Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Prístupné živiny v pôde

Dátum poslednej aktualizácie02.11.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj rozdelenia poľnohospodárskych pôd podľa prístupných živín (fosforu, draslíka, horčíka) do troch kategórií a to s nízkou, strednou a dobrou zásobou živín.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.
 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (2018)
Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:

 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Využívanie  opatrení na zlepšenie  štruktúry  pôdy  (podrývaním a hĺbkovým  kyprením a hnojením maštaľným hnojom alebo zeleným hnojením).
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 • Produkčné systémy prispôsobené kapacite krajiny a vhodnosti pôdy.
 • Postupy  tzv.  konzervačného  poľnohospodárstva  (ponechanie  veľkého  množstva rastlinných  zvyškov na povrchu  pôdy  alebo  udržiavanie  trvalého rastlinného  porastu dlhoročnými plodinami).
 • Ochranné systémy orby (vrstevnicová orba).
 • Podpora zachovania a správneho hospodárenia na trvalých trávnych porastoch.
 • Opatrenia na elimináciu solí  (slanomilné  rastliny,  fytoremediácia –s výnimkou vybraných biotopov európskeho a národného významu viazaných na slané prostredie).

 
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:

 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:

 • Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5 % pôdy.
 • Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia.
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.
 • Zavedie sa prísnejšia kontrola predaja a používania priemyselných látok v poľnohospodárstve.
 • Zníži sa spotreba pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečí sa ich kontinuálny pokles. Takéto rozhodnutia budú podložené odbornými analýzami, ktoré budú konzultované so zainteresovanými stranami.
 • V oblastiach zraniteľných dusičnanmi sprísni kontrola dodržiavania akčného programu pre dané oblasti a budú podporené opatrenia na zvýšenie organickej hmoty v pôde.
 • Z hľadiska udržateľného hospodárenia s pôdou sa bude vo vyššej miere využívať hnojenie spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom.
 
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 • Definovať znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do životného prostredia a zamedzenie degradácie strategických prírodných zdrojov (voda, lesy a pôda) ako verejný záujem.
 • Znížiť acidifikáciu poľnohospodárskych pôd melioračným vápnením alebo podporiť základné agrochemické a agrotechnické opatrenia na celkové zlepšenie pôdnych kvalitatívnych parametrov s cieľom lepšieho využívania živín z hnojív.
 

Hlavný cieľ:

Prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Špecifický cieľ 2 - Udržateľné poľnohospodárstvo:

Zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.

Špecifické opatrenia:

 • Podpora opatrení na ochranu pôdy
 • Adaptácia rastlinnej výroby na zmenené klimatické podmienky
 
Špecifický cieľ 5: Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií
 
V oblasti ochrany pôdy a poľnohospodárstva vláda bude vychádzať z chápania odvetvia pôdohospodárstva ako komplexného celku, a preto ako svoj základný strategický cieľ deklaruje všestrannú podporu využitia jeho potenciálu tak, aby sa výrazne zvýšila potravinová bezpečnosť Slovenska, spočívajúca v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pri súčasnom posilnení aspektov udržateľného, environmentálne šetrného hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde.

Kľúčová otázka

Dochádza k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou živín ?

Kľúčové zistenia

 • Množstvo prístupných živín v pôde priamo ovplyvňuje úrodnosť pôdy. Z posledného ukončeného monitorovacieho cyklu agrochemického skúšania pôd (2012 – 2018) vyplýva, že 46,9 % poľnohospodárskych pôd vykazuje nízku zásobu fosforu a naopak 52,1 % pôd dobrú zásobu draslíka a 84,2 % dobrú zásobu horčíka.
 • V období cyklov (2006 – 2011) a posledného ukončeného cyklu (2012 – 2018) dochádzalo k nepriaznivému vývoju nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou dvoch prístupných živín a to fosforu a draslíka.
Zmena od roku 2006 Zmena od roku 2012 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral -

Došlo k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou fosforu, draslíka a k poklesu pôd s nízkou zásobou horčíka.

Naďalej dochádza k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou fosforu a draslíka. Naopak zásoba horčíka v pôde sa postupne zvyšuje.

Množstvo prístupných živín sa sleduje vo viacročných cykloch.

Sumárne zhodnotenie

Rozdelenie poľnohospodárskych pôd SR podľa obsahu prístupných živín (%)

  Fosfor
2006 – 2011 2012 – 2018 2019 – 2022*
Nízka zásoba 42,2 46,9 53,5
Stredná (vyhovujúca) zásoba 33,2 30,8 28,1
Dobrá zásoba 24,7 22,3 10,9

 .

  Draslík
2006 – 2011 2012 – 2018 2019 – 2022*
Nízka zásoba 16,4 16,9 19,8
Stredná (vyhovujúca) zásoba 30,8 31,0 33,7
Dobrá zásoba 52,9 52,1 29,0

 .

  Horčík
2006 – 2011 2012 – 2018 2019 – 2022*
Nízka zásoba 5,9 4,8 4,2
Stredná (vyhovujúca) zásoba 11,4 11,0 9,9
Dobrá zásoba
82,8
84,2
20,2
Poznámka: * čiastkové hodnoty - štatisticky spracované roky 2019 – 2022
Zdroj: ÚKSÚP

Podrobné zhodnotenie

Množstvo prístupných živín v pôde je vyjadrením zásobenosti pôd živinami, medzi ktoré zaraďujeme dusík, fosfor a draslík. Prístupné živiny priamo podmieňujú úrodnosť pôdy. Ich deficit je v poľnohospodárskej praxi dopĺňaný priemyselnými hnojivami. Množstvo prijateľných živín sa sleduje v rámci agrochemického skúšania pôd v 5-ročných cykloch za celé Slovensko Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.  Informácie o obsahoch prijateľných živín v poľnohospodárskych pôdach poskytuje aj Čiastkový monitorovací systém Pôda.

 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu

Hodnotenie

 • Z posledného ukončeného monitorovacieho cyklu agrochemického skúšania pôd (2012 – 2018) vyplýva, že 46,9 % poľnohospodárskych pôd vykazuje nízku zásobu fosforu a naopak 52,1 % pôd dobrú zásobu draslíka a 84,2 % dobrú zásobu horčíka.
 • Množstvo prístupných živín sa sleduje vo viacročných cykloch. V roku 2022 boli spracované len čiastkové údaje za roky 2019 2022.
 • Množstvo prístupných živín v pôde priamo ovplyvňuje úrodnosť pôdy a ich deficit je v poľnohospodárskej praxi často dopĺňaný priemyselnými hnojivami. Pre dosiahnutie cieľa ES 2030 - V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu je potrebné v poľnohospodárstve používať také postupy, aby sa zabránilo strate živín v pôde. Z dlhodobého hľadiska neustále rastie zastúpenie poľnohospodárskych pôd s nízkou zásobou fosforu a draslíka, čo indikuje zatiaľ nedostatočné smerovanie k plneniu cieľa.

 

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Metodika:

V rámci agrochemického skúšania pôd (ASP) Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP) je sledovaný vývoj obsahu prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. ASP vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy minimálne v 6 ročných intervaloch. Jeho činnosť ustanovuje Vyhláška MP SR č. 151/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
 

Zdroj dát:

ÚKSUP


Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: