Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie16.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP.

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Základný strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu. 

Cieľ: Do roku 2030 zvážiť možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach.

Zvážiť zavedenie fiškálne neutrálnej environmentálnej daňovej reformy vrátane celkovej daňovo-odvodovej reformy.

Presunúť daňovú záťaž na environmentálne škodlivé činnosti, napríklad zrušením neodôvodnených výnimiek v spotrebných daniach, či zavádzaním nových daní na zníženie znečistenia.

Zvážiť (prehodnotiť) zdaňovanie škodlivých látok využívaných v spotrebných produktoch ako napr. batérie a plyny.

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2023 - 2027
Vláda SR uvádza, že majúc na zreteli udržateľnosť životného prostredia zvýši význam environmentálneho zdaňovania. V oblasti poľnohospodárstva bude vláda pokračovať v systémovej štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach, a to najmä pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby a podporí aj širšie využitie finančných nástrojov pri podpore investícií v rezorte.

Kľúčová otázka

Aký je podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP?

Kľúčové zistenia

  • Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike má v hodnotenom období 2005 – 2022 kolísavý trend. Najnižší podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP bol v roku 2022 na úrovni 1,99 %.

  • Medziročne v porovnaní rokov 2021 a 2022 došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP o 0,42 percentuálneho bodu (p.b.).

  • Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľala daň z energie, ktorá v roku 2022 zaznamenala 1,78 %.

  • Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s priemerným podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral emo_sad
Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP od roku 2005 do 2022 zaznamenal pokles. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP má od roku 2015 do roku 2022 kolísavý trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP medziročne medzi rokmi 2021 – 2022 klesol.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období 2005 – 2022 má klesajúci trend. V roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP o 0,42 p.b.

Dane s environmentálnym aspektom v roku 2022 dosiahli 2 186,61 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 131,3 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 8,2 %.


 
Daň z energie v roku 2022 dosiahla 1 951,7 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 120,27 %. Daň z energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 9,4 %. Daň z dopravy v roku 2022 dosiahla 207,68 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 131,5 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 2,1 %. Daň zo znečisťovania v roku 2022 dosiahla 27,22 mil. eur a v porovnaní s rokom 2005 klesla o 22,5 %. Daň zo znečisťovania v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli o 5,5 %.
 
Podiel dane z energie na HDP v roku 2022 dosiahol 1,78 % a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,30 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,41 p.b. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2022 dosiahol 0,19 % a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,04 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 0,02 p.b. Podiel dane zo znečisťovania na HDP v roku 2022 dosiahol 0,03 % a v porovnaní s rokom 2005 klesol o 0,06 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k žiadnej zmene. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2022 dosiahol 1,99 % a v porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu o 0,41 p.b. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,42 p.b. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie.

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Do roku 2030 zvážiť možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach

Hodnotenie

  • V roku 2019 predstavoval podiel daní s environmentálanym aspektom na HDP 2,39 %. SR patrí medzi krajiny EÚ s priemerným podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP. 
  • Medzi rokmi 2019 – 2022 bol zaznamenaný klesajúci trend podielu daní s environmentálanym aspektom na HDP o 0,4 percentuálneho bodu.
  • Pre dosiahnutie cieľa ES 2030 bude potrebné rozširovať environmentálne dane v jednotlivých oblastiach. Na ich základe budú vybrané opatrenia uplatnené tak, aby sa ich celkový podiel zvýšil. ES 2030 tiež odporúča zvážiť zavedenie fiškálne neutrálnej environmentálnej daňovej reformy vrátane celkovej daňovoodvodovej reformy. Daňová záťaž má byť presunutá na environmentálne škodlivé činnosti.

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ivana Malatincová, SAŽP, ivana.malatincova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch dane environmentálnym aspektom, tvoria dane z energie, dane z dopravy a dane zo znečisťovania.

Metodika:

V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:

- dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z  uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- dane za znečistenie: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úhrady za dobývací priestor

Použité jednotky:

%, mil. eur

 
Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: