Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie (EZ)

Dátum poslednej aktualizácie11.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie.
Podiel bol vyrátaný v zmysle požiadavky smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Na výpočet boli použité údaje zozbierané v rámci nariadenia ES č. 1099/2008 o energetickej štatistike a dodatočné osobitné údaje, ktoré zasielajú vnútroštátne orgány Eurostatu.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov je počítaný pre štyri sektory:

    
Doprava (RES - T)
    
Vykurovanie a chladenie (RES - H&C)
    
Elektrina (RES - E)
    
Celkový podiel OZE (RES)

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Každý členský štát EÚ 28 ukázal jasné zlepšenie v množstve výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. V roku 2015 pochádzalo 16,7 % energie v EÚ 28 z obnoviteľných zdrojov. K roku 2010 dosiahlo záväzky stanovené v jednotlivých národných plánoch 20 členských štátov a EÚ 28 ako celok. Na základe analýzy EÚ je výhľad do roku 2020 menej optimistický. Pre dosiahnutie cieľov v roku 2020 budú potrebné nemalé investície a ďalšie podporné opatrenia.

Najväčší podiel na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov v krajinách EÚ 28 pripadol na vodnú energiu, ale k dramatickému nárastu v posledných rokoch došlo aj v prípade využívania slnečnej a veternej energie a biomasy. Pri výrobe tepla mala dominantné postavenie biomasa a bioodpady. Okrem toho rastie podiel obnoviteľných zdrojov ako biopalív.
Slovensko patrilo v roku 2015 ku krajinám s nižším podielom energie z obnoviteľných zdrojov - mapa (12,9 %).


Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie indikátora Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie (Share of renewable energy in gross final energy consumption) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: