Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Index environmentálnej výkonnosti (EPI)

Dátum poslednej aktualizácie 23.11.2021

Téma

Indexy

Značky

Definícia indikátora

Index environmentálnej výkonnosti (EPI) porovnáva a hodnotí environmentálne správanie v 180. krajinách sveta na základe 32 výkonnostných indikátorov týkajúcich sa životného prostredia a vitálnosti ekosystémov.
 

Jednotka indikátora

Index

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálne politiky SR do roku 2030

Voda

Stav životného prostredia na Slovensku pozitívne ovplyvňuje nízka spotreba vody na obyvateľa a jej veľké zásoby. Kvalita pitnej vody z verejného vodovodu je tiež dostatočná. Problém však môže predstavovať znečistená voda z vlastných studní. Problematická je aj nízka miera pripojenia na čistiarne odpadových vôd. Celková kvalita života zatiaľ nepredstavuje väčší problém ako v iných krajinách OECD, aj keď existuje priestor na zlepšenie.

Biodiverzita a biotop

Slovensko zamedzí zhoršovaniu stavu chránených druhov a biotopov. Do roku 2030 bude obnovených minimálne 15% degradovaných ekosystémov. Prehodnotením a vhodným dobudovaním sústavy chránených území a vypracovaním, schválením a realizáciou dokumentov starostlivosti sa vytvoria možnosti starostlivosti o všetky významné druhy a biotopy v SR.

Lesy

Ťažba dreva sa bude naďalej uplatňovať udržateľným spôsobom. V bezzásahových územiach bude zakázaná a na územiach s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie. Celková hodnota ekosystémových služieb lesov nebude klesať. Zvýši sa verejná aj inštitucionálna kontrola ťažby dreva.

Poľnohospodárstvo

Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5% pôdy. Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia. Hlboká orba a zaorávanie po vrstevnici zvýšia absorpčnú schopnosť pôdy a zabránia jej erózii. Pri zlom zaorávaní po spádnici dochádza k odnosu najúrodnejšej hornej vrstvy pôdy dažďovou vodou. Prijmú sa opatrenia na zníženie zhutnenia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskymi strojmi tak, aby sa podporila aj pôdna biodiverzita. Budú sa dôsledne dodržiavať platné zákony a vyvodzovať dôsledky ich nedodržania.

Kľúčová otázka

Aký je index environmentálnej výkonnosti na Slovensku?

Kľúčové zistenia

 • Slovenská republika sa spomedzi 180. hodnotených krajín v roku 2020 umiestnila na 26. mieste pri dosiahnutom skóre 68,3 (0= najhoršie, 100=najlepšie)
Zmena od roku 2018 Krajiny EÚ Medzinárodné porovnanie EPI
Pozitivny trend Neutralny trend emo_neutral
Celkové umiestnenie SR sa oproti roku 2018 zlepšilo o 2 miesta. Slovenská republika sa umiestnila spomedzi krajín EÚ na 17. mieste. Spomedzi všetkých hodnotených krajín dosiahla SR najhoršie skóre (EPI 32,1) v kategórii ekosystémových služieb a najlepšie skóre (EPI 100) v kategórii emisii znečisťujúcich látok.

Podrobné zhodnotenie

V tabuľke je uvedené konečné umiestnenie SR spomedzi všetkých hodnotených krajín sveta za rok 2020.

Tabuľka Zhodnotenie EPI indexu v SR

Kategórie Medzinárodné umiestnenie SR EPI index
Zdravie životného prostredia 34. 64,3
Kvalita vzduchu 40. 56,2
Sanitácia a pitná voda 33. 71.8
Vitálnosť ekosystémov 10. 70.9
Biodiverzita 20 85
Ekosystémové služby 101. 32.1
Zmena klímy 13. 71.9
Emisie znečisťujúcich látok 1. 100.

Zdroj EPI

Medzinárodné porovnanie

 

Definície súvisiace s indikátorom:

Index environmentálnej výkonnosti (EPI) zostavili výskumníci z amerických Yale a Columbia University v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom a porovnáva a hodnotí environmentálne správanie v 180 krajinách sveta na základe 32 výkonnostných indikátorov týkajúcich sa životného prostredia a vitálnosti ekosystémov.

Metodika:

Index environmentálnej výkonnosti monitoruje 32 ukazovateľov zoskupených do 11 kategórií:
 • Kvalita ovzdušia,
 • Sanitácia a pitná voda,
 • Ťažké kovy,
 • Odpadové hospodárstvo,
 • Biodiverzita,
 • Ekosystémové služby,
 • Rybolov,
 • Zmena klímy,
 • Emisie znečisťujúcich látok,
 • Poľnohospodárstvo,
 • Vodné zdroje.

Zdroj dát:

EPI

 

Odkazy k problematike: