Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Expozícia mestskej populácie voči znečisteniu ovzdušia pevnými znečisťujúcimi látkami

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2019

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj koncentrácií PM10 a PM2,5 ktorými môže byť potenciálne zaťažená mestská populácia.
Tieto pevné častice sa môžu dostať do pľúc a spôsobiť zápalové zmeny a zhoršenie zdravotného stavu ľudí so srdcovými a pľúcnymi chorobami.

Jednotka indikátora

ug/m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

Mestské emisie pevných znečisťujúcich látok pochádzajú prevažne zo spaľovania, ale aj z iných zdrojov, ako je pôda a prach prenášaný vetrom a mechanické procesy (opotrebovanie pneumatík a bŕzd). Hlavným zdrojom v mestskej oblasti je automobilová doprava (najmä vozidlá s naftovým motorom) a necestné stroje, ale aj vykurovanie domácností pevnými druhmi paliva.
Vo vývoji koncentrácií PM10 a PM2,5 v SR bol zaznamenaný kolísavý charakter a ich hodnoty sa pohybovali nad priemernou hodnotou zaznamenanou v rámci celej EU-28. Tento stav je zrejmý aj z mapy.Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard, 2015

 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Expozícia mestskej populácie voči znečisteniu ovzdušia pevnými znečisťujúcimi látkami" (Urban population exposure to air pollution by particulate matter) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: