Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Živočíšna výroba

Dátum poslednej aktualizácie30.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj počtu hospodárskych zvierat v členení na hovädzí dobytok, ošípané, ovce a hydinu.

 

Jednotka indikátora

ks

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:
 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Podpora  zvýšenia  živočíšnej  výroby,  ktorej  deficitom  trpí aj zdroj  organickej  hmoty v pôde.
 • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 • Postupy  tzv.  konzervačného  poľnohospodárstva  (ponechanie  veľkého  množstva rastlinných  zvyškov na povrchu  pôdy  alebo  udržiavanie  trvalého rastlinného  porastu dlhoročnými plodinami).
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:
 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Využitie rezistentných odrôd a používanie certifikovaného množiteľského materiálu.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 • Podpora využitia starých krajových odrôd (napr. starých odrôd ovocných drevín) lokálne lepšie adaptovaných v rámci budovania krajinných prvkov využívajúcich nelesnú drevinovú vegetáciu.
 • Podpora šľachtenia a výroby osív, ktoré budú vhodné do zmenených klimatických podmienok.
 • Zabezpečenie  odrôd slovenského  šľachtenia –podpora slovenského  šľachtenia a následne vytvorenie  domácich  odrôd  adaptabilných do našich  klimatických  podmienok  (teplomilné a odolné voči suchu), ktoré budú zárukou dosiahnutia stabilnejších úrod.
 • Zavádzanie integrovaných metód kontroly škodcov v poľnohospodárstve.
 
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:
 • Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5 % pôdy.
 • Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia.
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.
 • Zavedie sa prísnejšia kontrola predaja a používania priemyselných látok v poľnohospodárstve.
 • Zníži sa spotreba pesticídov v poľnohospodárstve a zabezpečí sa ich kontinuálny pokles. Takéto rozhodnutia budú podložené odbornými analýzami, ktoré budú konzultované so zainteresovanými stranami.
 • V oblastiach zraniteľných dusičnanmi sprísni kontrola dodržiavania akčného programu pre dané oblasti a budú podporené opatrenia na zvýšenie organickej hmoty v pôde.
 • Z hľadiska udržateľného hospodárenia s pôdou sa bude vo vyššej miere využívať hnojenie spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom.
 
Špecifický cieľ 1: Podporiť hospodársky udržateľný poľnohospodársky príjem a odolnosť poľnohospodárskeho sektora na celom území Únie s cieľom zvýšiť dlhodobú potravinovú bezpečnosť a poľnohospodársku rozmanitosť, ako aj zabezpečiť hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskej výroby v Únii
Špecifický cieľ 5: Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií
Špecifický cieľ 8: Podporiť zamestnanosť, rast, rodovú rovnosť vrátane účasti žien v poľnohospodárstve, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane obehového biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva
Špecifický cieľ 9: Zlepšiť reakciu poľnohospodárstva Únie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane požiadaviek na vysokokvalitné, bezpečné a výživné potraviny vyrobené udržateľným spôsobom, požiadaviek týkajúcich sa zníženia plytvania potravinami, ako aj požiadaviek na zlepšenie životných podmienok zvierat a boj proti antimikrobiálnym rezistenciám
 
V oblasti ochrany pôdy a poľnohospodárstva vláda bude vychádzať z chápania odvetvia pôdohospodárstva ako komplexného celku, a preto ako svoj základný strategický cieľ deklaruje všestrannú podporu využitia jeho potenciálu tak, aby sa výrazne zvýšila potravinová bezpečnosť Slovenska, spočívajúca v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pri súčasnom posilnení aspektov udržateľného, environmentálne šetrného hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde.
 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj počtu hospodárskych zvierat?

Kľúčové zistenia

 • V období rokov 2005 až 2022 počty hospodárskych zvierat zaznamenali pokles u všetkých chovaných druhov. Stav hovädzieho dobytka sa znížil o 17,9 %, ošípaných o 65,6 %, hydiny o 33,7 % a oviec o 6 %.
 • Počet zvierat sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 znížil u ošípaných na 380,9 tis. ks (- 15,9 %), hydiny na 9,3 mil. ks (- 9,9 %) a hovädzieho dobytka na 433,2 tis. ks (- 2,1 %), počet oviec sa zvýšil na 301,1 tis. ks (+ 3,5 %).
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad Neutralny trend
Od roku 2005 došlo k poklesu stavov hospodárskych zvierat. Medzi rokmi 2015 – 2022 počty všetkých sledovaných druhov hospodárskych zvierat sa znížili.

Oproti roku 2021 sa mierne zvýšil len počet oviec.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Dôsledkom zníženia počtu hospodárskych zvierat je zníženie zaťaženia životného prostredia, pokles emisií skleníkových plynov a amoniaku, zníženie kontaminácie vôd (možnej eutrofizácie). Na druhej strane však dochádza k negatívnym následkom na životnom prostredí ako je vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik niektorých druhov rastlín, zníženie kultúrneho rázu krajiny.

 
Vývoj počtu hospodárskych zvierat (ks)
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Hovädzí dobytok
646148 625190 607835 593182 540146 527889 507820 501817 488381 471965
Ošípané
1488441 1517291 1553880 1443013 1149282 1108265 1104829 951934 748515 740862
Ovce
347983 316302 316028 325521 321227 320487 332571 347179 361634 376978
Hydina
13580042 15590404 13959404 14216798 13713239 14084079 13038303 12880124 11228140 13583284

 

Rok
2010 2011

2012

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hovädzí dobytok
467125 463358 471091 467820 465543 457586 446112 439826 438855 432253
Ošípané
687260 580393 631464 637167 641827 633116 585843 614384 627022 589228
Ovce
394175 393927 409569 399908 391151 381724 368896 365344 351122 320555
Hydina
12991916 11375603 11849818 10968918 12494074 12836224 12130501 13353837 14056914 13131941

 

Rok
2020 2021 2022
Hovädzí dobytok
442289 434089 433175
Ošípané
538310 453076 380895
Ovce
294252 290918 301131
Hydina
10603624 10364509 9340713
 
Zdroj: ŠÚ SR
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:


Živočíšnu výrobu prezentujú informácie o počte základných druhov hospodárskych zvierat.
 

Metodika:

Zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike vyplýva podnikateľským subjektom v poľnohospodárstve spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár:
 • Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat obsahujúci údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a počtoch hospodárskych zvierat.
Dotknuté subjekty, ktoré sú zaradené do Registra fariem počas celého roka evidujú poľnohospodársku produkciu a počty hospodárskych zvierat, pričom raz ročne  formou vyplneného formulára a informačného listu ich doručia v stanovenom termíne príslušnej správe ŠÚ SR.

Do záverečného spracovania údajov vstupujú výkazy aj za farmy hospodáriace na výmere do 1 ha, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri, ale majú pridelené IČO, výkazy za záhumienkárov, obyvateľstvo, pričom tieto sú spracované na základe kvalifikovaných odhadov.

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: