Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Erózia pôdy vplyvom cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie 11.11.2019

Definícia indikátora

Indikátor popisuje dĺžku a percentuálny podiel turistických značených chodníkov a značených cyklotrás postihnutých eróziou pôdy na území národných parkov (NP).

Jednotka indikátora

km, %

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority :
III. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
 V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
7. Vytváranie podmienok pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity, zatrávnenie svahovitých a eróziou ohrozených orných pôd (150 – 180 tis. ha), zalesnenie náletom znehodnotených najmenej výnosných lúk a pasienkov (60 – 80 tis. ha), využívanie pasienkov (cca 300 tis. ha) v prirodzenej podobe len na extenzívne spásanie.
 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak, potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom občanov štátu a dedičstvom budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a sociálneho potenciálu Slovenska, a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)
Ciele predkladanej Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy:
  • Navrhnúť systém na monitorovanie, hodnotenie a revíziu adaptačných opatrení s ohľadom na dynamiku a neistoty budúceho vývoja scenárov zmeny klímy.
Navrhované adaptačné opatrenia pre pedosféru :
  • Eliminácia erózie pôdy.
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj erózie turistických chodníkov a cyklotrás v národných parkoch?

Kľúčové zistenia

  • Erózia pôdy na turistických značených chodníkoch (TZCH) a cykloturistických trasách na území národných parkov má narastajúci trend, posledný rok došlo k jej stabilizácii. V roku 2018 došlo k miernemu nárastu dĺžky postihnutých cykloturistických trás na území TANAP-u, k výraznejším nárastom postihnutých TZCH došlo v územiach TANAP-u a NP Slovenský raj, kde došlo aj k výraznejšiemu nárastu dĺžky postihnutých cykloturistických trás. V ostatných územiach zmeny nenastali.
     
  • Najvyšší podiel dĺžky eróziou postihnutých chodníkov je v území NP Malá Fatra (74,9 %) a NAPANTu (70 %). Najväčšia absolútna dĺžka eróziou postihnutých turistických chodníkov je v území NAPANTu (570 km).
     
  • Najvyšší podiel dĺžky eróziou postihnutých cyklotrás je v území PIENAPu (19 %) a NAPANTu (12 %). Najväčšia absolútna dĺžka eróziou postihnutých cyklotrás je v území NAPANTu (90 km).
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_sad emo_neutral
Tento indikátor sa sleduje od roku 2000. Strednodobo došlo k výraznému nárastu erózie na turistických značených chodníkoch a cyklotrasách. Medziročne došlo k stabilizácii erózie.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Výrazným environmentálnym problémom je neustály nárast dĺžky eróziou postihnutých turistických značených chodníkov nachádzajúcich sa v pásme nad hornou hranicou lesa i v roklinách, kde v dôsledku extrémnych klimatických podmienok sú výrazne zhoršené lokalizačné podmienky pre regeneráciu pôd i rastlinstva. Rovnako sa prejavujú i zvýšené finančné náklady spojené so stavebno-technickými opatreniami na týchto chodníkoch i nápravnými opatreniami v oblasti ochrany prírody. Výrazným environmentálnym problémom je neustály nárast dĺžky eróziou postihnutých turistických značených chodníkov nachádzajúcich sa v pásme nad hornou hranicou lesa i v roklinách.
Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Erózia pôd je vyjadrená ako vodná a vetrová erózia pôdy na turistických značených trasách a cyklotrasách vplyvom aktivít cestovného ruchu.
 

Metodika:

O dĺžke erodovaných chodníkov a trás získavajú organizačné útvary ŠOP SR podklady z údajov, ktoré sú im dostupné, resp. z vlastných odhadov. Nejestvuje exaktná metodika pre ich meranie uplatňujúca sa vo všetkých chránených územiach (napr. v porovnaní so sledovaním erózie poľnohospodárskych pôd).
 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: