Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Konečná energetická spotreba domácnosti podľa palív

Dátum poslednej aktualizácie12.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj podielu konečnej energetickej spotreby jednotlivých palív (tuhé palivá, ropa a ropné produkty, zemný plyn, obnoviteľné zdroje energie, elektrická energia a teplo) na celkovej konečnej energetickej spotrebe v domácnostiach. Podiel je vyjadrený v %.
 
Indikátor predstavuje "náhradný" indikátor pre kľúčovú oblasť v rámci iniciatívy Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje - zlepšovanie stavu budov. Táto oblasť je zameraná na spotrebu energie v domácnostiach na vykurovanie, za účelom zhodnotenia, ako môže úprava budov prispieť k plánom súvisiacim s úsporami energie.
Eurostat zbiera údaje o konečnej energetickej spotrebe v domácnostiach podľa jednotlivých kategórií palív. Podrobnejšie údaje o energetickej spotrebe domácností (napr. spotrebe energie na vykurovanie, chladenie priestoru, ohrev vody a varenie) budú v budúcnosti zhromažďované na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 431/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 1099/2008 Európskeho parlamentu a Rady o energetickej štatistike, ktorým sa vykonáva ročná štatistika o spotrebe energie v domácnostiach.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

K redukcii emisií uhlíka a zachovaniu energetických zdrojov je potrebné, aby domácnosti znížili svoju konečnú spotrebu energie, najmä znížili svoju závislosť na rope a ropných produktoch a ďalších fosílnych palivách (uhlie) a zvýšili spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov.

Od roku 1990 sa podiel ropy a ropných produktov používaných ako domáce palivo znížil v celej EÚ 28 takmer o polovicu a v roku 2015 bol a úrovni 12,6 %. Najväčší pokles bol dosiahnutý vo Fínsku, na Malte, v Taliansku, v Dánsku a Švédsku. V roku 2015 sa v piatich členských štátoch ropné produkty podieľali menej ako 1 % na konečnej energetickej spotrebe domácností – Slovensko (0,2 %) mapa, Švédsko (0,4 %), Holandsko (0,4 %), Česká republika (0,7 %) a Island (0,8%).
 
V rámci EÚ 28 bola v období rokov 2000 až 2015 konečná energetická spotreba uhlia vyrovnaná, s pomalým poklesom v posledných rokoch. Pozitívny trend bol dosiahnutý na Slovensku, kde došlo k výraznému poklesu jeho spotreby.
 
Tieto pozitívne zmeny možno pripísať posunu smerom k využívaniu zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie.   
 

Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenieMedzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie indikátora Konečná energetická spotreba domácností podľa palív  (Final energy consumption in households by fuel) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: