Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Tvorba odpadov (okrem minerálnych odpadov)

Dátum poslednej aktualizácie28.12.2017

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj v tvorbe odpadov v danej krajine s výnimkou minerálnych odpadov, vybágrovanej a kontaminovanej zeminy. Toto vylúčenie zlepšje porovnateľnosť medzi jednotlivými krajinami, vzhľadom na to, že v niektorých krajinách významnou mierou prispieva tento odpad k celkovej tvorbe odpadov.

Jednotka indikátora

kg/obyv.

Metadáta

Kľúčové zistenia

V rokoch 2004 a 2014 je zaznamenané v celej EÚ28 celkové zníženie množstva vyprodukovaných odpadov na jedného obyvateľa. Rozdiel medzi celkovým znížením tvorby odpadov a zníženie odpadu na jedného obyvateľa je aj v dôsledku rastu počtu obyvateľov v tomto období. Viac ako polovica členských štátov zaznamenala  pokles vzniku odpadov na obyvateľa čo naznačuje, že členské štáty sú stále efektívnejšie pri výrobe a spotrebe tovarov. Tento fakt poskytuje dôkaz o oddelení hospodárskeho rastu a spotreby materiálov, čím je demonštrované účinnejšie využívanie zdrojov pri jednotlivých ekonomických aktivitách.
Ako je zrejmé z mapy, Slovenská republika patrí ku krajinám s najnižšou mierou vzniku odpadov (okrem minerálnych odpadov).

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Tvorba odpadov (okrem minerálnych odpadov) " 

Generation of waste excluding major mineral wastes" aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.
Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na materály, pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

 

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: