Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Erózia pôdy vplyvom cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie17.02.2022

Definícia indikátora

Indikátor popisuje dĺžku a percentuálny podiel turistických značených chodníkov a značených cyklotrás postihnutých eróziou pôdy na území národných parkov (NP).

Jednotka indikátora

km, %

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom občanov štátu a dedičstvom budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

 
Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy - aktualizácia (2018)
Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:
 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 • Podpora zachovania a správneho hospodárenia na trvalých trávnych porastoch.
 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (2021)

Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.

Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 • Definovať znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do životného prostredia a zamedzenie degradácie strategických prírodných zdrojov (voda, lesy a pôda) ako verejný záujem.
 • Znížiť acidifikáciu poľnohospodárskych pôd melioračným vápnením alebo podporiť základné agrochemické a agrotechnické opatrenia na celkové zlepšenie pôdnych kvalitatívnych parametrov s cieľom lepšieho využívania živín z hnojív.
 • Zvýšiť plochy pôdy s ekologickou poľnohospodárskou výrobou na úroveň 16 %, čo predstavuje ambiciózny nárast oproti terajšiemu dlhoročnému stavu (10 %), a tak sa priblížiť k ambíciám stanoveným v stratégiách EÚ.

 

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj erózie turistických chodníkov a cyklotrás v národných parkoch?

Kľúčové zistenia

 • Erózia pôdy na turistických značených chodníkoch (TZCH) a cykloturistických trasách na území národných parkov má narastajúci trend, posledný rok došlo k jej stabilizácii. V roku 2020 došlo k miernemu nárastu dĺžky postihnutých turistických značených chodníkoch na území Národného parku Nízke Tatry. V ostatných územiach medziročne zmeny nenastali.
   
 • Najvyšší podiel dĺžky eróziou postihnutých chodníkov je v území NP Malá Fatra (74,85 %) a v území Národného parku Nízke Tatry (73 %). Najväčšia absolútna dĺžka eróziou postihnutých turistických chodníkov je v území Národného parku Nízke Tatry (590 km).
   
 • Najvyšší podiel dĺžky eróziou postihnutých cyklotrás je v území Pieninského národného parku (19 %) a v území Národného parku Nízke Tatry  (12 %). Najväčšia absolútna dĺžka eróziou postihnutých cyklotrás je v území Národného parku Nízke Tatry (90 km).
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_neutral
Strednodobo došlo k výraznému nárastu erózie na turistických značených chodníkoch a cyklotrasách. Od roku 2015 došlo k miernemu nárastu a následnej stabilizácii erózie na turistických značených chodníkoch a cyklotrasách. Medziročne došlo k stabilizácii erózie.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Výrazným environmentálnym problémom je neustály nárast dĺžky eróziou postihnutých turistických značených chodníkov nachádzajúcich sa v pásme nad hornou hranicou lesa i v roklinách, kde v dôsledku extrémnych klimatických podmienok sú výrazne zhoršené lokalizačné podmienky pre regeneráciu pôd i rastlinstva. Rovnako sa prejavujú i zvýšené finančné náklady spojené so stavebno-technickými opatreniami na týchto chodníkoch i nápravnými opatreniami v oblasti ochrany prírody.

 


 

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Erózia pôd je vyjadrená ako vodná a vetrová erózia pôdy na turistických značených trasách a cyklotrasách vplyvom aktivít cestovného ruchu.
 

Metodika:

O dĺžke erodovaných chodníkov a trás získavajú organizačné útvary ŠOP SR podklady z údajov, ktoré sú im dostupné, resp. z vlastných odhadov. Nejestvuje exaktná metodika pre ich meranie uplatňujúca sa vo všetkých chránených územiach (napr. v porovnaní so sledovaním erózie poľnohospodárskych pôd).
 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: