Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach s koncentráciami PM10 prekračujúcimi denný limit

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2019

Definícia indikátora

Podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach, ktoré sú vystavené denným koncentráciám PM10 prekračujúcich limitnú hodnotu 50 µg/m3 viac ako 35 krát v roku.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V jednotlivých členských štátoch sú značné rozdiely v podiele mestkej populácie vystavenej zvýšeným koncentráciám PM10 (nad hodnotou 50 µg/m3 viac ako 35 krát za rok). Podiel mestskej populácie v EU-28, ale aj v SR, vystavovanej koncentráciám PM10 prekračujúcich denný limit v období rokov 2000 - 2014 poklesol, rok 2013 bol doposial najlepší zaznamenaný.
Narastajúci počet nainštalovaných monitorovacích staníc zabezpečuje vyšší podiel monitorovanej populácie a tým pádom aj presnejší výsledok podielu mestskej populácie vystavenej nadmernému znečisteniu.


Ako je zrejmé z mapy, Slovenská republika patrí ku krajinám s vyšším podielom mestskej populácie vystavovanej koncentráciám PM10 prekračujúcich denný limit, tieto hodnoty sú vyššie ako priemer EU-28.


Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard, 2015

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach s koncentráciami PM10 prekračujúcimi denný limit" (Urban population exposed to PM10 concentrations exceeding the daily limit value (50 µg/m3 on more than 35 days in a year) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: