Tlačiť   PDF

Materiálová náročnosť

Dátum poslednej aktualizácie 31.10.2019

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj produktivity zdrojov vyjadrenej ako pomer HDP k domácej materiálovej spotrebe (DMC) a vývoj domácej materiálovej spotreby podľa skupín materiálov. Poukazuje na to,  či materiály sú počas ich životného cyklu využívané efektívne.
 

Jednotka indikátora

tis.ton, eur/kg

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Nutnosť zvyšovania efektivity premeny materiálov na ekonomický výstup a znižovanie  záťaže životného prostredia na jednotku ekonomického výkonu je zdôraznená v Stratégii udržateľného rozvoja EÚ, Tematickej stratégii pre udržateľné využívanie prírodných zdrojov a Doporučení rady OECD k materiálovým tokom a produktivite zdrojov. V žiadnych strategických dokumentoch SR nie sú momentálne zahrnuté.

 

Kľúčová otázka

Darí sa zvyšovať efektivitu premeny materiálov na ekonomický výstup?

Kľúčové zistenia

  • Produktivita zdrojov v hospodárstve  SR  v roku 2017 predstavovala 1,15 eur/kg, čím výrazne zaostáva za priemernou produktivitou zdrojov v krajinách EÚ-28, ktorá v roku 2017 dosiahla hodnotu 2,07 eur/kg.
  • Oproti roku 2000, keď hodnota pruduktivity zdrojov (meraná ako HDP v stálych cenách k roku 2010 k DMC) dosiahla 0,77 eur/kg sa v roku 2017 zvýšila o 48,9 %. Toto zvýšenie indikuje efektívnejšie využívanie materiálov v hospodárstve SR na ekonomickú jednotku a tým aj znižujúci sa tlak na životné prostredie spôsobené ťažbou a využívaním materiálov. Medziročne došlo k nárastu produktivity zdrojov o 5,3 %.

 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
- Pozitivny trend Pozitivny trend
Indikátor je hodnotený od roku 2000. Od roku 2005 produktivita zdrojov vzrástla. V porovnaní s predchádzajúcim rokom pokračoval trend rastu produktivity zdrojov.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Materiál, ktorý je k dispozícii v hospodárstve danej krajiny, môže byť v nej buď spotrebovaný (DMI - domáci materiálový vstup), alebo je exportovaný, či už ako suroviny alebo hotové výrobky. Po odpočítaní vývozu z priamych materiálových vstupov (DMI) zostávajúce materiály predstavujú domácu materiálovú spotrebu (DMC). V roku 2017 bola v SR DMC 71 060 tis.ton, čo predstavuje 13,1 ton na obyvateľa (13,4 ton na obyvateľa v EÚ-28). V období rokov 2000 až 2017  bol zaznamenaný nárast DMC na obyv. o 30,9 %. Tento trend vývoja je v zmysle efektívneho využívania prírodných zdrojov vnímaný ako pozitívny, vzhľadom na to, že vývoj materiálovej spotreby predstavenej súčtom dovezených materiálov, vyťažených nerastných surovín a vyzbieranej biomasy získanej v rámci SR po odčítaní vyvezených materiálov, nezaznamenáva pri súčasnom hospodárskom raste závažnejší nárast, takže môžeme hovoriť pri porovnaní s rastom HDP o relatívnom oddelení kriviek spotreby materiálu a HDP. 


 
Dôležitú vypovedaciu schopnosť má aj veľkosť podielu dovozu na DMC. Čím je pomer tohto podielu väčší, tým je ekonomika daného štátu citlivejšia na náhodné výkyvy v zahraničnom obchode (nedostatok určitých komodít, neočakávané zvýšenie ich cien a podobne). Podiel dovozu na DMC vzrástol z 55,3 % v roku 2000 na 73,2 % v roku 2017, čo znamená zvyšujúcu sa mieru závislosti slovenskej ekonomiky na dovoze surovín.


Množstvo materiálov dostupných v SR a ich využitie (vzťah medzi domácou ťažbou, DMI, DMC, dovozom a vývozom) (2017)

Zdroj: Eurostat


Podrobnejší pohľad na zloženie domácej materiálovej spotreby poskytuje obraz o význame jednotlivých materiálov a ich prípadného potenciálu na ich zhodnocovanie. DMC v SR v roku 2017 z najväčšej časti (52 %) tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 23 %, energetické suroviny (20 %) a kovové nerasty (5 %).

Medzinárodné porovnanie


Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Produktivita zdrojov vyjadruje pomer HDP (v s.c.) a domácej materiálovej spotreby (Domestic Material Consumption – DMC). 

Domáca materiálová spotreba  meria celkové množstvo materiálov priamo upotrebených v hospodárstve s vylúčením skrytých materiálových tokov. Je určovaná na základe metodiky Eurostatu (Analýza materiálových tokov na makroekonomickej úrovni) a predstavuje sumu domácej využitej ťažby, t. j. množstva vyťažených nerastných surovín (energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny) a vyprodukovanej zozbieranej biomasy (poľnohospodárska úroda, ťažba dreva, spásaná biomasa a pod.), ktoré boli získané na území daného štátu za časovú jednotku. K týmto materiálom z domáceho prostredia sa pripočítavajú dovozy a odpočítavajú vývozy (dovoz a vývoz nerastných surovín, biomasy, polotovarov a aj výrobkov konečnej spotreby). Zníženie materiálovej spotreby resp. zvyšovanie produktivity zdrojov vedie k zníženiu celkových nárokov socio-ekonomického systému na materiál a k znižovaniu záťaže životného prostredia.
 

Metodika:

Analýza materiálových tokov na makroekonomickej úrovni (Economy-wide material flow analysis – EW-MFA) predstavuje popisný nástroj, cieľom ktorého je podať informácie o tokoch materiálov a energií vstupujúcich a opúšťajúcich ekonomický sektor príslušnej spoločnosti. Účelom hodnotenia (bilancie) materiálových tokov je pomocou indikátorov kvantifikovať celkové nároky ekonomického systému na materiály, ktoré sú vyjadrené ako vstupy materiálov, ich spotreba alebo odpadové toky uvoľňujúce sa späť z ekonomického systému do životného prostredia. Indikátory EW-MFA sú zostavované na základe metodiky Eurostatu využitím údajov zasielaných do Eurostatu (za SR údaje zasiela ŠÚ SR) na základe Nariadenia č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.

Indikátory materiálových tokov sú považované za vhodný nástroj pre vyjadrovanie oddelenia kriviek záťaže životného prostredia a ekonomického výkonu vzhľadom na to, že ide o vysoko agregované indikátory záťaže životného prostredia usporiadané podľa pevne stanoveného systému. Kvantifikujú ako celkové množstvo materiálov spotrebované ľudskou spoločnosťou, tak aj množstvo materiálov vypustené v dôsledku ľudskej činnosti do životného prostredia. Tieto indikátory tak predstavujú vhodný doplnok k medziodborovým štrukturálnym bilanciám v monetárnych či fyzických jednotkách, ktoré môžu byť používané pre národohospodárske analýzy. Ak sú priradené vstupným indikátorom materiálových tokov a indikátorom spotreby indikátory národných účtov, ako je napríklad hrubý domáci produkt (HDP), meria sa efektivita ekonomického systému premenou materiálov na ekonomický výstup. Tieto indikátory hovoria o produktivite zdrojov (pomer HDP a daného indikátora) respektíve materiálovej náročnosti (pomer daného indikátora k HDP).

 

Zdroj dát:

Eurostat

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: