Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Miera recyklácie komunálneho odpadu

Dátum poslednej aktualizácie18.12.2016

Definícia indikátora

Miera recyklácie komunálneho odpadu (KO) je definovaná podielom recyklovaného KO k celkovému vytvorenému množstvu KO. Recyklácia zahŕňa materiálovu recykláciu, kompostovanie a anaeróbny rozklad.
Komunálny odpad predstavuje ako odpad z domácností, tak aj odpad podobný KO vytváraný v malých podnikoch a verejných inštutúciach  zozbieravaný obcami.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Recyklácia odpadov znižuje negatívne dopady na životné prostredie vzniku odpadov a znižuje spotrebu surovín, čo vedie k zníženiu ťažby primárnych zdrojov. Hmota zotavenie je životne dôležité pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a je užitočným Indikátor pre udržateľnosť a rozvoj viac kruhové ekonomické vzory. Recyklácia v poslednom desaťročí výrazne vzrástla pre  väčšinu členských štátov a robili tak bez ohľadu na ekonomické výkyvy.
Miera recyklácie v EÚ sa zvýšila z 25% v roku 2000 na 43,5% v roku 2014. Krajiny s najvyššou mierou recyklácie (viac ako 50%) sú Nemecko, Rakúsko a Belgicko  (mapa).  V tomto období najväčšie zlepšenie  miery recyklácie o viac ako 30 %  zaznamenalo Slovinsko. Vo väčšine členských štátoch je sledovaný  pozitívny trend vo zvýšení miery recyklácie komunálnych odpadov. Avšak, v Európe neustále pretrváva plytvanie obrovského množstva cenných zdrojov z odpadov skládkovaním prípadne spaľovaním na výrobu energie. Mnoho krajín doteraz zaostáva za cieľom dosiahnuť do roku 2020 mieru recyklácie komunálneho odpadu 50%, ktorý je stanovený pre každý členský štát Smernicou o odpadoch.

Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

  • Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Miera recyklácie komunálneho odpadu" (Recycling rate of municipal waste) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: