Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Úložiská ťažobného odpadu

Dátum poslednej aktualizácie07.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje počet rizikových opustených a uzavretých úložísk ŤO s návrhom riešenia ako aj podiel počtu rekultivovaných rizikových opustených a uzavretých úložísk ŤO z celkového počtu rizikových opustených a uzavretých úložísk ŤO s návrhom riešenia.

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program predstavuje základný plánovací dokument pre oblasť prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z úložísk. Určuje rámcové úlohy, ktorých účelom je znižovať negatívne vplyvy týchto úložísk na zdravie ľudí a na všetky zložky životného prostredia, minimalizovať riziká havárií, zaručiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a lepšiu kvalitu života.
Ciele:
Cieľ 1 Prevencia rizík vyplývajúcich z úložísk
  • Aktivita 1.1 Skvalitnenie prevencie rizík
  • Aktivita 1.2 Prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy
  • Aktivita 1.3 Monitoring úložísk
Cieľ 2 Manažment rizík vyplývajúcich z úložísk
  • Aktivita 2.1 Geologický prieskum rizikových a potenciálne rizikových úložísk
  • Aktivita 2.2 Sanácia rizikových a potenciálne rizikových úložísk
  • Aktivita 2.3 Odborný geologický dohľad pri sanácii rizikových a potenciálne rizikových úložísk

 

Cieľ:
Sanovať najrizikovejšie územia
Do roku 2030 Slovensko vyvinie úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia

Podrobné zhodnotenie

Súčasný stav v rámci počtu úložísk ťažobného odpadu označených v registri ako uzavreté a opustené, klasifikované je 338. Z nich je 28 (8,28 %) vedených v registri ako rizikové, 33 úložísk (9,76 %) je vedených ako potenciálne rizikové a 277 úložísk (81,95 %) je v kategórii nerizikové.
 
 
Tabuľka. Počet rizikových opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (ŤO) s návrhom riešenia
 
2019
2020
2021
2022
2023
Počet rizikových opustených a uzavretých úložísk ŤO
s návrhom riešenia
28
28
28
28
28
Počet rekultivovaných rizikových úložísk
ŤO s návrhom riešenia
0
0
0
0
0
 
Zdroj: SAŽP, IS NTO

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Ciele

Sanovať najrizikovejšie územia
Do roku 2030 Slovensko vyvinie úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia

Hodnotenie

  • V roku 2019 bolo v Informačnom systéme nakladania s ťažobným odpadom evidovaných 28 rizikových opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu s návrhom riešenia, pričom rekultivovaných z toho bolo 0.
  • V období rokov 2019 – 2022 sa stav nezmenil.
  • Cieľom Envirostratégie 2030 je Sanovať najrizikovejšie územia, Do roku 2030 Slovensko vyvinie úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia. Nakoľko za hodnotené obdobie je stav nemenný, plnenie daného cieľa je ohrozené.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

riziko je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia (§ 2 písm. h) zákona č. 514/2008 Z. z.),
rizikové úložisko je úložisko, ktoré má vážne negatívne dopady na životné prostredie, alebo sa môže v strednej alebo krátkej dobe stať vážnou hrozbou pre ľudí alebo životné prostredie (čl. 6 písm. a) metodického pokynu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2013-7 na klasifikáciu uzavretých a opustených úložísk odpadov z ťažobného priemyslu {ďalej len „metodický pokyn č. 1/2013-7“}),
potenciálne rizikové úložisko je úložisko, ktoré môže mať negatívne dopady na životné prostredie, alebo sa môže v strednej alebo krátkej dobe stať vážnou hrozbou pre ľudí alebo životné prostredie (čl. 6 písm. b) metodického pokynu č. 1/2013-7),
nerizikové úložisko je úložisko, ktoré nemá negatívne dopady na životné prostredie a nemôže sa v strednej alebo krátkej dobe stať vážnou hrozbou pre ľudí (čl. 6 písm. c) metodického pokynu č. 1/2013-7),
opustené úložisko ťažobného odpadu je úložisko, na ktoré sa prestal ukladať ťažobný odpad pred 1. májom 2006 (§ 29 ods. 9 písm. a) zákona č. 514/2008 Z. z.),
uzavreté úložisko ťažobného odpadu je úložisko, na ktorom príslušný orgán vykonal záverečnú miestnu obhliadku, vyhodnotil všetky správy a podklady predložené prevádzkovateľom, potvrdil, že územie ovplyvnené úložiskom bolo rekultivované a vydal rozhodnutie o uzavretí úložiska. (§ 11 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z. z.); uzavretým úložiskom ťažobného odpadu je tiež úložisko, ktoré bolo uzavreté v rámci správneho konania vo veciach ťažobných odpadov začatým pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 514/2008 Z. z. (15. december 2008) a dokončeným podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov) účinných v čase začatia konania (§ 29 ods. 1 zákona č. 514/2008 Z. z.),
klasifikácia úložiska ako pomocný nástroj uplatňovaný v rámci inventarizácie úložísk je stanovenie skóre (klasifikačnej hodnoty úložiska), ktoré zahŕňa určenie zdroja rizika, určenie ciest šírenia sa rizika a určenie príjemcu rizika (čl. 5 metodického pokynu č. 1/2013-7),
rekultivácia je úprava územia ovplyvneného úložiskom, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia (§ 4 ods. 8 zákona č. 514/2008 Z. z.),
úložisko ťažobného odpadu je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii; za úložisko ťažobného odpadu sa považuje odval a odkalisko (§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 514/2008 Z. z.),
odval je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu (§ 4 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z.),
odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky (§ 4 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z.). Vodnými stavbami sú odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, (§ 52 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

 

Metodika:

Prijatím zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2008 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. decembra 2008, bola do právneho poriadku Slovenskej republiky prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES. Tieto právne predpisy stanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie predchádzania alebo znižovania akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na životné prostredie alebo ľudské zdravie, ktoré vznikajú v dôsledku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu.
Jedným z nástrojov slúžiacich na implementáciu ustanovení zákona č. 514/2008 Z. z. je aj Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom.
 
Metodika hodnotenia rizika pre inventarizáciu uzavretých zariadení na nakladanie s odpadmi na základe rizika podľa článku 20 smernice 2006/21/ES12
Cieľom návrhu je poskytnúť členským krajinám Európskej únie jednotný a jednoduchý nástroj pre predbežnú selekciu úložísk na báze rizikovosti. Výsledkom je stav úložiska bez potreby ďalšieho skúmania, alebo vyžadujúci si ďalšie skúmanie.
Návrh metodiky predbežnej selekcie vychádza zo základných princípov rizikovej analýzy a v prúdovom diagrame vyčleňuje 3 smery, a to určenie zdroja rizika, ciest šírenia sa rizika a príjemcu rizika. Prúdový diagram pozostáva z osemnástich rozhodovacích uzlov s bodovou hodnotou, ktorá sa prejaví na konečnom skóre úložiska.
Tento návrh je koncipovaný tak, aby sa dal použiť ako desktop study a predbežnú selekciu úložísk bolo možné vykonať využitím existujúcich databáz a nástrojov informačných systémov.