Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Miera skládkovania odpadov bez minerálnych odpadov

Dátum poslednej aktualizácie19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako objem skládkovaných odpadov za rok delený objemom odpadov, s ktorými sa v danom roku nakladalo. Do úvahy sa berú len odpady bez minerálnych odpadov, vybagrovanej a kontaminovanej zeminy. Toto vylúčenie poskytuje lepšiu porovnateľnosť medzi jednotlivými rajinami EÚ.

Zahŕňa všetky druhy odpadov vrátane odpadov z domácností, odpadov zo spracovania odpadov (sekundárny odpad). Skládkovanie je definované kódmi zneškodňovanie D1, D5, D12.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2014 bola v EÚ priemerná miera skládkovania 25 %, čo ukazuje, že takmer tri štvrtiny európskeho odpadu boli znovu použité, recyklované alebo využité na výrobu energie. Z mapy je zrejmé, že 10 členských štátov (najmä vo východnej a južnej Európy) mali mieru skládkovania viac ako 50 %, vrátane Slovenskej republiky, čo znamená, že je potrebné v týchto krajinách zefektívniť nakladanie s odpadom s cieľom zlepšiť jeho účinnosť. Avšak, deväť členských štátov mali mieru skládkovania menšiu 20%, a síce Luxembursko, Holandsko, Dánsko, Belgicko, Rakúsko, Švédsko, Nemecko, Fínsko a Slovinsko. V porovnaní s rokom 2010, takmer všetky členské štáty znížili svoje miery skládkovania.

Zdroj: Resource efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Miera skládkovania odpadov (bez minerálnych odpadov)" (Landfill rate of waste excluding major mineral wastes) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: