Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Miera recyklácie elektronického odpadu

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Elektrický a elektronický odpad (e-odpad, OEEZ) predstavuje vzhľadom na obsah nebezpečných zložiek riziko pre životné prostredie. Zároveň tiež poskytuje vysoký potenciál pre recykláciu drahých kovov a iných cenných materiálov.
Indikátor predstavuje efektívnu mieru recyklácie elektronického odpadu a určuje sa ako násobok zberového podielu OEEZ vynásobený účinnosťou spracovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ nemožno stotožniť s množstvom elektrozariadení uvedených na trh v jednom roku, keďže elektrozariadeniu často trvá dlhšie ako jeden rok, kým sa stane odpadom. Preto úroveň zberu je vypočítaná na základe celkovej hmotnosti OEEZ zhromaždených v danom roku a vyjadrená ako percento priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch.
Účinnosť spracovania sa vypočíta ako percento celkového opätovného použitia a recyklácie z celkového nakladaného množstvo.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2012 Švédsko, DánskoLitva, Slovensko a Bulharsko mali najvyššiu mieru recyklácie OEEZ (ich miera recyklácie predstavovala viac ako 40%). V  Európe sa miera recyklácie OEEZ pohybuje v rozmedzí od 10% do 50% (mapa). Celkové porovnanie však nie je možné, pretože k dispozícii nie sú údaje pre všetky krajiny a sú výrazne rozdiely medzi členskými v definície OEEZ. Smernica OEEZ ukladá členským štátom povinnosť sledovať stupeň zhromaždenia elektronického odpadu. Podľa požiadaviek smernice, od roku 2019 má minimálny podiel zberu predstavovať 65% priemernej hmotnosti elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh za tri predchádzajúce roky, alebo 85% OEEZ na území daného členského štátu. V roku 2012 v 9 členských štátov bola recykláciu OEEZ pod 30%, čo indikuje, že aj napriek výrazným zlepšeniam, nemusí byť stanovený cieľ dosiahnutý.

Zdroj: EU Resource Efficiency Scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Miera recyklácie elektronického odpadu) "

Recycling rate of e-waste" aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.


Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: