Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Obchod s recyklovateľnými surovinami

Dátum poslednej aktualizácie 26.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor meria množstvá vybraných kategórií odpadov a vedľajších produktov, ktoré sa prepravujú medzi členskými štátmi EÚ (v rámci EÚ) a cez hranice EÚ (mimo EÚ). Vybrané boli tieto kategórie: plast; papier a lepenka; vzácne kovy; železo a oceľ; meď, hliník a nikel.

Indikátor obsahuje nasledujúce premenné:

  • Obchod s recyklovateľnými surovinami v rámci EÚ (meraný ako dovoz z krajín EÚ).
  • Dovoz z krajín mimo EÚ a vývoz do krajín mimo EÚ (v rámci obchodu mimo EÚ) vybraných recyklovateľných surovín.

Údaje sú členené podľa členských štátov EÚ a podľa kategórie materiálu podľa klasifikácie, ktorú poskytlo Spoločné výskumné centrum, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie. Tento súbor údajov je prevzatý zo Štatistiky o medzinárodnom obchode s tovarom (ITGS - International trade in goods statistics), ktorú zverejňuje Eurostat. Dáta merajú fyzické množstvo tovarov, s ktorými sa obchoduje medzi členskými štátmi EÚ (obchod v rámci EÚ) a tovaru, s ktorým obchodujú členské štáty EÚ s krajinami mimo EÚ (obchod mimo EÚ).

Jednotka indikátora

tony

Metadáta

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo, ktorý zaviedla Európska komisia, pozostáva z 10 ukazovateľov, z ktorých niektoré sú rozčlenené v čiastkových ukazovateľoch. Podrobný prehľad o situácii v jednotlivých krajimách EÚ ako aj v EÚ nájdete po výbere štátu a rozkliknutí jednotlivých oblastí na stránkach Eurostatu.

Údaje o obchode s recyklovateľnými surovinami v jednotlivých štátoch EÚ sú dostupné v databáze Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Monitorovací rámec má za cieľ merať pokrok smerom k obehovému hospodárstvu tak, aby obsiahol jednotlivé aspekty vo všetkých fázach životného cyklu zdrojov, výrobkov a služieb. Preto sa skladá zo súboru desiatich ukazovateľov zoskupených do štyroch fáz a aspektov obehového hospodárstva:
1. výroba spotreba,
2. odpadové hospodárstvo,
3. druhotné suroviny,
4. konkurencieschopnosť a inovácie.