Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Konečná energetická spotreba domácnosti

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj konečnej energetickej spotreby domácností vyjadrenej v jednotkách tis. toe (1000 ton ropného ekvivalentu). Indikátor predstavuje "náhradný" indikátor pre kľúčovú oblasť v rámci iniciatívy Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje - zlepšovanie stavu budov. Táto oblasť je zameraná na sledovanie spotreby energie v domácnostiach na vykurovanie za účelom zhodnotenia, ako môže úprava budov prispieť k plánom súvisiacim s úsporami energie.

Eurostat zbiera údaje o konečnej energetickej spotrebe v domácnostiach podľa jednotlivých kategórií palív. Podrobnejšie údaje o energetickej spotrebe domácností (napr. spotrebe energie na vykurovanie, chladenie priestoru, ohrev vody a varenie) budú v budúcnosti zhromažďované na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 431/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1099/2008 Európskeho parlamentu a Rady o energetickej štatistike, ktorým sa vykonáva ročná štatistika o spotrebe energie v domácnostiach.

Jednotka indikátora

tis.toe

Metadáta

Kľúčové zistenia

Celková konečná energetická spotreba domácnosti EÚ 28 mala v období rokov 2000 až 2015 klesajúci trend. Až 75 % z tejto spotreby pripadá na osem štátov. V rámci nich sú to tri najľudnatejšie štáty - Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia, na ktoré pripadá takmer polovica celého objemu energetickej spotreby domácností EÚ. V roku 2015 bola konečná energetická spotreba krajín EÚ 28 na úrovni 275 miliónov ton ropného ekvivalentu.

Vo väčšine členských štátoch EÚ 28 došlo k pokroku pri znižovaní konečnej energetickej spotreby na jedného obyvateľa. Medzi štáty s redukciou nad 10 % (v rokoch 2003 – 2007) patria Belgicko, Malta, Luxembursko, Slovensko, Veľká Británia a Maďarsko. Tento pozitívny trend je výsledkom zlepšenia energetickej efektívnosti budov (zlepšenie izolácie a zateplenie budov) a používania úspornejších spotrebičov. Negatívny rastúci trend bol naopak v Chorvátsku, na Cypre, v Bulharsku, Estónsku, Rumunsku, Poľsku a Lotyšsku, čo môže byť spôsobené kombináciou rastúceho blahobytu a zníženia cien energie, čo viedlo k prekurovaniu a rastu počtu používaných elektrických spotrebičov.


Slovensko patrí ku krajinám s nižšou energetickou spotrebou domácností - mapa.

Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie indikátora Konečná energetická spotreba domácností (Final energy consumption in households) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk
Metodika:
Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rast. Predstavuje základ pre monitorovanie  implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.
Podrobná metodika zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

Zdroj dát:
Eurostat
 
Odkazy k problematike: