Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Štruktúra využívania poľnohospodárskej pôdy

Dátum poslednej aktualizácie 29.11.2021

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje aktuálny stav a vývoj výmery jednotlivých druhov poľnohospodárskych pozemkov.

Jednotka indikátora

tis.ha, ha/obyv.

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Opatrenia:
 • Zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd;
 • Udržateľné obhospodarovanie lesov

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.2 Chrániť a obnovovať krajinné prvky na poľnohospodárskej pôde
Priority:
 • Do roku 2030 nastane postupná obnova krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde.
 • Dreviny a trávnaté porasty zostanú zachované, alebo sa vrátia na poľnohospodársku pôdu.
 • Budú vysadené nové drevinové vetrolamy a protideflačné pásy z domácich druhov, čo zníži vodnú a veternú eróziu a vysychanie pôdy.
Cieľ: 3.3 Vytvoriť podmienky na doriešenie statusu bielych plôch
Priority:
 • Do roku 2030 budú vytvorené podmienky pre doriešenie statusu tzv. bielych plôch tak, aby sa zosúladil druh pozemku vedený v katastri nehnuteľností so skutočným stavom pozemku, alebo sa spôsob užívania pozemku zosúladil s druhom pozemku vedenom v katastri nehnuteľností. (Biele plochy tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá neslúži pôvodnému účelu, na ktorej dlhšiu dobu absentovala poľnohospodárska činnosť, a ktoré sú zároveň porastené stromovitými, krovitými drevinami alebo ich zmesami spĺňajúcimi kritériá lesa.)

 

Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 • Zvýšiť podiel súvislých porastov nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie v mestách a znížiť zábery nezastavanej plochy na minimálne o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019, a vytvoriť aspoň na 10 % poľnohospodárskej plochy krajinné prvky s vysokým stupňom diverzity.
 
Vláda SR:
 • Zavedie transparentný systém prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu aktívnym poľnohospodárom, ktorí by mali mať potenciál najvyššieho prínosu pre rast potravinovej sebestačnosti Slovenska.
 • Pripraví opatrenia proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy vrátane podpory prednostnej výstavby na brownfieldoch alebo povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy, s výnimkou výstavby štátnych nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.
 • Podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, štáloch. Podporí rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň podporí zachovanie pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

Kľúčová otázka

Aký je aktuálny stav a vývoj štruktúry poľnohospodárskej pôdy v SR?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2020 predstavovala celková výmera poľnohospodárskej pôdy v SR 2 375 025 ha. Najväčšiu časť z tejto výmery tvorila orná pôda 59,17 % a trvalé trávne porasty 35,79 %. Naopak najmenšie zastúpenie mali chmeľnice 0,02 %, ovocné sady 0,73 %, vinice 1,1 % a záhrady 3,19 %.
 • Medzi rokmi 2005 až 2020 klesla výmera poľnohospodárskej pôdy o 2,4 % (-57 954 ha), pričom tento klesajúci trend pretrváva už od roku 1993.
 • V rokoch 2005 až 2020 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov okrem chmeľníc, ktorých výmera bola rovnaká ako v roku 2005.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Výmera poľnohospodárskej pôdy zaznamenala klesajúci trend. Od roku 2015 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov okrem chmeľníc. V roku 2020 bol opätovne zaznamenaný úbytok výmery väčšiny poľnohospodárskych pozemkov.

Sumárne zhodnotenie

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy (PP) k 31.12.2020

Druh pozemku Rozloha (ha) Podiel  z PP (%)
Poľnohospodárska pôda spolu 2 375 025 100,00
Orná pôda 1 405 263 59,17
Chmeľnice 503 0,02
Vinice 26 080 1,10
Záhrady 75 763 3,19
Ovocné sady 17 389 0,73
Trvalé trávne porasty 850 027 35,79
Celková výmera SR 4 903 405 -

Podrobné zhodnotenie

Orná pôda je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Hodnoty výmery ornej pôdy na 1 obyvateľa informujú o zabezpečení produkčných, ekologických a ostatných potrieb v krajine. Všeobecne je možné konštatovať, že ak je táto výmera menšia ako 0,15 - 0,16 ha na obyvateľa v SR, má to za následok ohrozenie potravinovej dostatočnosti a závislosť na dovoze aj základných potravín. Výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa je v SR na hranici dostatočnosti.
V roku 2005 výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa predstavovala 0,265 ha a v roku 2020 0,2574 ha. Výmera ornej pôdy má klesajúci trend, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav najmä v prípade, keď ide o vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následné preradenie do kategórie zastavaných plôch.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Poľnohospodárska pôda je   produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.
Orná pôda je súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorá sa využíva na pestovanie jednoročných alebo dvojročných kultúrnych plodín.Metodika:

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad - pozemkový a lesný odbor na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy :
 • rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 • rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,
 • rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu, príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.


Zdroj dát:

ÚGKK SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: