 došlo k nárastu počtu stanovísk ŠOP SR k posudzovaným zámerom cestovného ruchu. Od roku 2015 došlo k nárastu počtu stanovísk ŠOP SR k posudzovaným zámerom cestovného ruchu. Medziročne došlo k zvýšeniu počtu stanovísk ŠOP SR k posudzovaným zámerom cestovného ruchu.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu
Druh činnosti Rok Počet posudzovaných zásahov
NPR, PR, NPP, PP, CHA,
CHKP
Národný park Ochranné pásmo NP, CHKO Voľná 
krajina
Budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy (§ 13 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) 2005 6 5 29 16
2006 9 4 11 3
2007 13 5 17 17
2008 6 13 27 11
2009 19 19 27 20
2010 7 7 26 7
2011 11 12 19 13
2012 14 15 34 6
2013 44 53 44 33
2014 21 11 25 15
2015 11 23 30 11
2016 12 15 35 21
2017 7 8 32 16
2018 9 6 12 14
2019 4 25 39 20
2020 11 23 53 31
Organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených
(§ 13 ods. 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
2005 51 58 94 23
2006 31 51 65 27
2007 43 65 83 10
2008 18 83 60 14
2009 70 59 54 23
2010 34 41 82 20
2011 56 109 118 55
2012 50 88 88 23
2013 36 69 83 37
2014 89 38 64 18
2015 53 62 96 16
2016 59 63 86 23
2017 41 71 71 15
2018 62 66 76 31
2019 76 76 93 23
2020 43 51 70 19
Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najväčšou prekážkou v okruhu 600 m  od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia
(§ 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
2005 8 17 6 10
2006 3 7 2 -
2007 2 13 3 -
2008 1 12 4 1
2009 11 14 2 4
2010 6 5 3 6
2011 3 7 8 -
2012 2 5 4 -
2013 7 8 2 5
2014 5 4 3 -
2015 4 5 2 -
2016 8 4 4 0
2017 2 6 4 1
2018 15 16 2 0
2019 30 18 8 1
2020 9 9 6 -
Osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb
(§ 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
2005 - - 1 -
2006 - - 2 4
2007 2 13 3 -
2008 - - 1 -
2009 2 3 1 2
2010 - - - -
2011 1 1 2 -
2012 - - - -
2013 - 4 2 -
2014 - 1 - -
2015 - 3 1 -
2016 0 0 1 2
2017 0 0 1 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 2 0
2020 - - - -
Budovanie golfových ihrísk 2005 - - - -
2006 - - 2 4
2007 - 3 4 -
2008 - - - -
2009 2 0 3 1
2010 - - - 4
2011 - - 2 1
2012 - - 1 2
2013 - - 1 1
2014 - - - 2
2015 - - 1 -
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -
2019 - - - -
2020 - - - -
Budovanie ubytovacích zariadení (chaty, hotely,...) 2014 2 70 118 33
2015 1 42 103 26
2016 7 38 93 27
2017 1 9 40 8
2018 7 23 58 21
2019 5 30 146 39
2020 9 52 215 68
Budovanie športových zariadení (vleky, lanovky, ...) 2014 2 5 4 3
2015 1 3 3 4
2016 0 4 7 5
2017 1 15 64 3
2018 4 4 5 3
2019 0 6 14 1
2020 5 4 14 1
Iné 2010 2 10 18 13
2011 3 3 3 2
2012 6 7 4 -
2013 9 61 44 1
2014 17 3 6 4
2015 19 10 9 7
2016 10 12 15 3
2017 10 23 14 5
2018 12 17 4 2
2019 12 16 15 3
2020 7 30 34 7
Zdroj: ŠOP SR
 
Hoci všetky kategórie chránených území súhrnne plošne zaberajú iba cca 18 % rozlohy SR, celkovo na ne pripadá 60 – 80 % posudzovaných zásahov do prírody a krajiny vyžadujúcich súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (predovšetkým územia TANAPu, NP Nízke Tatry, NP Slovenský raj a NP Malá Fatra).

 

 

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Pod posudzovanými záshmi do prírody a krajiny súvisiacich s aktivitami cestovného ruchu sa rozumie nasledovné:

Činnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:
 1. Budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy (§ 13 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 2. Organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených (§ 13 ods. 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 3. Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najväčšou prekážkou v okruhu 600 m  od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia (§ 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 4. Osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb (§ 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)

Činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:
 1. Budovanie golfových ihrísk
 2. Budovanie ubytovacích zariadení (chaty, hotely,...)
 3. Budovanie športových zariadení (vleky, lanovky, ...)
 4. Iné činnosti
 

Metodika:

Údaje sú získané z podkladov organizačných útvarov ŠOP SR o počte stanovísk, ktoré vypracúvajú pre orgány ochrany prírody. Ide o stanoviská k týmto činnostiam:
 1. Budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy (§ 13 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 2. Organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených (§ 13 ods. 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 3. Let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najväčšou prekážkou v okruhu 600 m  od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia (§ 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 4. Osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb (§ 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
 5. Budovanie golfových ihrísk
 6. Budovanie ubytovacích zariadení (chaty, hotely,...)
 7. Budovanie športových zariadení (vleky, lanovky, ...)
 8. Iné činnosti

Zdroj dát:

ŠOP SR