Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Dane s environmentálnym aspektom

Dátum poslednej aktualizácie05.04.2017

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v rámci EÚ 28 v roku 2006 tvoril 2,42 % a v roku 2015 vzrástol na 2,44 %. Na Slovensku podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2006 tvoril 2,23 % a v roku 2015 klesol na 1,77 %. Rozdiel podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP medzi EÚ 28 a SR klesol z 0,19 % v roku 2003 na 0,67 % v roku 2015.
 
Podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch v rámci EÚ 28 v roku 2006 tvoril 6,38 % a v roku 2015 klesol na 6,31 %. Na Slovensku podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v roku 2006 tvoril 7,62 % a v roku 2015 klesol na 5,5 %. V roku 2006 rozdiel podielu daní environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch bol v SR vyšší o 1,24 % ako v EÚ 28 a v roku 2015 bol rozdiel v SR nižší o 0,81 % ako v EÚ 28.
 
Ako je zrejmé z mapy, Slovenská republika patrí medzi európske krajiny s najnižším podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP. Slovenská republika však patrí medzi európske krajiny s nižším podielom daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch (nie však do skupiny krajín s najnižším podielom).

Zdroj: EU Resources efficiency Scoreboard

Sumárne zhodnotenie
Medzinárodné porovnanie

  • Databáza údajov pre zostavenie  indikátora " Dane s environmentálnym aspektom" (Environmental tax revenues) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vall, SAŽP, juraj.vall@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

Zdroj dát:

Eurostat
 

Odkazy k problematike: