Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Hluková záťaž obyvateľstva

Dátum poslednej aktualizácie 07.12.2020

Téma

Hluk Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje hlukovú záťaž obyvateľstva vo väzbe na strategické hlukové mapy (SHM) pre Bratislavskú aglomeráciu, Košickú aglomeráciu a pozemné komunikácie.
 

Jednotka indikátora

dB

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
 
§ 5
písm. d) do 18 júla 2013 a potom najmenej každých päť rokov zabezpečiť vypracovanie akčných plánov pre všetky aglomerácie, väčšie pozemné komunikácie a pre väčšie železničné dráhy.

 

Akčné plány ochrany pred hlukom (2014 – II. etapa)
 
Cieľom akčných plánov ochrany pre hlukom je zníženie hluku v oblastiach kde sú prekročené akčné hodnoty hlukových indikátorov a zníženie počtu ľudí vystavených nadmernému hluku. Na vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom II. etapa, slúžili ako podklad vypracované strategické hlukové mapy v roku 2011, ktoré nezohľadňovali zmeny vykonané v roku 2012 a 2013, čo je v texte uvedené formou poznámok.
 
Znížiť emisie hluku z dopravy na úroveň prípustných hodnôt hluku pre ľudské zdravie a životné prostredie je cieľ dlhodobý a je v priamom kontraste so zvyšujúcim sa dopytom po doprave. Na dosiahnutie cieľa je potrebné napr.
 • Aplikovať poznatky z technickej akustiky – v čo najširšej miere vo všetkých stupňoch navrhovaných činností, u ktorých je predpoklad zásahu do životného prostredia a zdravia ľudí.
 • Pri plánovaní a riadení dopravy – využívať poznatky zo strategických hlukových máp.
 • Povoľovanie stavieb v blízkom okolí pozemných komunikácií viazať na splnenie platných limitov hluku pre investorov, pri dispozičnom riešení vnútorných priestorov zohľadňovať pôsobenie vonkajších zdrojov hluku.
 • Znižovanie prenosu hluku – pri návrhu protihlukových opatrení využívať najnovšie poznatky a skúsenosti.      
 
Akčný plán vo svojich častiach detailnejšie popisuje jednotlivé cestné úseky v celkovej dĺžke 596,703 km.
 

Kľúčová otázka

Darí sa znižovať emisie hluku tak, aby boli splnené akčné hodnoty stanovené pre posúdenie záťaže obyvateľstva hlukom?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2016 boli vypracované strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh (v správe Železníc Slovenskej republiky), na ktorých bola intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tis. pohybov za rok. Územie bolo rozdelené do šiestich súvislých celkov (Z1 – Z6) s počtom 393 234 obyvateľov, čo predstavuje približne 7,2 % celkového počtu obyvateľov (stav pre rok 2016).
 • V roku 2016 boli spracované aj strategické hlukové mapy pre vybrané úseky II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava pre prevádzku v roku 2011. V okolí sledovaných ciest žije priebežne 2 000 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Ldvn a približne 1 100 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Lnoc.
 • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 na úsekoch ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC) žije: 84 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 60 dB, 108 400 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 50 dB, 43 600 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB, 60 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB.  
 • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v okolí diaľnic a rýchlostných komunikácií v správe Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS a.s.) žije: 16 900 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 60 dB, 31 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 50 dB, 3 800 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Ldvn = 65 dB, 6 700 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB.
 • Na základe hodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v Bratislavskej aglomerácii z celkového počtu 494 546 obyvateľov žije:  64 000 obyvateľov v bytoch s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluk Ldvn = 65 dB z dopravy po pozemných komunikáciách, 23 900 obyvateľov z dopravy na železnici a 200 obyvateľov z dopravy na letisku M. R. Štefánika. S prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB žije 50 800 obyvateľov z dopravy po pozemných komunikáciách, 34 900 obyvateľov zo železničnej dopravy a leteckou dopravou nie sú exponovaný žiadny obyvatelia.       
 • Na základe vyhodnotenia konfliktných plánov v roku 2011 v Košickej aglomerácii z celkového počtu 231 917 obyvateľov (prihlásených k trvalému pobytu) žije: 16 300 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluk Ldvn = 65 dB z dopravy po pozemných komunikáciách a 2 000 obyvateľov z dopravy na železnici. S prekročenou akčnou hodnotou Lnoc = 55 dB žije 16 700 obyvateľov z dopravy po pozemných komunikáciách a 4 400 obyvateľov zo železničnej dopravy.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend emo_smile
Údaje za dané časové obdobie nie sú k dispozícii. V roku 2016 dšlo k prvej aktualizácii strategických hlukových máp a boli vypracované akčné plány ochrany pred hlukom.  Na základe strategických hlukových máp sa darí znižovať emisie hluku aj budovaním protihlukových stien.

Sumárne zhodnotenie

Strategické hlukové mapy boli vypracované pre Bratislavskú aglomeráciu, úseky ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest, diaľnice a rýchlostné cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Na účely smernice boli vypracované strategické hlukové mapy a akčné plány z cestnej, železničnej, leteckej dopravy a z priemyselnej činnosti veľkoplošných zdrojov hluku v území pre stav v roku 2011. Strategické hlukové mapy a akčné plány sa aktualizujú každých 5 rokov.

 

Hlukové mapy sú dostupné na stránke:
http://www.hlukovamapa.sk/

Podrobné zhodnotenie

K 31. 12. 2018 boli vypracované:
 • Strategické hlukové mapy:

  • Strategické hlukové mapy pre regionálne cesty II. a III. triedy v Bratislavskej aglomerácii pre stav v roku 2016

  • Strategické hlukové mapy pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy v Žilinskom kraji, 2012

  • Strategické hlukové mapy pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, 2013

  • Strategické hlukové mapy pre okolie ciest I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a pre okolie diaľnicrýchlostných komunikácií, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., na ktorých bol v danom roku počet prejazdov vozidiel vyšší ako 6 miliónov, pre stav v roku 2006,

  • Strategické hlukové mapy pre Bratislavskú aglomeráciu, pre stav v roku 2006, 20112016

  • Strategické hlukové mapy pre Košickú aglomeráciu pre stav v roku 2011,

  • Strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh v správe ŽSR pre stav v roku 2016.

 • Akčné plány ochrany pred hlukom:

  • Akčné plány pre vybrané úseky ciest III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, 2013

  • Akčné plány ochrany pred hlukom pre väčšie pozemné komunikácie v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, 2015

  • Akčné plány ochrany pred hlukom pre cesty II. a III. triedy v Žilinskom a Košickom kraji, 2015

  • Akčný plán ochrany pred hlukom pre Bratislavskú aglomeráciu pre stav v roku 2016

  • Akčný plán ochrany pred hlukom vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava, a. s., 2017

  • Akčný plán ochrany pred hlukom pre Košickú aglomeráciu, 2018
V roku 2011 boli vypracované strategické hlukové mapy pre cestnú a železničnú dopravu pre úseky ciest a železničných dráh (tratí), vrátane električkových tratí na území Bratislavskej aglomerácie a Košickej aglomerácie, na ktorých bola intenzita dopravy viac ako 3 mil. vozidiel za rok na pozemných komunikáciách a viac ako 30 tisíc vlakových súprav za rok na železničných a električkových tratiach.

Na základe vypracovaných SHM a po vyhodnotení tzv. konfliktných plánov v okolí ciest I. triedy v správe SSC žije 378 060 obyvateľov, pričom na týchto úsekoch bolo vyhodnotených 152 problémových miest. Najviac vyťaženou oblasťou je Žilina a okolie.

Na úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré sú v správe NDS a.s. bolo identifikovaných 20 problémových miest.

Pri plánovaní novej dopravnej infraštruktúry sa robia hlukové štúdie, aby sa minimalizovala hluková záťaž obyvateľstva a realizuje sa výstavba protihlukových stien. V roku 2016 bolo v cestnej doprave vybudovaných 4 133,2 m a v železničnej doprave 5 473 m  protihlukových stien.


Počty obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hluku (NV SR č. 258/2008 Z. z.) pre úseky ciest I. triedy, diaľnice a rýchlostné cesty a pre Bratislavskú aglomeráciu a Košickú aglomeráciu
  Počet obyvateľov
Ldvn > 65 dB Lnoc > 55 dB
Úseky ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest 43 600 60 300
Diaľnice a rýchlostné cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  3 800 6 700
Bratislavská aglomerácia
Cestná doprava 45 300 50 800
Železničná doprava 23 900 34 900
Letecká doprava 200 0
Košická aglomerácia
Cestná doprava 16 300 16 700
Železničná doprava 2 000 4 400
Letecká doprava 0 0
Zdroj: Euroakustik, s.r.o.

Problematika ochrany zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií je upravovaná zákonom NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Na uvedený zákon nadväzuje NV SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom. Sú v ňom podrobne definované hlukové indikátory a údaje, ktoré musia obsahovať strategické hlukové mapy a akčné plány. V júli 2008 boli akčné hodnoty hlukových indikátorov zmenené NV SR č. 258/2008 Z. z.
 
Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc  dané nariadením vlády č. 258/2008 Z. z.   
Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostredie a) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom b)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
Priemysel 55 40 50 35
Letiská c) 60 50 60 50
Letiská d) 65 55 55 40
Pozemné komunikácie c) 60 50 55 45
Pozemné komunikácie d) 65 55 60 50
Železnice 60 50 55 45
 
Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.
c) Akčné hodnoty platné do 15. júla 2008
d) Akčné hodnoty platné od 15. júla 2008

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku požaduje vypracovanie hlukových máp. Vo väzbe na túto smernicu bol prijatý zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí. V súlade so zákonom boli aktualizované strategické hlukové mapy a akčné plány z cestnej, železničnej, leteckej dopravy a z priemyselnej činnosti veľkoplošných zdrojov hluku v území pre stav v roku 2016. Z vyhodnotenia údajov pri aktualizácii hlukovej mapy pre Bratislavskú aglomeráciu (stav pre rok 2016), vyplynulo zníženie počtu obyvateľov vystavených prekročeniu akčných hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc , ktoré bolo dosiahnuté realizáciou protihlukových opatrení vo forme protihlukových stien a valov. Z hodnotenia tiež vyplynulo, že najviac obyvateľov obťažovaných hlukom je z cestnej a zo železničnej dopravy.    
V roku 2016 boli vypracované strategické hlukové mapy pre vybrané úseky železničných dráh (v správe Železníc Slovenskej republiky), na ktorých bola intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tis. pohybov za rok. Územie bolo rozdelené do šiestich súvislých celkov (Z1 – Z6) s počtom 393 234 obyvateľov, čo predstavuje približne 7,2 % celkového počtu obyvateľov (stav pre rok 2016). V roku 2016 boli spracované aj strategické hlukové mapy pre vybrané úseky II. a III. triedy v správe Regionálne cesty Bratislava pre prevádzku v roku 2011. V okolí sledovaných ciest žije priebežne 2 000 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Ldvn a približne 1 100 obyvateľov s prekročenou akčnou hodnotou hlukového indikátora Lnoc. Pre stav v roku 2016 boli vypracované tiež hlukové mapy pre vybrané úseky rýchlostnej cesty R1 v správe GRANVIA a.s. Vyhodnotením údajov pre približne 13 000 obyvateľov žijúcich v  blízkosti rýchlostnej cesty R1, prekročeným akčným hodnotám hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc nie sú vystavení žiadni obyvatelia.

V roku 2017 bolo v cestnej doprave vybudovaných 16 603,6 m a v železničnej doprave 5 648,6 m  protihlukových stien.
 

Medzinárodné porovnanie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že približne 40 % obyvateľov EÚ je vystavených hluku z dopravy na úrovni viac ako 55 dB a že viac ako 30 % je vystavených úrovni viac než 55 dB počas noci.
 
Expozícia obyvateľstva hlukom z dopravy (EEA)
 
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Aglomerácia je časť územia, ktorá má viac ako 100 000 obyvateľov. Hranice určujú vyššie územné celky.  

Hluk vo vonkajšom prostredí je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti. (§ 3 písm a) zákona č. 2/2005 Z. z.)  

Zvuk je mechanické kmitanie častíc pružného prostredia.
 
Počuteľný zvuk je zvuk schopný vyvolať sluchový vnem; je to zvuk, ktorého frekvenčné spektrum leží v tretinooktávových frekvenčných pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz až 20 kHz. Počuteľný zvuk s výraznými frekvenčnými zložkami v oblasti frekvencií pod 50 Hz je nízkofrekvenčný zvuk.
 
Hluk je každý neželaný, rušivý, nepríjemný alebo škodlivý zvuk.
 
Vysokofrekvenčný zvuk je počuteľný zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa nachádza v niektorých alebo vo všetkých tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 8 kHz až 20 kHz.

Infrazvuk je zvuk, ktorého frekvenčné spektrum sa nachádza v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 1 Hz až 20 Hz.
 
Ultrazvuk je zvuk s vyššou frekvenciou ako počuteľný zvuk. Na účely tohto nariadenia je to zvuk vo frekvenčných tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou 25 kHz až 40 kHz.

Akčná hodnota Ldvn a Lnoc je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku
 
"Ldvn" (hlukový indikátor deň-večer-noc) znamená hlukový indikátor pre celkové obťažovanie.
 
"Lnoc" (hlukový indikátor nočnej doby) znamená hlukový indikátor rušenia spánku.
 
 

Metodika:

Výpočet SHM bol robený pomocou programu Cadna A. Je to software, ktorý umožňuje hodnotenie hlukovej imisie v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom č. 2/2005 Z. z. a nariadením vlády č. 43/2005 Z. z. pre vypracovanie strategických hlukových máp. (legislatíva)
 
Popis metodiky na web-stránke
Metodika výpočtu hluku

 

Zdroj dát:

Euroakustik, s.r.o.

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: