Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Využitie čistiarenského kalu v pôdnych procesoch

Dátum poslednej aktualizácie02.01.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje aktuálny stav množstva kalu vyprudokovaného v čistiarňach odpadových vôd využitého v pôdnych procesoch, ako aj vývoj množstva sušiny čistiarenskeho kalu použitého na výrobu kompostu.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (2018)
Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:

 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Podpora  zvýšenia  živočíšnej  výroby,  ktorej  deficitom  trpí aj zdroj  organickej  hmoty v pôde.
 • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 • Postupy  tzv.  konzervačného  poľnohospodárstva  (ponechanie  veľkého  množstva rastlinných  zvyškov na povrchu  pôdy  alebo  udržiavanie  trvalého rastlinného  porastu dlhoročnými plodinami).

Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:

 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Využitie rezistentných odrôd a používanie certifikovaného množiteľského materiálu.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 • Podpora využitia starých krajových odrôd (napr. starých odrôd ovocných drevín) lokálne lepšie adaptovaných v rámci budovania krajinných prvkov využívajúcich nelesnú drevinovú vegetáciu.
 • Podpora šľachtenia a výroby osív, ktoré budú vhodné do zmenených klimatických podmienok.
 • Zabezpečenie  odrôd slovenského  šľachtenia –podpora slovenského  šľachtenia a následne vytvorenie  domácich  odrôd  adaptabilných do našich  klimatických  podmienok  (teplomilné a odolné voči suchu), ktoré budú zárukou dosiahnutia stabilnejších úrod.
 • Zavádzanie integrovaných metód kontroly škodcov v poľnohospodárstve.

  
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:

 • Z hľadiska udržateľného hospodárenia s pôdou sa bude vo vyššej miere využívať hnojenie spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom.
 
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.

Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 
Hlavný cieľ:

Prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Špecifický cieľ 2 - Udržateľné poľnohospodárstvo:

Zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.

Špecifické opatrenia:

 • Podpora opatrení na ochranu pôdy
 
Špecifický cieľ 5: Podporiť udržateľný rozvoj a efektívny manažment prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a to aj znížením závislosti od chemikálií
 
V oblasti ochrany pôdy a poľnohospodárstva vláda bude vychádzať z chápania odvetvia pôdohospodárstva ako komplexného celku, a preto ako svoj základný strategický cieľ deklaruje všestrannú podporu využitia jeho potenciálu tak, aby sa výrazne zvýšila potravinová bezpečnosť Slovenska, spočívajúca v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám pri súčasnom posilnení aspektov udržateľného, environmentálne šetrného hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa množstvo čistiarenského kalu využívaného na výrobu kompostu?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2022 predstavovala celková produkcia kalu 55 049 ton sušiny. Z toho v pôdnych procesoch sa využilo 33 509 ton sušiny kalu čo predstavovalo 60,87 %. Na výrobu kompostu bolo použité 28 795 ton sušiny kalu (52,31 %),  iným spôsobom bolo v pôdnych procesoch využité (rekultivácia skládok, plôch, výroba pestovateľských substrátov a pod.) 4 714 ton sušiny kalu (8,56 %).  Priamo do poľnohospodárskej a lesnej pôdy sa kal neaplikoval.
 • V roku 2005 bolo množstvo čistiarenskeho kalu využívaného na výrobu kompostu približne na rovnakej úrovni ako v roku 2022.
 • Medziročne, v roku 2022 oproti roku 2021 sa množstvo takto využitého kalu mierne zvýšilo o 3,7 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Pozitivny trend Pozitivny trend
Od roku 2015 bol zaznamenaný kolísavý trend. Došlo k nárastu množstva sušiny čistiarenskeho kalu použitého na výrobu kompostu. Medziročne došlo k miernemu nárastu kalu použitého na výrobu kompostu.

Sumárne zhodnotenie

 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu

Hodnotenie

 • V roku 2019 bolo na výrobu kompostu použitých 25 623 ton sušiny kalu, čo predstavovalo 46,73 % podiel z celkového množstva sušiny kalu vyprodukovaného z čistenia odpadových vôd v danom roku.
 • Medzi rokmi 2019 – 2022 bol zaznamenaný nárast množstva sušiny kalu využitého na výrobu kompostu o 12,4 %, čím sa zvýšil aj jeho podiel z celkového množstva vyprodukovaného čistiarenskeho kalu na 52,31 %.
 • Predpoklad splnenia cieľa pre rok 2030 –  V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu, ktorého súčasťou je aj opatrenie zamerané na vyššiu mieru využívania hnojenia spracovaným a environmentálne nezávadným čistiarenským kalom je z krátkodobého hľadiska (od roku 2019) zatiaľ pozitívny.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Čistiarenským kalom je kal z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody.

Upraveným čistiarenským kalom je kal, ktorý prešiel biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným procesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fermentačných schopností a zdravotných rizík pre životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy.

Aplikáciou čistiarenského kalu a dnových sedimentov je riadené využitie ich úžitkových vlastností zapracovaním do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy.

Odberateľom čistiarenského kalu alebo odberateľom dnových sedimentov je užívateľ poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len „užívateľ pôdy“) alebo spracovateľ čistiarenského kalu a dnových sedimentov do kompostu, pestovateľského substrátu alebo inej látky aplikovateľnej do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy ako sekundárneho zdroja živín.
 

Metodika:

Nakladanie s kalmi z čistenia komunálnych odpadových vôd v SR vo všeobecnosti upravuje právna úprava platná pre odpadové hospodárstvo. V prípade priamej aplikácie čistiarenských kalov do poľnohospodárskej pôdy podlieha tento proces zákonu č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 203/2009 Z.z., a č. 364/2004 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. V dôsledku toho sa kvantitatívna produkcia kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd ako aj úroveň ich kontaminácie trvalo sleduje.

 

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: