Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vznik odpadov bez minerálnych odpadov na HDP

Dátum poslednej aktualizácie 07.01.2021

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako odpad vytvorený v krajine, okrem minerálnych odpadov  na jednotku HDP. Pomer je vyjadrený v kg na tisíc EUR.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo, ktorý zaviedla Európska komisia, pozostáva z 10 ukazovateľov, z ktorých niektoré sú rozčlenené v čiastkových ukazovateľoch. Pre oblasť výroby a spotreby sa pokrok sleduje v oblastiach:
  • dodávka kritických surovín,
  • zelené verejné obstarávanie,
  • vznik odpadov,
  • plytvanie potravinami.

Sumárne zhodnotenie

Vznik odpadov (bez hlavných minerálnych odpadov) na HDP sa v rokoch 2010 až 2018 v krajinách EÚ podarilo znížiť o 2 kg/tis.eur  a znížil sa na priemernú hodnotu 65 kg/tis. eur v roku 2018. Medzi členskými štátmi však možno pozorovať veľké rozdiely, od 24 kg/tis.eur v Nórsku až do 646 kg/tis.eur v Estónsku. Na Slovensku v období rokov 2010 - 2018 narástlo množstvo vytvorených odpadov (bez minerálnych odpodov) na tisíc eur HDP o 5 kg odpadu, čo v roku 2018 predstavovalo 102 kg/tis.eur. Slovensko v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ patrí ku krajinám s vyššou environmentálnou efektívnosťou vzniku odpadov (bez minerálnych odpadov) na HDP.

Medzinárodné porovnanie

Na sledovanie situácie vo vývoji v obehovom hospodárstve vyvinul Eurostat monitorovací rámec. Výsledné hodnotenie pre jednotlivé členské štáty je vystavené na stránke Eurostatu.
Konkrétne údaje pre jednotlivé členské štáty pre daný indikátor je  je možné získať na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Interpretácia indikátora

Indikátor "Vznik odpadov bez hlavných druhov mineránych odpadov na HDP"  je súčasťou sady indikátorov obehového hospodárstva. Používa sa na monitorovanie pokroku smerom k obehovému hospodárstvu v tematickej oblasti „výroba a spotreba“. Pormer vzniknutého odpadu a HDP odráža intenzitu vzniku odpadu v hospodárstve a predstavuje mieru „environmentálnej účinnosti“. Pozorovanie jeho zmeny z roka na rok umožňuje posúdiť, či je hospodárstvo schopné vyprodukovať väčšie "bohatstvo" a súčasne vytvárať menej odpadu.

Zahŕňa údaje o vzniku odpadu s výnimkou minerálnych odpadov zo všetkých hospodárskych odvetví a domácností vrátane odpadu zo spracovania odpadu (druhotný odpad). Indikátor nezahŕňa minerálny odpad z dôvodu jeho vysokej hmotnosti a toto vylúčenie zlepšje porovnateľnosť medzi jednotlivými krajinami, vzhľadom na to, že v niektorých krajinách významnou mierou prispieva k celkovej tvorbe odpadov.


V obehovom hospodárstve sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov v ekonomike udržuje tak dlho, ako je to možné, a tvorba materiálového odpadu sa kvantitatívne a kvalitatívne zlepšuje. Predchádzanie vzniku odpadu je úzko spojené so zlepšovaním výrobných metód a ovplyvňovaním spotrebiteľov, aby požadovali environmentálne vhodné výrobky a menej obalov. Zníženie množstva vytvoreného odpadu sa uvádza ako najvyššia priorita podľa hierarchie odpadu stanovenej v rámcovej smernici o odpade (článok 4), ktorá stanovuje poradie priorít od prevencie, prípravy na opätovné použitie, recyklácie a zhodnocovania energie až po environmentálne bezpečné zneškodňovanie, napríklad skládkovanie.

Monitorovací rámec obehového hospodárstva má za cieľ merať pokrok smerom k obehovému hospodárstvu tak, aby obsiahol jednotlivé aspekty vo všetkých fázach životného cyklu zdrojov, výrobkov a služieb. Preto sa skladá zo súboru desiatich ukazovateľov zoskupených do štyroch fáz a aspektov obehového hospodárstva:
1. výroba spotreba,
2. odpadové hospodárstvo,
3. druhotné suroviny,
4. konkurencieschopnosť a inovácie.
Vo všeobecnosti kopíruje logiku a štruktúru akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

  Názov indikátora Význam Nástroje EÚ (príklady)
Výroba a spotreba
1 Sebestačnosť EÚ v oblasti surovín Obehové hospodárstvo by malo pomôcť riešiť riziká v súvislosti s dodávkami surovín, najmä tých kritických. iniciatíva v oblasti surovín; plán efektívneho využívania zdrojov
2 Zelené verejné obstarávanie* Verejné obstarávanie má veľký podiel na spotrebe a môže byť hnacou silou obehového hospodárstva. stratégia verejného obstarávania; systémy podpory EÚ a dobrovoľné kritériá zeleného verejného obstarávania
3 Vznik odpadu V obehovom hospodárstve sa vznik odpadu minimalizuje. rámcová smernica o odpade; smernice o konkrétnych tokoch odpadu; stratégia pre plasty
4 Plytvanie potravinami* Vyhadzovanie potravín má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, klímu a ekonomiku. nariadenie o všeobecných zásadách potravinového práva; rámcová smernica o odpade; rôzne iniciatívy (napr. platforma EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami)
Odpadové hospodárstvo
5a-b Celková miera recyklácie Zvýšenie recyklácie je súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo. rámcová smernica o odpade;
6a-f Miera recyklácie pri konkrétnych tokoch odpadu Odráža pokrok v recyklácii kľúčových tokov odpadu. rámcová smernica o odpade; smernica o skládkach; smernice o konkrétnych tokoch odpadu
Druhotné suroviny
7 Prínos recyklovaných materiálov k uspokojovaniu dopytu po surovinách V obehovom hospodárstve sa druhotné suroviny bežne používajú na výrobu nových produktov. rámcová smernica o odpade; smernica o ekodizajne; environmentálna značka EÚ; nariadenie REACH; iniciatíva prepojenia politík v oblasti chemikálií, výrobkov a odpadov; stratégia pre plasty; normy kvality druhotných surovín
8 Obchod s recyklovateľnými surovinami Obchod s recyklovateľnými materiálmi odráža význam vnútorného trhu a globálnej účasti na obehovom hospodárstve. politika vnútorného trhu; nariadenie o preprave odpadu; obchodná politika
Konkurencieschopnosť a inovácia
9 Súkromné investície, zamestnanosť a hrubá pridaná hodnota Zohľadňuje prínos obehového hospodárstva k vytváraniu pracovných miest a rastu. Investičný plán pre Európu; štrukturálne a investičné fondy; InnovFin; platforma na podporu financovania obehového hospodárstva; stratégia udržateľného financovania; iniciatíva na podporu zelených pracovných miest; nový program v oblasti zručností pre Európu; politika vnútorného trhu
10 Patenty Inovačné technológie spojené s obehovým hospodárstvom posilňujú globálu konkurencieschopnosť EÚ. Horizont 2020

Podrobnejšie informácie sú dostupné:  OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o rámci monitorovania obehového hospodárstva


http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20151201STO05603/eu-a-obehove-hospodarstvo