Tlačiť   PDF

Index environmentálnej výkonnosti (EPI)

Dátum poslednej aktualizácie 14.11.2019

Téma

Indexy

Značky

Definícia indikátora

Index environmentálnej výkonnosti (EPI) porovnáva a hodnotí environmentálne správanie v 180. krajinách sveta na základe 24 výkonnostných indikátorov týkajúcich sa životného prostredia a vitálnosti ekosystémov.

Jednotka indikátora

Index

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národný program znižovania emisií- návrh 2019

Ochrana ovzdušia je jednou zkľúčových politík Európskej únie, ktorej význam vposledných rokoch narastá najmä vsúvislosti spotrebou znížiť negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie ľudí. Hlavným cieľom politiky ochrany ovzdušia je kvalita ovzdušia, ktorej úroveň nemá výrazný nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie aživotné prostredie.
Národný program znižovania emisií je súčasťou pripravovanej komplexnej Stratégie ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, ktorej súčasťou bude tiež Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálne politiky SR do roku 2030

Voda

Stav životného prostredia na Slovensku pozitívne ovplyvňuje nízka spotreba vody na obyvateľa a jej veľké zásoby. Kvalita pitnej vody z verejného vodovoduje tiež dostatočná. Problém však môže predstavovať znečistená voda z vlastných studní. Problematická je aj nízka miera pripojenia na čistiarne odpadových vôd. Celková kvalita života zatiaľ nepredstavuje väčší problém ako v iných krajinách OECD, aj keď existuje priestor na zlepšenie.

Biodiverzita a biotop

Slovensko zamedzí zhoršovaniu stavu chránených druhov a biotopov. Do roku 2030 bude obnovených minimálne 15% degradovaných ekosystémov. Prehodnotením a vhodným dobudovaním sústavy chránených území a vypracovaním, schválením a realizáciou dokumentov starostlivosti sa vytvoria možnosti starostlivosti o všetky významné druhy abiotopy v SR.

Lesy

Ťažba dreva sa bude naďalej uplatňovať udržateľným spôsobom.V bezzásahových územiach bude zakázaná a na územiach s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie.Celková hodnota ekosystémových služieb lesov nebude klesať.Zvýši sa verejná aj inštitucionálna kontrola ťažby dreva.

Poľnohospodárstvo

Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5% pôdy. Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia. Hlboká orba a zaorávanie po vrstevnici zvýšia absorpčnú schopnosť pôdy azabránia jej erózii. Pri zlom zaorávaní po spádnici dochádza k odnosu najúrodnejšej hornej vrstvy pôdy dažďovou vodou. Prijmú sa opatrenia na zníženie zhutnenia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskymi strojmi tak, aby sa podporila aj pôdna biodiverzita. Budú sa dôsledne dodržiavať platné zákony a vyvodzovať dôsledky ich nedodržania

Kľúčová otázka

Aký je index environmentálnej výkonnosti na Slovensku?

Kľúčové zistenia

 • Slovenská republika sa spomedzi 180. hodnotených krajín v roku 2018 umiestnila na 28. mieste pri dosiahnutom skóre 70,6 (0= najhoršie, 100=najlepšie)
 • Slovenská republika dosiahla najlepšie celkové EPI skóre z krajín V4 a krajín východnej Európy
 • Najhoršie skóre (EPI 59,42) dosiahlo Slovensko v kategórii Kvalita ovzdušia, kde sa umiestnilo na 133. pozícii. V prípade kvality ovzdušia sa sledovali znečistenia pevnými časticami PM2,5 a vykurovanie tuhým palivom v domácnostiach.
 • Najlepšie skóre (EPI 75,08) dosiahlo Slovensko v kategórii Vitality ekosystémov, kde sa umiestnilo na 3. pozícii. V uvedenej kategórii sa hodnotila najmä ochrana biodiverzity a biotopov.
Zmena od roku 2016 Krajiny EÚ Medzinárodné porovnanie EPI
emo_neutral Neutralny trend emo_neutral
Celkové umiestnenie SR sa od roku 2016 z dôvodu metodologických zmien zhoršilo o 4 miesta. Slovenská republika sa umiestnila spomedzi krajín EÚ na 18. mieste. Spomedzi všetkých hodntených krajín dosiahla SR najhoršie skóre (EPI 59,42) v kategórii kvalita ovzdušia a najlepšie skóre (EPI 75,08) v kategórii vitality ekosystémov.

Podrobné zhodnotenie

V tabuľke je uvedené konečné umiestnenie SR spomedzi všetkých hodnotených krajín sveta za rok 2018.

Tabuľka Zhodnotenie EPI indexu v SR
Kategórie Medzinárodné umiestnenie SR EPI index
Zdravie životného prostredia 89. 63,87
Kvalita vzduchu 133. 59,42
Voda a hygiena 42. 69,62
Ťažké kovy 20. 87,21
Vitálnosť ekosystémov 3. 75,08
Biodiverzita a biotop 19. 94,31
Lesy 82. 17,09
Rybolov   -
Klíma  a podnebie 9. 74,21
Znečistenie vzduchu 18. 79,51
Vodné zdroje 46. 89,95
Poľnohospodárstvo 13. 61,53
Zdroj EPI

Medzinárodné porovnanie

 

Definície súvisiace s indikátorom:

Index environmentálnej výkonnosti (EPI) zostavili výskumníci z amerických Yale a Columbia University v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom a porovnáva a hodnotí environmentálne správanie v 180 krajinách sveta na základe 24 výkonnostných indikátorov týkajúcich sa životného prostredia a vitálnosti ekosystémov.

Metodika:

Index environmentálnej výkonnosti monitoruje 24 ukazovateľov zoskupených do 10 kategórií:
 • Kvalita vzduchu,
 • Voda a hygiena,
 • Ťažké kovy,
 • Biodiverzita a biotop,
 • Lesy,
 • Rybolov,
 • Klíma a energia,
 • Znečistenie vzduchu,
 • Vodné zdroje,
 • Poľnohospodárstvo.

Zdroj dát:

EPI

Odkazy k problematike: