Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Rastlinná výroba

Dátum poslednej aktualizácie31.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj úrody vybraných poľnohospodárskych plodín.

 

Jednotka indikátora

Index 2005 = 100, %, tis.ton

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:
 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Podpora  zvýšenia  živočíšnej  výroby,  ktorej  deficitom  trpí aj zdroj  organickej  hmoty v pôde.
 • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 • Postupy  tzv.  konzervačného  poľnohospodárstva  (ponechanie  veľkého  množstva rastlinných  zvyškov na povrchu  pôdy  alebo  udržiavanie  trvalého rastlinného  porastu dlhoročnými plodinami).
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:
 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Využitie rezistentných odrôd a používanie certifikovaného množiteľského materiálu.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 • Podpora využitia starých krajových odrôd (napr. starých odrôd ovocných drevín) lokálne lepšie adaptovaných v rámci budovania krajinných prvkov využívajúcich nelesnú drevinovú vegetáciu.
 • Podpora šľachtenia a výroby osív, ktoré budú vhodné do zmenených klimatických podmienok.
 • Zabezpečenie  odrôd slovenského  šľachtenia –podpora slovenského  šľachtenia a následne vytvorenie  domácich  odrôd  adaptabilných do našich  klimatických  podmienok  (teplomilné a odolné voči suchu), ktoré budú zárukou dosiahnutia stabilnejších úrod.
 • Zavádzanie integrovaných metód kontroly škodcov v poľnohospodárstve.
 
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:
 • Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5 % pôdy.
 • Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia.
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.
 • Zavedie sa prísnejšia kontrola predaja a používania priemyselných látok v poľnohospodárstve.
 • Zníži sa spotreba pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečí sa ich kontinuálny pokles. Takéto rozhodnutia budú podložené odbornými analýzami, ktoré budú konzultované so zainteresovanými stranami.
 • V oblastiach zraniteľných dusičnanmi sprísni kontrola dodržiavania akčného programu pre dané oblasti a budú podporené opatrenia na zvýšenie organickej hmoty v pôde.
 • Z hľadiska udržateľného hospodárenia s pôdou sa bude vo vyššej miere využívať hnojenie spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom.
Špecifický cieľ 1: Podporiť hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť poľnohospodárskeho sektora na celom území Únie s cieľom zvýšiť dlhodobú potravinovú bezpečnosť a poľnohospodársku rozmanitosť, ako aj zabezpečiť hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskej výroby v Únii
Špecifický cieľ 5: Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií
Špecifický cieľ 8: Podporiť zamestnanosť, rast, rodovú rovnosť vrátane účasti žien v poľnohospodárstve, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane obehového biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva
Špecifický cieľ 9: Zlepšiť reakciu poľnohospodárstva Únie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane požiadaviek na vysokokvalitné, bezpečné a výživné potraviny vyrobené udržateľným spôsobom, požiadaviek týkajúcich sa zníženia plytvania potravinami, ako aj požiadaviek na zlepšenie životných podmienok zvierat a boj proti antimikrobiálnym rezistenciám
 
V oblasti ochrany pôdy a poľnohospodárstva vláda bude vychádzať z chápania odvetvia pôdohospodárstva ako komplexného celku, a preto ako svoj základný strategický cieľ deklaruje všestrannú podporu využitia jeho potenciálu tak, aby sa výrazne zvýšila potravinová bezpečnosť Slovenska, spočívajúca v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pri súčasnom posilnení aspektov udržateľného, environmentálne šetrného hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde.

Kľúčová otázka

Aký je trend v rastlinnej výrobe?

Kľúčové zistenia

 • V období rokov 2005 až 2022 zaznamenala produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín klesajúci trend. Pokles bol zaznamenaný u zemiakov o 56,6 %, u cukrovej repy o 36,7 % a u jednoročných krmovín o 30,4 % a obilnín o 5,7 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia olejnín o 58,1 % a strukoviny o 15 %.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Od roku 2005 došlo k poklesu väčšiny poľnohospodárskych plodín. Medzi rokmi 2015 – 2022 produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín zaznamenala naďalej klesajúci trend.

Medziročne sa zvýšila len produkcia strukovín.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Poľnohospodárske plodiny sa líšia svojim vplyvom na pôdu a celkovo na životné prostredie, preto je potrebné udržiavať na pôde správne systémy hospodárenia vrátane striedania plodín.
Rastlinná výroba v SR je zameraná na obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny a krmoviny. Zmeny štruktúry rastlinnej výroby sú odrazom dopytu na trhu. Prekážkou lepšieho využívania výrobného potenciálu odvetvia, dôsledkom ktorého je aj zníženie poľnohospodárskej produkcie, je najmä zníženie spotreby potravín na jedného obyvateľa SR, ako aj problémy s umiestnením poľnohospodárskych výrobkov na zahraničných trhoch v dôsledku obmedzených možností podpory exportu. 
 

Vývoj úrody poľnohospodárskych plodín (tis. t)
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Zemiaky
418,8
323,3
484,3
392,4
381,9
301,2
263,1
287,7
245,3
216,1
125,9
Obilniny
2 201,3
3 212
3 193,6
2 490,4
3 793,2
3 585,2
2 928,8
2 793,2
4 137,0
3 330,0
2 554,2
Viacročné krmoviny
614,6
775,7
729,7
530,8
708,2
646,0
629,3
623,5
699,0
642,9
688,5
Strukoviny
22,9
26,8
30,1
24,6
37,6
34,9
32,9
23,4
17,7
14,9
17,0
Jednoročné krmoviny
2 235,6
2 872,2
3 21,9
2 365,9
2 601,3
2 566,1
2 292,7
2 047,9
2 426,1
2 087,7
1 924,3
Olejniny
259,9
372,6
394,6
325,9
478,4
453,4
514,7
467,5
633,1
595,8
500,7
Cukrová repa
961,5
1 286,8
1 346,2
1 171,7
1 598,8
1 732,6
1 370,9
846,5
678,9
898,6
977,7

 

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2022
Zemiaky
217,3
165,7
164,5
178,9
144,6
177,2
149,7
170,0
182,4
166,2
151,1 130,6
Obilniny
3 714,1
3 035,7
3 412,0
4 708,3
3 805,7
4 847,8
3 484,1
4 037,8
4 104,1
4 580,9
4 308,0 3 382,8
Viacročné krmoviny
673,3
627,6
678,1
746,3
573,2
651,9
513,5
568,9
573,4
552,4
525,8 405,8
Strukoviny
17,9
10,1
9,0
14,5
26,8
26,3
25,8
20,5
20,6
25,4
29,3 40,1
Jednoročné krmoviny
2 516,6
2 540,4
2 456,5
3 015,9
2 280,1
3 008,9
2 266,0
2 550,5
2 465,6
2 522,7
2 003,0 1 785,9
Olejniny
574,6
454,3
612,4
738,7
563,0
777,9
775,9
794,7
671,3
716,1
786,3 716,9
Cukrová repa
1 160,7
894,5
1 144,6
1 550,2
1 205,5
1 506,9
1 230,8
1 312,0
1 251,7
1 273,0
1 364,4 1 096,8
 
Zdroj: ŠÚ SR
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Úrodou sa rozumie pozberaná celková produkcia danej plodiny bez zberových strát v štandardnej vlhkosti podľa slovenských technických noriem (STN).

Údaje o rastlinnej výrobe prezentujú informácie o úrode poľnohospodárskych plodín, bez zberových strát vrátane podradnejších druhov používaných na kŕmenie (pozadné zrno, drobné zemiaky a pod.). Nepatria sem sadzačky a semenačky. Úroda cukrovej repy sa uvádza bez zrážok na nečistoty. Produkciu zeleniny predstavuje celková úroda zeleniny aj z opakovaných plôch vrátane rýchlených skorých druhov.

Živočíšnu výrobu prezentujú informácie o počte základných druhov hospodárskych zvierat.

 

Metodika:

Zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike vyplýva podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár:
 • Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat obsahujúci údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a počtoch hospodárskych zvierat.
Dotknuté subjekty, ktoré sú zaradené do Registra fariem počas celého roka evidujú poľnohospodársku produkciu a počty hospodárskych zvierat, pričom raz ročne  formou vyplneného formulára a informačného listu ich doručia v stanovenom termíne príslušnej správe ŠÚ SR.
Do záverečného spracovania údajov vstupujú výkazy aj za farmy hospodáriace na výmere do 1 ha, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri, ale majú pridelené IČO, výkazy za záhumienkárov, obyvateľstvo, pričom tieto sú spracované na základe kvalifikovaných odhadov.

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: