Tlačiť   PDF

Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie 14.11.2019

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)

V sektore ekonomiky životného prostredia boli určené nasledujúce úlohy:
1. Vyšpecifikovanie ukazovateľov súboru využívaných a využiteľných ekonomických nástrojov pri riešení environmentálnych problémov SR, ich pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie účinnosti.
2. Vypracovanie koncepcie finančnej politiky v oblasti životného prostredia, splynutie sociálno-ekonomických a environmentálnych záujmov, uplatnenie filozofie trvalo udržateľného rozvoja.
3. Zavedenie environmentálnych parametrov do daňovej sústavy a koeficientu environmentálnych vplyvov do systému národných účtov.

 

Vyhodnotenie realizácie Opatrení vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia (2000)

V dokumente Opatrenie vlády SR na realizáciu Koncepcie nového spôsobu financovania ochrany životného prostredia sa uvádza, že v rámci systému uplatňovania ekonomických nástrojov v ochrane životného prostredia je potrebné rozpracovať najmä daňové a finančné nástroje.

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
 
Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:
 • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
 • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
 • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
 • dane,
 • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.
Strategické ciele:
18. Ukončenie celkovej transformácie ekonomiky

 • uplatnenie ekonomických, finančných a daňových nástrojov podporujúcich TUR (napr. reforma daní s environmentálnym aspektom).
24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR
 • zavedenie environmentálnej daňovej reformy – vytvorenie ekonomického prostredia rešpektujúceho a stimulujúceho ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov a šetrné spotrebiteľské správanie.

 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 vláda SR uvádza, že podporí sektor politík zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že pre trvalý rast kvality života občanov Slovenskej republiky, spojenej s rastom ich životnej úrovne, je nevyhnutná regulačná úloha štátu, ktorou sú korigované krátkodobé, ale aj dlhodobé odchýlky od rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym  rozvojom. Vláda bude  podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov. Zvyšovanie zamestnanosti vláda vníma ako úlohu, ktorej splnenie si vyžaduje koordináciu rezortných politík, ktorú bude vykonávať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, o. i. v súlade s Národnou stratégiou zamestnanosti. V oblasti implementácie environmentálnej politiky sa vláda zaväzuje vypracovať novú environmentálnu stratégiu založenú na princípoch udržateľného rozvoja.
 

Kľúčová otázka

Aký je podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch?

Kľúčové zistenia

 • Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike od roku 2007 klesá a v roku 2018 dosiahol 2,48 %.
 • Podiel daní  s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch v Slovenskej republike od roku 2007 klesá a v roku 2018 dosiahol 7,24 %.
 • Medziročne došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP a podielu daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových  príjmoch.
 • Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie, ktorá sa v roku 2018 podieľala 2.19 %.
 • Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s najmenším podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_sad emo_smile
Indikátor je hodnotený od roku 2007. Indikátor je hodnotený od roku 2007. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP klesol, rovnako klesol aj podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch. The share of environmental taxes in GDP and the share of environmental taxes in total tax revenues increased year-on-year.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období má klesajúci trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch v Slovenskej republike v hodnotenom období má klesajúci trend. V roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP a na celkových daňových príjmoch.


 
Daň z energie v roku 2018 dosiahla 1 971,54 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástla o 60,6 %. Daň z energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 3,9 %. Daň z dopravy v roku 2018 dosiahla 232,57 mil. eur a v porovnaní s rokom 2008 vzrástla o 51,4 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 4,2 %. Daň zo znečisťovania v roku 2018 dosiahla 28,59 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 klesla o 23,3 %. Daň zo znečisťovania v porovnaní s predchádzajúcim rokom zostala na rovnakej úrovni. Celkovo dane s environmentálnym aspektom v roku 2018 dosiahli 2 208,7 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 55,7 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 2,8 %.
 
Podiel dane z energie na HDP v roku 2018 dosiahol 2,19 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 0,39 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,05 %. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2018 dosiahol 0,26 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 0,04 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k zmene. Podiel dane zo znečisťovania v roku 2018 dosiahol 0,03 % HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom k zmene nedošlo. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2018 dosiahol 2,48 % HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,05 %. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie.
 
Podiel dane z energie na celkových daňových príjmoch v roku 2018 dosiahol 6,40 % a v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 0,03 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,14 %. Podiel dane z dopravy na celkových daňových príjmoch v roku 2018 dosiahol 0,75 % a v porovnaní s rokom 2010 klesol o 0,11 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,02 %. Podiel dane za znečistenie na celkových daňových príjmoch v roku 2018 dosiahol 0,09 % a v porovnaní s rokom 2010 klesol o 0,13 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom k zmene nedošlo. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch v roku 2018 dosiahol 7,24 % a v porovnaní s rokom 2010 klesol o 0,21 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,16 %. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových sa podieľa daň z energie.

Medzinárodné porovnanie


Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) dane environmentálnym aspektom tvoria dane z energetických produktov, dane z dopravy, dane zo znečisťovania a dane zo zdrojov. Vo viacerých krajinách EÚ vrátane SR sa namiesto niektorých daní s environmentálnym aspektom aplikujú poplatky.

Metodika:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
 V uvedenom nariadení o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, čl. 3, ods. 1, pís. b) sa uvádza, že environmentálne ekonomické účty sa budú zostavovať i podľa modulu na dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti, ktorý je stanovený v prílohe II. Členské štáty budú vypracovávať štatistku daní súvisiacich so životným prostredím podľa týchto charakteristík:
- dane z energie,
- dane z dopravy,
- dane za znečistenia.

 
Ciele
V štatistikách o daniach súvisiacich so životným prostredím sa zaznamenávajú a prezentujú údaje z pohľadu subjektov platiacich dane. Zaznamenávajú sa v nich príjmy národných hospodárstiev z daní súvisiacich so životným prostredím rozdelené podľa hospodárskej činnosti. Hospodárske činnosti zahŕňajú výrobu a spotrebu.

Štatistika daní súvisiacich so životným prostredím je založená na údajoch, ktoré sú doložené hodnoteniami a vyhláseniami alebo časovo rozlíšenými pokladničnými blokmi, aby sa zabezpečil súlad s ESÚ 95 a zlepšila sa medzinárodná porovnateľnosť.
 
Vykazovacie tabuľky
Údaje o jednotlivých charakteristikách sa vykazujú z pohľadu subjektov, ktoré platia dane. Pokiaľ ide o výrobcov, údaje sa vykazujú rozdelené podľa hierarchickej klasifikácie ekonomických činností (NACE Rev.2).

Pokiaľ ide o spotrebiteľov, vykazujú sa údaje za:
— domácnosti,
— nerezidentov.

Ak daň nemožno zaradiť do jednej z vyššie uvedených skupín činností, vykazujú sa ako nezaradené.


Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, Eurostat, 2013
 
Publikácia Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, ktorá bola zverejnená Eurostatom v roku 2013, slúži ako metodická príručka k štatistke daní s environmentálnym aspektom. Nižšie sú uvedené nasledujúce druhy daní s environmentálnym aspektom:  

Dane z energie (vrátane palív pre dopravu):
- energetické produkty určené pre dopravné účely - bezolovnatý benzín, olovnatý benzín, nafta a ďalšie energetické produkty určené pre dopravné účely (napr. LPG, zemný plyn, petrolej alebo vykurovací olej), 
- energetické produkty určené pre stacionárne účely - ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, zemný plyn, uhlie, koks, biopalivá, spotreba a výroba elektrickej energie, diaľkové vykurovanie, ďalšie energetické produkty pre stacionárne použitie,
- skleníkové plyny - obsah uhlíka v palivách, emisie skleníkových plynov (vrátane výnosov z emisných kvót zaznamenaných ako dane v národných účtoch).

Dane z dopravy (s výnimkou palív pre dopravu):
- import motorových vozidiel alebo ich predaj (jednorazové dane),
- registrácia alebo použitie motorových vozidiel (opakujúca sa daň, napr. ročná daň),
- použitie ciest (napr. diaľničné poplatky),
- poplatky za dopravné preťaženie a mestské poplatky (ak sú dane z národných účtov)
- iné dopravné prostriedky (lode, lietadlá, železnica atď.),
- lety a letenky,
- poistenie vozidiel (okrem všeobecných daní z poistenia).

Dane za znečistenie:
- merané alebo odhadované emisie do ovzdušia – NOx, SOx, ostatné namerané alebo odhadnuté emisie do ovzdušia (bez CO2),
- emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (napr. CFC alebo halóny),
- merané alebo odhadované odpadové vody do vôd – namerané alebo odhadované znečistenie (biologická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslíka), ostatné namerané alebo odhadnuté znečistenie vôd, čistenie a odvádzanie odpadových vôd (stanovená ročná daň),
- nebodové znečistenie vody – pesticídy (napr. chemické zloženie, cena alebo objem), umelé hnojivá (napr. fosfor a obsah dusíka alebo cena),
- nakladanie s odpadmi – zber, spracovanie alebo odstránenie; jednotlivé druhy (obaly, nápojové obaly, batérie, pneumatiky, mazivá),
- hluk (napr. lietadlá odlety a prílety).

Dane zo zdrojov:
- odbery vody,
- zber biologických zdrojov (napr. drevo, lov zveri a výlov rýb),
- ťažba surovín (napr. minerály, ropa a zemný plyn),
- zmeny v krajine a výrub stromov.
 
V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:
- dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z  uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- dane za znečistenie: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úhrady za dobývací priestor
 

Použité jednotky:

%, mil. eur
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat
 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: