Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2021

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia environemntálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
 
Do roku 2030 sana Slovensku zváži možnosť rozširovania environmentálnych daní v jednotlivých oblastiach a na základe toho budú vybrané opatrenia uplatnené tak, aby sa ich celkový objem zvýšil. Zlepší sa kontrola znečisťujúcich zariadení azmení sa aplikačná prax pri udeľovaní pokút. Pokuty za znečisťovanie sa zvýšia do takej miery, aby prekračovanie limitov nebolo ekonomicky atraktívne.

 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
 
Jedným z princípov TUR, ktorý sa pritom využíva, je princíp ”znečisťovateľ platí”. Všetky environmentálne náklady je potrebné preniesť na výrobcov a spotrebiteľov a neprenášať tieto náklady na iné časti spoločnosti, iné krajiny alebo budúce generácie. Samotné ceny by mali vyjadrovať relatívnu vzácnosť a celkovú hodnotu zdrojov a mali by tak prispievať k ochrane životného prostredia. Takýmito nástrojmi sú najmä:
 • štátny rozpočet, rozpočet obcí, rozpočet podnikov a iných organizácií,
 • rôzne formy daňových úľav, mäkkých úverov, dotácie, bezúročné pôžičky a pod.,
 • formy negatívnej stimulácie napr. platby za znečistenie a využívanie prírodných zdrojov,
 • dane,
 • oceňovanie zdrojov, oceňovanie práce, oceňovanie výrobkov a pod.
Strategické ciele:
18. Ukončenie celkovej transformácie ekonomiky
 • uplatnenie ekonomických, finančných a daňových nástrojov podporujúcich TUR (napr. reforma daní s environmentálnym aspektom).
24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR
 • zavedenie environmentálnej daňovej reformy – vytvorenie ekonomického prostredia rešpektujúceho a stimulujúceho ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov a šetrné spotrebiteľské správanie.

 

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 - 2024

V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2021 – 2024 vláda SR uvádza, že výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze. Vláda SR zrealizuje komplexnú reformu fungovania Environmentálneho fondu s dôrazom na transparentnosť a objektívne merateľné kritériá. Popri refundácii výdavkov sa zavedie aj možnosť režimu predbežných alokácií na schválené projekty. Vláda SR posúdi zmeny v daňovej politike smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme. Vláda SR zvýši investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek. Keďže poplatky za vypúšťanie látok do ovzdušia sa nemenili od roku 2008 a sú jedny z najnižších v EÚ, vláda  uskutoční postupnú indexáciu.
 

Kľúčová otázka

Aký je podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch?

Kľúčové zistenia

 • Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike od roku 2017 klesá a v roku 2020 dosiahol 2,38 %.
 • Medziročne došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP
 • Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie, ktorá sa v roku 2019 podieľala 2.11 %.
 • Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s priemerným podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_sad
Indikátor je hodnotený od roku 2008. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP má od roku 2015 kolísavý trend. Najvyšší podiel na HDP dosiahol v roku 2017. Od roku 2018 je zaznamenaný klesajúci trend. Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP medziročne klesol.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike v hodnotenom období má klesajúci trend. V roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP.


 
Daň z energie v roku 2019 dosiahla 1 984,19 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástla o 61,5 %. Daň z energie v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 2,2 %. Daň z dopravy v roku 2019 dosiahla 233,09 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástla o 52 %. Daň z dopravy v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 0,2 %. Daň zo znečisťovania v roku 2019 dosiahla 28,69 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 klesla o 23 %. Daň zo znečisťovania v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla o 0,3 %. Celkovo dane s environmentálnym aspektom v roku 2019 dosiahli 2 245,97 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 58,2 %. Dane s environmentálnym aspektom v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 1,7 %.
 
Podiel dane z energie na HDP v roku 2019 dosiahol 2,11 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 0,30 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,06 %. Podiel dane z dopravy na HDP v roku 2019 dosiahol 0,25 % HDP a v porovnaní s rokom 2010 stúpol o 0,03 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,01 %. Podiel dane zo znečisťovania v roku 2019 dosiahol 0,03 % HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom k zmene nedošlo. Celkový podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2019 dosiahol 2,39 % HDP a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,05 %. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP sa podieľa daň z energie.

Medzinárodné porovnanie

Definície súvisiace s indikátorom:

Daň je definovaná ako povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické osoby a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne. Je vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.
 
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) dane environmentálnym aspektom tvoria dane z energie, dane z dopravy a dane zo znečisťovania.
 

Metodika:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch
 V uvedenom nariadení o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, čl. 3, ods. 1, pís. b) sa uvádza, že environmentálne ekonomické účty sa budú zostavovať i podľa modulu na dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti, ktorý je stanovený v prílohe II. Členské štáty budú vypracovávať štatistku daní súvisiacich so životným prostredím podľa týchto charakteristík:
- dane z energie,
- dane z dopravy,
- dane za znečistenia.

 
Ciele
V štatistikách o daniach súvisiacich so životným prostredím sa zaznamenávajú a prezentujú údaje z pohľadu subjektov platiacich dane. Zaznamenávajú sa v nich príjmy národných hospodárstiev z daní súvisiacich so životným prostredím rozdelené podľa hospodárskej činnosti. Hospodárske činnosti zahŕňajú výrobu a spotrebu.

Štatistika daní súvisiacich so životným prostredím je založená na údajoch, ktoré sú doložené hodnoteniami a vyhláseniami alebo časovo rozlíšenými pokladničnými blokmi, aby sa zabezpečil súlad s ESÚ 95 a zlepšila sa medzinárodná porovnateľnosť.
 
Vykazovacie tabuľky
Údaje o jednotlivých charakteristikách sa vykazujú z pohľadu subjektov, ktoré platia dane. Pokiaľ ide o výrobcov, údaje sa vykazujú rozdelené podľa hierarchickej klasifikácie ekonomických činností (NACE Rev.2).

Pokiaľ ide o spotrebiteľov, vykazujú sa údaje za:
— domácnosti,
— nerezidentov.

Ak daň nemožno zaradiť do jednej z vyššie uvedených skupín činností, vykazujú sa ako nezaradené.
 

Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, Eurostat, 2013
 
Publikácia Dane s environmentálnym aspektom – štatistická príručka, ktorá bola zverejnená Eurostatom v roku 2013, slúži ako metodická príručka k štatistke daní s environmentálnym aspektom. Nižšie sú uvedené nasledujúce druhy daní s environmentálnym aspektom:  

Dane z energie (vrátane palív pre dopravu):
- energetické produkty určené pre dopravné účely - bezolovnatý benzín, olovnatý benzín, nafta a ďalšie energetické produkty určené pre dopravné účely (napr. LPG, zemný plyn, petrolej alebo vykurovací olej), 
- energetické produkty určené pre stacionárne účely - ľahký vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, zemný plyn, uhlie, koks, biopalivá, spotreba a výroba elektrickej energie, diaľkové vykurovanie, ďalšie energetické produkty pre stacionárne použitie,
- skleníkové plyny - obsah uhlíka v palivách, emisie skleníkových plynov (vrátane výnosov z emisných kvót zaznamenaných ako dane v národných účtoch).

Dane z dopravy (s výnimkou palív pre dopravu):
- import motorových vozidiel alebo ich predaj (jednorazové dane),
- registrácia alebo použitie motorových vozidiel (opakujúca sa daň, napr. ročná daň),
- použitie ciest (napr. diaľničné poplatky),
- poplatky za dopravné preťaženie a mestské poplatky (ak sú dane z národných účtov)
- iné dopravné prostriedky (lode, lietadlá, železnica atď.),
- lety a letenky,
- poistenie vozidiel (okrem všeobecných daní z poistenia).

Dane za znečistenie:
- merané alebo odhadované emisie do ovzdušia – NOx, SOx, ostatné namerané alebo odhadnuté emisie do ovzdušia (bez CO2),
- emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (napr. CFC alebo halóny),
- merané alebo odhadované odpadové vody do vôd – namerané alebo odhadované znečistenie (biologická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslíka), ostatné namerané alebo odhadnuté znečistenie vôd, čistenie a odvádzanie odpadových vôd (stanovená ročná daň),
- nebodové znečistenie vody – pesticídy (napr. chemické zloženie, cena alebo objem), umelé hnojivá (napr. fosfor a obsah dusíka alebo cena),
- nakladanie s odpadmi – zber, spracovanie alebo odstránenie; jednotlivé druhy (obaly, nápojové obaly, batérie, pneumatiky, mazivá),
- hluk (napr. lietadlá odlety a prílety).
 

V Slovenskej republike boli zahrnuté do jednotlivých kategórií daní s environmentálnym aspektom nasledujúce dane:

- dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z  uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty
- dane z dopravy: daň z motorových vozidiel – cestná daň, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- dane za znečistenie: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úhrady za dobývací priestor
 

Použité jednotky:

%, mil. eur

 

Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: