Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Environmentálne záťaže

Dátum poslednej aktualizácie05.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje počet environmentálnych záťaží (EZ) s vysokou prioritou riešenia, ako aj ich podiel na celkovom počte potvrdených EZ; počet prebiehajúcich a ukončených sanácií EZ v danom roku.

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Štátny program sanácii environmentálnych záťaží (ďalej len „ŠPS EZ“) je strategický plánovací dokument pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie.

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
5. Racionálne využívanie horninového prostredia

Cieľ:

  • Do roku 2030 Slovensko vyvinie úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia.

Ochrana zdravia pred rizikami zo znečisteného územia a ochrana prírody sa budú považovať za prioritu. EZ znečisťujú horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu a predstavujú závažné riziko pre ľudské
zdravie. Najvyššiu prioritu riešenia predstavuje 147 lokalít s EZ, pričom až polovica oblastí, ktoré predstavujú vysoké riziko, sú skládky odpadu, kým najviac znečistené oblasti majú súvis najmä s chemickým priemyslom.

Kľúčová otázka

Aký je aktuálny stav environmentálnych záťaží?

Kľúčové zistenia

V príslušných registroch Informačného systému environmentálnych záťaží bolo k roku 2022 evidovaných 875 pravdepodobných environmentálnych záťaží (A), 326 potvrdených (B) a 820 už sanovaných environmentálnych záťaží (C), v registri časti A a súčasne v registri časti C bolo 113 lokalít, v registri časti B a súčasne v registri časti C bolo 114 lokalít. Z  hľadiska rizikovosti potvrdených environmentálnych záťaží, 151 bolo zaradených do kategórie s vysokou prioritou riešenia. V roku 2022 bola ukončená sanácia na 16 EZ.

Podrobné zhodnotenie

Problematika environmentálnych záťaží (EZ) preniká do povedomia odbornej aj laickej verejnosti približne od roku 2006, keď SAŽP z poverenia MŽP SR začala riešiť projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR. Jeho cieľom bolo zmapovať celé územie Slovenska, identifikovať pravdepodobné EZ, potvrdené EZ a sanované/rekultivované lokality a následne zostaviť Register environmentálnych záťaží (REZ). V súčasnosti je REZ súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ), ktorý slúži na zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o EZ. IS EZ je súčasťou informačného systému verejnej správy a je priebežne aktualizovaný. K decembru 2022 bol stav v REZ takýto: – časť A (pravdepodobné EZ) – počet registrovaných lokalitných listov 875; – časť B (potvrdené EZ) – 326; – časť C (sanované/rekultivované lokality) – 820; – časť A + C (kombinácia pravdepodobných a sanovaných/rekultivovaných lokalít) – 113; – časť B + C (kombinácia potvrdených a sanovaných/rekultivovaných lokalít) – 114. V IS EZ sa v roku 2022 vykonala aktualizácia 259 registračných listov. Bolo preverených 7 nových oznámení o existencii EZ a následne vykonané terénne obhliadky.

V roku 2022 sa realizovala sanácia na minimálne cca 31 lokalitách. Sanácia bola ukončená na 16 lokalitách, pričom v súčasnosti sa na nich realizuje ešte posanačné monitorovanie. 10 lokalít bolo sanovaných v rámci projektov OP KŽP, 2 lokality boli sanované z prostriedkov štátneho rozpočtu a 4 lokality boli sanované (financované) zo súkromných zdrojov.

Z 10 realizovaných (ukončených) sanácií v rámci projektov OP KŽP bolo 7 z nich predložených do Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie ZS s AR v roku 2022 a 3 až v roku 2023. Jednalo sa 1 priemyselný areál, 2 kasárne a 7 x depo (Nové Zámky - Rušňové depo, Cargo a.s., Zlaté Moravce - bývalý areál Calexu, Brezno - Rušňové depo, Cargo a.s., Púchov – DEPO, Vrútky - Rušňové depo, Piešťany – kasárne, Martin - kasárne SNP, Leopoldov - Rušňové depo, Cargo a.s., Spišská Nová Ves - rušňové depo, Humenné - Rušňové depo, Cargo a.s.). Okrem lokality Nové Zámky - Rušňové depo, Cargo a.s. ku ktorej bolo rozhodnutie o schválení ZS vydané v r. 2022, boli všetky ostatné rozhodnutia vydané až v roku 2023.

2 lokality sanované z prostriedkov ŠR ale nie z OP KŽP (ako 2 geologické úlohy) sú v IS EZ zapísané ako 3 lokality, boli: Lazisko - odkaliská L. Dúbrava, Banská Štiavnica - odkalisko Lintich, Svätý Anton - líniové odkalisko (Lintich - Sv. Anton). Prvá bola predložená do Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie ZS s AR v roku 2022 a druhá až v roku 2023. Rovnako to bolo aj s vydaním rozhodnutí o schválení ZS (2022 a 2023).

4 lokality (4 geologické úlohy) boli sanované zo súkromných zdrojov: Bratislava - Staré Mesto - Chalupkova-Bottova ul.- Chemika - areál závodu, (iba ich časť v rámci jednej úlohy Sanácia environmentálnej záťaže B1 (003) / Bratislava – Staré Mesto – Chalupkova – Bottova ul. – Chemika – areál závodu, SK/EZ/B1/116 v oblasti výstavby polyfunkčného komplexu BCT-1), Bystričany - ENO - dočasné odkalisko, Unín - zberné naftové stredisko Cunín, Banská Bystrica - bývalá galvanizovňa LOBB. Prvé tri boli predložené do Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie ZS s AR v roku 2022 a posledná až v roku 2023. K prvým dvom bolo vydané rozhodnutie o schválení ZS v roku 2022 a k druhým dvom v roku 2023.

V roku 2022 prebiehala sanácia na minimálne ďalších 15 lokalitách (podľa záznamov z komisie pre posudzovanie a schvaľovanie ZS s AR). Jednalo sa o sanácie financované z OP KŽP, ktoré boli ukončené následne v roku 2023. Jednalo sa o 3 depá, 6 skládok odpadu, 3 vojenské areály a 3 priemyselné areály (Sliač - letecké kasárne, Bardejov - areál podniku JAS, Michalovce - mestské kasárne – autopark, Čadca - ŽSR – depo, Horné Naštice - skládka popolčeka, Dolný Kubín - skládka PO – stará, Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru, Komárno – Harčáš, Bratislava - Petržalka - Kopčianska - pri vojenskom cintoríne, Kežmarok - bývalé kasárne, Zlaté Klasy - skládka PO a TKO, Myjava - skládka galvanických kalov - Holičov vrch, Prešov - rušňové depo, Košice - Juh - rušňové depo, Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky.

Za rok 2022 bolo vyradených 9 lokalít, pričom v prípade 8 lokalít sa jednalo o vyradenie z Registra - časť A do D, 1 lokalita bolo vyradená z B časti registra do D.

Tabuľka. Vyradené lokality (2022)
BJ (025) / Nižná Polianka - sklad agrochemikálií
HE (007) / Ľubiša - areál PD
NM (014) / Trenčianske Bohuslavice - areál Hydrostavu
RK (008) / Ľubochňa - areál lesov, OZ Liptovský Hrádok
SK (013) / Stročín - areál bývalej chemickej čistiarne
SV (014) / Strihovce - sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat
TT (009) / Trnava - areál TAZ - v likvidácii
VK (004) / Veľká Čalomija - pesticídny sklad
NR (1663) / Nitra - Chrenová, mazutová kotolňa
 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Do roku 2030 Slovensko vyvinie úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia

Hodnotenie

  • V roku 2019 bolo evidovaných 310 potvrdených environmentálnych záťaží, z toho 152 s vysokou prioritou riešenia, čo predstavovalo 49 % z celkových potvrdených EZ. Z nich na 37 lokalitách prebiehala v roku 2022 sanácia, ukončené sanácie boli celkovo na 3 lokalitách
  • V roku 2022 bolo evidovaných 326 potvrdených environmentálnych záťaží, z toho 151 s vysokou prioritou riešenia, čo predstavovalo 46,3 % z celkových potvrdených EZ. Z nich na 33 lokalitách prebiehala v roku 2022 sanácia, ukončené sanácie boli celkovo na 16 lokalitách.
  • Splnenie cieľa vyvinúť úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia je ohrozené vzhľadom na zložitosť procesu riešenia environmentálnych záťaží, ako aj obmedzené finančné zdroje.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.
Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže
Sanácia environmentálnej záťaže sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.
 

Metodika:

Zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach (EZ) zabezpečuje Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ).

Register environmentálnych záťaží (REZ) ako nosná obsahová časť IS EZ, prostredníctvom ktorej je zaznamenávaný životný cyklus EZ a všetky informácie, ktoré sú výsledkom procesov definovaných zákonom č. 409/2011 Z. z.. REZ umožňuje vyhľadávať a následne prezentovať popisné informácie o EZ v podobe zoznamov, zostáv a registračných listov, alebo tieto informácie prezentuje v podobe máp s dynamickým zobrazovaním priestorových prvkov. REZ obsahuje:

  • REZ – časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže),
  • REZ – časť B (environmentálne záťaže (potvrdené)),
  • REZ – časť C (sanované/rekultivované lokality).

Každá lokalita evidovaná v REZ – časť A a REZ – časť B je posudzovaná metódou predbežného hodnotenia rizika, na základe ktorého je lokalita zaradená do jednej z troch tried:
a) EZ s nízkou prioritou (bodové ohodnotenie < 35),
b) EZ so strednou prioritou (bodové ohodnotenie 35 – 65),
c) EZ s vysokou prioritou (bodové ohodnotenie > 65).