Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Štruktúra využívania poľnohospodárskej pôdy

Dátum poslednej aktualizácie04.12.2023

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje aktuálny stav a vývoj výmery jednotlivých druhov poľnohospodárskych pozemkov.
 

Jednotka indikátora

tis.ha, ha/obyv., %

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.2 Chrániť a obnovovať krajinné prvky na poľnohospodárskej pôde
Priority:
 • Do roku 2030 nastane postupná obnova krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde.
 • Dreviny a trávnaté porasty zostanú zachované, alebo sa vrátia na poľnohospodársku pôdu.
 • Budú vysadené nové drevinové vetrolamy a protideflačné pásy z domácich druhov, čo zníži vodnú a veternú eróziu a vysychanie pôdy.
Cieľ: 3.3 Vytvoriť podmienky na doriešenie statusu bielych plôch
Priority:
 • Do roku 2030 budú vytvorené podmienky pre doriešenie statusu tzv. bielych plôch tak, aby sa zosúladil druh pozemku vedený v katastri nehnuteľností so skutočným stavom pozemku, alebo sa spôsob užívania pozemku zosúladil s druhom pozemku vedenom v katastri nehnuteľností. (Biele plochy tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá neslúži pôvodnému účelu, na ktorej dlhšiu dobu absentovala poľnohospodárska činnosť, a ktoré sú zároveň porastené stromovitými, krovitými drevinami alebo ich zmesami spĺňajúcimi kritériá lesa.)
 
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 • Zvýšiť podiel súvislých porastov nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie v mestách a znížiť zábery nezastavanej plochy na minimálne o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019, a vytvoriť aspoň na 10 % poľnohospodárskej plochy krajinné prvky s vysokým stupňom diverzity.
 
Špecifický cieľ 1: Podporiť hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť poľnohospodárskeho sektora na celom území Únie s cieľom zvýšiť dlhodobú potravinovú bezpečnosť a poľnohospodársku rozmanitosť, ako aj zabezpečiť hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskej výroby v Únii
Špecifický cieľ 5: Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií
Špecifický cieľ 8: Podporiť zamestnanosť, rast, rodovú rovnosť vrátane účasti žien v poľnohospodárstve, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane obehového biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva
Špecifický cieľ 9: Zlepšiť reakciu poľnohospodárstva Únie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane požiadaviek na vysokokvalitné, bezpečné a výživné potraviny vyrobené udržateľným spôsobom, požiadaviek týkajúcich sa zníženia plytvania potravinami, ako aj požiadaviek na zlepšenie životných podmienok zvierat a boj proti antimikrobiálnym rezistenciám
 
V oblasti ochrany pôdy a poľnohospodárstva vláda bude vychádzať z chápania odvetvia pôdohospodárstva ako komplexného celku, a preto ako svoj základný strategický cieľ deklaruje všestrannú podporu využitia jeho potenciálu tak, aby sa výrazne zvýšila potravinová bezpečnosť Slovenska, spočívajúca v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pri súčasnom posilnení aspektov udržateľného, environmentálne šetrného hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde.

 

Kľúčová otázka

Aký je aktuálny stav a vývoj štruktúry poľnohospodárskej pôdy v SR?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2022 predstavovala celková výmera poľnohospodárskej pôdy v SR 2 372 341 ha. Najväčšiu časť z tejto výmery tvorila orná pôda 59,18 % a trvalé trávne porasty 35,78 %. Naopak najmenšie zastúpenie mali chmeľnice 0,02 %, ovocné sady 0,74 %, vinice 1,1 % a záhrady 3,18 %.
 • Medzi rokmi 2005 až 2022 klesla výmera poľnohospodárskej pôdy o 2,5 % (-60 638 ha), pričom tento klesajúci trend pretrváva už od roku 1993.
 • V rokoch 2005 až 2022 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov okrem chmeľníc, ktorých výmera bola rovnaká ako v roku 2005.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Výmera poľnohospodárskej pôdy zaznamenala klesajúci trend. Od roku 2015 došlo k poklesu výmery všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov okrem ovocných sadov a chmeľníc. V roku 2022 bol opätovne zaznamenaný úbytok výmery väčšiny poľnohospodárskych pozemkov.

Sumárne zhodnotenie

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy (PP) k 31.12.2022

Druh pozemku Rozloha (ha) Podiel  z PP (%)
Poľnohospodárska pôda spolu 2 372 341 100,00
Orná pôda 1 403 864 59,18
Chmeľnice 501 0,02
Vinice 26 060 1,10
Záhrady 75 518 3,18
Ovocné sady 17 510 0,74
Trvalé trávne porasty 848 888 35,78
Celková výmera SR 4 903 394 -

 

 

Podrobné zhodnotenie

Orná pôda je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Hodnoty výmery ornej pôdy na 1 obyvateľa informujú o zabezpečení produkčných, ekologických a ostatných potrieb v krajine. Všeobecne je možné konštatovať, že ak je táto výmera menšia ako 0,15 - 0,16 ha na obyvateľa v SR, má to za následok ohrozenie potravinovej dostatočnosti a závislosť na dovoze aj základných potravín. Výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa je v SR na hranici dostatočnosti.

V roku 2005 výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa predstavovala 0,265 ha a v roku 2022 0,2586 ha. Výmera ornej pôdy má klesajúci trend, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav najmä v prípade, keď ide o vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následné preradenie do kategórie zastavaných plôch.
 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Poľnohospodárska pôda je produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.
Orná pôda je súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorá sa využíva na pestovanie jednoročných alebo dvojročných kultúrnych plodín.Metodika:

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad - pozemkový a lesný odbor na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy :
 • rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 • rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku,
 • rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu, príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.


Zdroj dát:

ÚGKK SR

 

Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: