Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vznik odpadov bez minerálnych odpadov na HDP

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2022

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako všetok odpad vyprodukovaný v krajine (v hmotnostných jednotkách), nepočítajúc veľký minerálny odpad (čo sú najmä stavebné odpady a odpady z demolácií), na jednotku HDP v eurách (kilogramy na tisíc eur, vyjadrené v stálych cenách, t.j. jedná sa o reálne hodnoty upravené o infláciu a defláciu).

Údaje o produkcii odpadu okrem veľkých minerálnych odpadov zahŕňajú nebezpečný odpad (N) a odpad, ktorý nie je nebezpečný (O) zo všetkých odvetví hospodárstva a z domácností vrátane odpadu zo spracovania odpadu (druhotný odpad), ale s výnimkou väčšiny minerálnych odpadov.

Veľký minerálny odpad je vylúčený, pretože hmotnosť celkovo vyprodukovaného a spracovaného odpadu je ovplyvnená najmä minerálnym odpadom zo stavebných, demolačných a banských (ťažobných) činností, pričom význam banských (ťažobných) činností sa v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líši.

Vylúčenie veľkých minerálnych odpadov presnejšie odráža všeobecné trendy ako celkovo vyprodukovaný odpad a zlepšuje porovnateľnosť medzi krajinami. Veľké rozdiely v hodnotách tohto indikátora medzi jednotlivými členskými štátmi môžu byť spôsobené aj niekoľkými faktormi:

  • Rozdiely v klasifikácii odpadov jednotlivých členských štátov môžu mať za následok čiastočnú neporovnateľnosť, napr. vysoká hodnota pre Estónsko vyplýva zo zahrnutia odpadu z výroby energie.
  • Rozdiely v kúpnej sile sa v plnej miere neodrážajú vo výmenných kurzoch, čím sa podhodnocujú reálne príjmy v niektorých členských štátoch.
  • Rôzne štruktúry hospodárstva a špecializácia niektorých členských štátov na služby vysokej hodnoty (napr. finančné, či IT sektory).

Jednotka indikátora

kg/tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

  • Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (rezolúcia VZ OSN A/RES/70/1)
  • Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo
  • Európska zelená dohoda
  • Monitorovací rámec Európskej komisie pre obehové hospodárstvo (Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o rámci monitorovania obehového hospodárstva)
  • Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030
  • Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030

Sumárne zhodnotenie

Za Slovensko bol od roku 2004 do roku 2020 zaznamenaný pokles produkcie odpadov bez minerálnych odpadov v prepočte na HDP o necelých 33 %. Na úrovni všetkých členských štátov EÚ bol v rovnakom období zaznamenaný pokles o vyše ako 15 %.

Medzinárodné porovnanie

Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo, ktorý zaviedla Európska komisia, pozostáva z 10 ukazovateľov, z ktorých niektoré sú rozčlenené v čiastkových ukazovateľoch. Podrobný prehľad o situácii v jednotlivých krajinách EÚ ako aj v celej EÚ nájdete po výbere štátu a rozkliknutí jednotlivých oblastí na stránkach Eurostatu.

Údaje o vzniku odpadov bez minerálnych odpadov na HDP v jednotlivých štátoch EÚ sú dostupné v databáze Eurostatu.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk

Interpretácia indikátora

Indikátor "Vznik odpadov bez hlavných druhov mineránych odpadov na HDP"  je súčasťou sady indikátorov obehového hospodárstva. Používa sa na monitorovanie pokroku smerom k obehovému hospodárstvu v tematickej oblasti „výroba a spotreba“. Pormer vzniknutého odpadu a HDP odráža intenzitu vzniku odpadu v hospodárstve a predstavuje mieru „environmentálnej účinnosti“. Pozorovanie jeho zmeny z roka na rok umožňuje posúdiť, či je hospodárstvo schopné vyprodukovať väčšie "bohatstvo" a súčasne vytvárať menej odpadu.

Zahŕňa údaje o vzniku odpadu s výnimkou minerálnych odpadov zo všetkých hospodárskych odvetví a domácností vrátane odpadu zo spracovania odpadu (druhotný odpad). Indikátor nezahŕňa minerálny odpad z dôvodu jeho vysokej hmotnosti a toto vylúčenie zlepšje porovnateľnosť medzi jednotlivými krajinami, vzhľadom na to, že v niektorých krajinách významnou mierou prispieva k celkovej tvorbe odpadov.

V obehovom hospodárstve sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov v ekonomike udržuje tak dlho, ako je to možné, a tvorba materiálového odpadu sa kvantitatívne a kvalitatívne zlepšuje. Predchádzanie vzniku odpadu je úzko spojené so zlepšovaním výrobných metód a ovplyvňovaním spotrebiteľov, aby požadovali environmentálne vhodné výrobky a menej obalov. Zníženie množstva vytvoreného odpadu sa uvádza ako najvyššia priorita podľa hierarchie odpadu stanovenej v rámcovej smernici o odpade (článok 4), ktorá stanovuje poradie priorít od prevencie, prípravy na opätovné použitie, recyklácie a zhodnocovania energie až po environmentálne bezpečné zneškodňovanie, napríklad skládkovanie.


Monitorovací rámec obehového hospodárstva má za cieľ merať pokrok smerom k obehovému hospodárstvu tak, aby obsiahol jednotlivé aspekty vo všetkých fázach životného cyklu zdrojov, výrobkov a služieb. Preto sa skladá zo súboru desiatich ukazovateľov zoskupených do štyroch fáz a aspektov obehového hospodárstva:
1. výroba spotreba,
2. odpadové hospodárstvo,
3. druhotné suroviny,
4. konkurencieschopnosť a inovácie.
Vo všeobecnosti kopíruje logiku a štruktúru akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

 

 

  Názov indikátora Význam Nástroje EÚ (príklady)
Výroba a spotreba
1 Sebestačnosť EÚ v oblasti surovín Obehové hospodárstvo by malo pomôcť riešiť riziká v súvislosti s dodávkami surovín, najmä tých kritických. iniciatíva v oblasti surovín; plán efektívneho využívania zdrojov
2 Zelené verejné obstarávanie* Verejné obstarávanie má veľký podiel na spotrebe a môže byť hnacou silou obehového hospodárstva. stratégia verejného obstarávania; systémy podpory EÚ a dobrovoľné kritériá zeleného verejného obstarávania
3 Vznik odpadu V obehovom hospodárstve sa vznik odpadu minimalizuje. rámcová smernica o odpade; smernice o konkrétnych tokoch odpadu; stratégia pre plasty
4 Plytvanie potravinami* Vyhadzovanie potravín má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, klímu a ekonomiku. nariadenie o všeobecných zásadách potravinového práva; rámcová smernica o odpade; rôzne iniciatívy (napr. platforma EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami)
Odpadové hospodárstvo
5a-b Celková miera recyklácie Zvýšenie recyklácie je súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo. rámcová smernica o odpade;
6a-f Miera recyklácie pri konkrétnych tokoch odpadu Odráža pokrok v recyklácii kľúčových tokov odpadu. rámcová smernica o odpade; smernica o skládkach; smernice o konkrétnych tokoch odpadu
Druhotné suroviny
7 Prínos recyklovaných materiálov k uspokojovaniu dopytu po surovinách V obehovom hospodárstve sa druhotné suroviny bežne používajú na výrobu nových produktov. rámcová smernica o odpade; smernica o ekodizajne; environmentálna značka EÚ; nariadenie REACH; iniciatíva prepojenia politík v oblasti chemikálií, výrobkov a odpadov; stratégia pre plasty; normy kvality druhotných surovín
8 Obchod s recyklovateľnými surovinami Obchod s recyklovateľnými materiálmi odráža význam vnútorného trhu a globálnej účasti na obehovom hospodárstve. politika vnútorného trhu; nariadenie o preprave odpadu; obchodná politika
Konkurencieschopnosť a inovácia
9 Súkromné investície, zamestnanosť a hrubá pridaná hodnota Zohľadňuje prínos obehového hospodárstva k vytváraniu pracovných miest a rastu. Investičný plán pre Európu; štrukturálne a investičné fondy; InnovFin; platforma na podporu financovania obehového hospodárstva; stratégia udržateľného financovania; iniciatíva na podporu zelených pracovných miest; nový program v oblasti zručností pre Európu; politika vnútorného trhu
10 Patenty Inovačné technológie spojené s obehovým hospodárstvom posilňujú globálu konkurencieschopnosť EÚ. Horizont 2020


Podrobnejšie informácie sú dostupné:  OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o rámci monitorovania obehového hospodárstva


http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20151201STO05603/eu-a-obehove-hospodarstvo