Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Index environmentálnej výkonnosti (EPI)

Dátum poslednej aktualizácie 23.11.2021

Téma

Indexy

Značky

Definícia indikátora

Index environmentálnej výkonnosti (EPI) porovnáva a hodnotí environmentálne správanie v 180. krajinách sveta na základe 32 výkonnostných indikátorov týkajúcich sa životného prostredia a vitálnosti ekosystémov.
 

Jednotka indikátora

Index

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálne politiky SR do roku 2030

Voda

Stav životného prostredia na Slovensku pozitívne ovplyvňuje nízka spotreba vody na obyvateľa a jej veľké zásoby. Kvalita pitnej vody z verejného vodovodu je tiež dostatočná. Problém však môže predstavovať znečistená voda z vlastných studní. Problematická je aj nízka miera pripojenia na čistiarne odpadových vôd. Celková kvalita života zatiaľ nepredstavuje väčší problém ako v iných krajinách OECD, aj keď existuje priestor na zlepšenie.

Biodiverzita a biotop

Slovensko zamedzí zhoršovaniu stavu chránených druhov a biotopov. Do roku 2030 bude obnovených minimálne 15% degradovaných ekosystémov. Prehodnotením a vhodným dobudovaním sústavy chránených území a vypracovaním, schválením a realizáciou dokumentov starostlivosti sa vytvoria možnosti starostlivosti o všetky významné druhy a biotopy v SR.

Lesy

Ťažba dreva sa bude naďalej uplatňovať udržateľným spôsobom. V bezzásahových územiach bude zakázaná a na územiach s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie. Celková hodnota ekosystémových služieb lesov nebude klesať. Zvýši sa verejná aj inštitucionálna kontrola ťažby dreva.

Poľnohospodárstvo

Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5% pôdy. Najmä na veľkých poľnohospodárskych plochách sa bude vyžadovať dôsledné striedanie plodín, v závislosti od ich požiadaviek na živiny, závlahu a hĺbku zakorenenia. Hlboká orba a zaorávanie po vrstevnici zvýšia absorpčnú schopnosť pôdy a zabránia jej erózii. Pri zlom zaorávaní po spádnici dochádza k odnosu najúrodnejšej hornej vrstvy pôdy dažďovou vodou. Prijmú sa opatrenia na zníženie zhutnenia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskymi strojmi tak, aby sa podporila aj pôdna biodiverzita. Budú sa dôsledne dodržiavať platné zákony a vyvodzovať dôsledky ich nedodržania.

Kľúčová otázka

Aký je index environmentálnej výkonnosti na Slovensku?

Kľúčové zistenia

 • Slovenská republika sa spomedzi 180. hodnotených krajín v roku 2020 umiestnila na 26. mieste pri dosiahnutom skóre 68,3 (0= najhoršie, 100=najlepšie)
Zmena od roku 2018 Krajiny EÚ Medzinárodné porovnanie EPI
Pozitivny trend Neutralny trend emo_neutral
Celkové umiestnenie SR sa oproti roku 2018 zlepšilo o 2 miesta. Slovenská republika sa umiestnila spomedzi krajín EÚ na 17. mieste. Spomedzi všetkých hodnotených krajín dosiahla SR najhoršie skóre (EPI 32,1) v kategórii ekosystémových služieb a najlepšie skóre (EPI 100) v kategórii emisii znečisťujúcich látok.

Podrobné zhodnotenie

V tabuľke je uvedené konečné umiestnenie SR spomedzi všetkých hodnotených krajín sveta za rok 2020.

Tabuľka Zhodnotenie EPI indexu v SR

Kategórie Medzinárodné umiestnenie SR EPI index
Zdravie životného prostredia 34. 64,3
Kvalita vzduchu 40. 56,2
Sanitácia a pitná voda 33. 71.8
Vitálnosť ekosystémov 10. 70.9
Biodiverzita 20 85
Ekosystémové služby 101. 32.1
Zmena klímy 13. 71.9
Emisie znečisťujúcich látok 1. 100.

Zdroj EPI

Medzinárodné porovnanie

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Index environmentálnej výkonnosti (EPI) zostavili výskumníci z amerických Yale a Columbia University v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom a porovnáva a hodnotí environmentálne správanie v 180 krajinách sveta na základe 32 výkonnostných indikátorov týkajúcich sa životného prostredia a vitálnosti ekosystémov.

Metodika:

Index environmentálnej výkonnosti monitoruje 32 ukazovateľov zoskupených do 11 kategórií:
 • Kvalita ovzdušia,
 • Sanitácia a pitná voda,
 • Ťažké kovy,
 • Odpadové hospodárstvo,
 • Biodiverzita,
 • Ekosystémové služby,
 • Rybolov,
 • Zmena klímy,
 • Emisie znečisťujúcich látok,
 • Poľnohospodárstvo,
 • Vodné zdroje.

Zdroj dát:

EPI

 

Odkazy k problematike: