Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Emisie z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie31.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje emisie NOx, NMVOC a PM10 z dopravy, ktorý je prezentovaný formou Indexu k roku 2000.

Jednotka indikátora

Index 2000 = 100

Metadáta

Kľúčové zistenia

V období rokov 2000 - 2015 členské štáty EÚ zaznamenali pokles emisií NOx, NMVOC a PM10. Tento pozitívny trend mohli spôsobiť aj nasledovné opatrenia:
- Zavedenie prísnejších európskych emisných štandardov na nové cestné vozidlá.
- Zlepšenie kvality používaných palív v zmasle smernice EÚ o kvalite palív.
- Prísnejšie nariadenia na kontrolu emisií z nových dízlových motorov pre lokomotívy a zníženie obsahu síry v palívách pre vodnú dopravu.  

Ako vyplýva z mapy, Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s prekročenými limitnými hodnotami emisií NOx, MNVOC a PM10

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Emisie z dopravy" (Pollutant emissions from transport) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.

Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.
 

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: