X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Štruktúra využívania poľnohospodárskej pôdy

Dátum poslednej aktualizácie 07.01.2020

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje aktuálny stav a vývoj výmery jednotlivých druhov poľnohospodárskych pozemkov.

Jednotka indikátora

%, tis.ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Lesné hospodárstvo
Vývoj výmery lesov za posledných 9 rokov signalizoval mierny nárast ich plochy. Naviac v procese začleňovania SR do EÚ vznikne relatívny prebytok poľnohospodárskych pôd nevhodných na poľnohospodárske využívanie – v horizonte do roku 2010 by mohlo ísť o zalesnenie cca 50 tis. ha týchto pôd. Ďalšia výmera cca 250 tis. ha by mohla byť zalesnená do roku 2050. Do roku 2010 by sa tak zvýšila lesnatosť oproti roku 1998 o 2 % a do roku 2050 až o 5 %.

 

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.
Opatrenia:
 • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd;
 • udržateľné obhospodarovanie lesov

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR

 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
 • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
 • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
 • Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
 • Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia. S dôrazom na zníženie záberov poľnohospodárskej pôdy podporí tiež cieľavedomé využívanie rekultivovaných území.
 

Kľúčová otázka

Aký je aktuálny stav a vývoj štruktúry poľnohospodárskej pôdy v SR?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2018 predstavovala celková výmera poľnohospodárskej pôdy v SR 2 379 101 ha. Najväčšiu časť z tejto výmery tvorila  orná pôda 59,2 % a trvalé trávne porasty 35,8 %. Naopak najmenšie zastúpenie mali chmeľnice 0,02 %, ovocné sady 0,7 %, vinice 1,1 % a záhrady 3,2 %.
 • Medzi rokmi 2005 až 2018 klesla výmera poľnohospodárskej pôdy  o 2,2 % (-53 878 ha), pričom tento klesajúci trend pretrváva už od roku 1993.
 • V rokoch 2005 až 2018 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav.
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Výmera poľnohospodárskej pôdy zaznamenala klesajúci trend. Od roku 2005 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov. V roku 2018 bol opätovne zaznamenaný úbytok výmery väčšiny poľnohospodárskych pozemkov.

Sumárne zhodnotenieŠtruktúra poľnohospodárskej pôdy (PP) k 31.12.2018
Druh pozemku Rozloha (ha) Podiel  z PP (%)
Poľnohospodárska pôda spolu 2 379 101 100,00
Orná pôda 1 407 729 59,17
Chmeľnice 503 0,02
Vinice 26 237 1,10
Záhrady 75 996 3,19
Ovocné sady 16 951 0,71
Trvalé trávne porasty 851 685 35,80
Celková výmera SR 4 903 407 -
Podrobné zhodnotenie

Orná pôda je súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Hodnoty výmery ornej pôdy na 1 obyvateľa informujú o zabezpečení produkčných, ekologických a ostatných potrieb v krajine. Všeobecne je možné konštatovať, že ak je táto výmera menšia ako 0,15 - 0,16 ha na obyvateľa v SR, má to za následok ohrozenie potravinovej dostatočnosti a závislosť na dovoze aj základných potravín. Výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa je v SR na hranici dostatočnosti.
V roku 1995 výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa predstavovala 0,276 ha, v roku 2005 to bolo 0,265 ha a v roku 2018 0,258 ha. Výmera ornej pôdy má klesajúci trend, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav najmä v prípade, keď ide o vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následné preradenie do kategórie zastavaných plôch.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Poľnohospodárska pôda je   produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.
Orná pôda je súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorá sa využíva na pestovanie jednoročných alebo dvojročných kultúrnych plodín.Metodika:

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad - pozemkový a lesný odbor na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy :
 • rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 • rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,
 • rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu, príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.


Zdroj dát:

ÚGKK SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: