Tlačiť   PDF

Pôdna reakcia poľnohospodárskych pôd

Dátum poslednej aktualizácie 04.12.2018

Téma

Pôda

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje percentuálne rozdelenie poľnohospodárskej pôdy podľa pôdnej reakcie v rámci sledovaných období.
 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority :
III. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
 V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Zásady :
9. Zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu a existenciu života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality pôdy a lesa, pričom produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie.
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
1. Zníženie výmery silne až veľmi silne ohrozených pôd (eróziou) pozemkovými úpravami, revitalizácia životného prostredia narušeného poľnohospodárskou a lesohospodárskou výrobou a vytvorenie optimálnej štruktúry pôdneho fondu a krajiny.
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
6. Zosúladenie ekonomických a environmentálnych hľadísk poľnohospodárskej výroby, zníženie intenzity produkčného využívania poľnohospodárskych pôd v najnákladnejších výrobných podmienkach, dosiahnutie environmentálne priaznivejšej štruktúry poľnohospodárstva a celoplošného územného systému ekologickej stability.
9. Znižovanie znečistenia pôdy a lesa na prípustnú mieru, minimalizácia chemizácie, zavedenie biotechnológie a alternatívneho spôsobu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde; zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych a ďalších škodlivých látok, predovšetkým v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych vôd stolových.

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Okysľovanie pôd má nepriaznivé účinky na chemizmus pôd a živín, a znižuje úrodnosť pôd. Starostlivosť o poškodené pôdy a zlepšovanie úrodnosti pôd by mali byť v centre pozornosti ako existenčný záujem o neobnoviteľné prírodné zdroje.

 

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
  • Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.

 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)
Ciele predkladanej Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy:

Navrhované adaptačné opatrenia pre pedosféru :
  • Adaptačné opatrenia proti zasoľovaniu pôdy.
Navrhované adaptačné opatrenia pre oblasť poľnohospodárstva :
  • Podpora biologickej ochrany, integrovanej produkcie a ekologickej stability územia.

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.
 

Kľúčová otázka

Narastá zastúpenie poľnohospodárskych pôd s kyslou pôdnou reakciou?

Kľúčové zistenia

  • Z dlhodobého hľadiska výsledky agrochemického skúšania pôd v období cyklov (1990 – 1994) až (2012 – 2017) poukázali na nárast zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou (+6,1 %), slabo kyslou (+9,1 %) a alkalickou  (+1,4 %) pôdnou reakciou. Pokles bol zaznamenaný v zastúpení poľnohospodárskych pôd s neutrálnou (-16,6 %) pôdnou reakciou.
  • Pri porovnaní monitorovacieho cyklu (2000 – 2005) a naposledy ukončeného monitorovacieho cyklu (2002 – 2017) sa zastúpenie pôd so slabo kyslou pôdnou reakciou znížilo, zastúpenie pôd s kyslou pôdnou reakciou narástlo o 2,7 %.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad
Zastúpenie poľnohospodárskych pôd s kyslou a slabo kyslou pôdnou reakciou sa zvýšilo, čoho dôsledok  je zníženie zastúpenia pôd s neutrálnou a alkalickou  pôdnou reakciou. Aj keď, zastúpenie pôd so slabo kyslou pôdnou reakciou sa znížilo, zastúpenie pôd s kyslou pôdnou reakciou sa zvýšilo. Naďalej dochádza k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou pôdnou reakciou.

Sumárne zhodnotenie

Rozdelenie poľnohospodárskych pôd SR podľa pôdnej reakcie
Zdroj: ÚKSÚP

Podrobné zhodnotenie

Rozpätie pôdnej reakcie v poľnohospodárskych pôdach je široké a variabilné v rámci jednotlivých typov a subtypov pôd.
Pôdna reakcia priamo aj nepriamo určuje životné podmienky pre rastliny a pôdne mikroorganizmy. Je ukazovateľom mnohých ďalších dôležitých chemických aj fyzikálno-chemických a nepriamo i biologických vlastností pôd a do značnej miery podmieňuje pohyblivosť stopových prvkov v pôdach. Z hľadiska ochrany životného prostredia, nárast plôch s kyslou pôdnou reakciou má nepriaznivý súvis so zvýšenou mobilitou ťažkých kovov v pôde.
 
Rozdelenie poľnohospodárskych pôd SR podľa pôdnej reakcie v rámci sledovaných období (%)
Pôdna reakcia 1990 – 1994 1995 – 1999 2000 – 2005 2006 – 2011 2012 – 2017
Kyslá (pH < 5,5) 17,8 16,8 21,2 23,4 23,9
Slabo kyslá (pH 5,6 - 6,5) 24,4 30,7 37,0 35,2 33,5
Neutrálna  (pH 6,6 – 7,2) 38,3 32,5 28,0 23,4 21,7
Alkalická (pH > 7,3) 19,5 20,0 13,8 18,0 20,9
Zdroj: ÚKSÚP 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk


Definície súvisiace s indikátorom:

Pôdna reakcia je vyjadrená hodnotami pH, čo je záporný dekadický logaritmus exponentu hodnoty vyjadrujúcej aktivitu vodíkových iónov v pôdnom roztoku, prípadne v pôdnom výluhu. Pôdnu reakciu rozlišujeme aktívnu (vo vodnom výluhu) alebo výmennú (vo výluhu KCl, CaCl2).


Metodika:

V rámci agrochemického skúšania pôd (ASP) Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP) je sledovaný vývoj obsahu prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. ASP vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy minimálne v 6 ročných intervaloch. Jeho činnosť ustanovuje Vyhláška MP SR č. 151/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
 

Zdroj dát:

ÚKSUP


Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: