Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Index eko-inovácii

Dátum poslednej aktualizácie11.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor je založený na 16 indikátoroch a pokrýva päť oblasti:
 
1. eko-inovačné vstupy:  
- vládne výdavky na vedu a výskum v oblasti životného prostredia a energii,
- osoby zamestnané v oblasti vedy a výskumu,
- suma zelených investícií v počiatočnej fáze,
 
2. eko-inovačné aktivity:
- podniky, ktoré zaviedli inovačné aktivity zamerané na zníženie materiálových vstupov na jednotku produkcie,
- podniky, ktoré zaviedli inovačné aktivity zamerané na znižovanie spotreby energie na jednotku produkcie,   
- podniky, ktoré zaviedli systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001),
 
3. eko-inovačné výstupy:
- patenty s eko-inováciami,
- akademické publikácie s eko-inováciami,
- eko-inovácie v oblasti masmédií,
 
4. environmentálne výsledky:
- materiálová produktivita,
- produktivita vody,
- produktivita energie,
- intenzita emisií skleníkových plynov,
 
5. sociálno ekonomické výsledky:
- export tovarov z ekoninovačných odvetví,
- zamestnanosť v ekoninovačných odvetviach,
- tržby v ekoinovačných odvetviach.

Hodnota Indexu eko-inovácií sa vypočíta ako nevážený priemer z týchto 16 čiastkových ukazovateľov. Poukazuje na to, ako úspešne sú v jednotlivých členských štátoch  realizované kroky v oblasti ekoinovácií v porovnaní s priemerom EÚ (Index EU=100). Cieľom je zvýšenie financovania výskumu, ktorý prispieva k rozšíreniu znalostnej základni v oblasti životného prostredia.
 
 

Jednotka indikátora

-

Metadáta

Kľúčové zistenia

Fínsko, Švédsko, Nemecko a Dánsko sú najvýkonnejšie krajiny v oblasti eko-inovácií​. Od roku 2009 index vykazuje známky pomalej konvergencie (t.j. miera zlepšenia inovácií pre členské štáty s nižším indexom je mierne rýchlejšia, než pre tie, ktoré boli na tom lepšie, takže rozdiel medzi nimi sa zmenšuje). Zlepšenie nastalo hlavne pre Švédsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko a Litvu. Slovenská republika patrí spolu s Bulharskom, Cyprom a Poľskom ku krajinám s najnižším Indexom inovácií (mapa). Údaje za rok 2016 pre jednotlivé kategórie eko-inovácií (eko-inovačné vstupy, eko-inovačné aktivity, eko-inováčné výstupy, výsledky efektívneho využívania zdrojov a sociálno-ekonomické výstupy) poukazujú na to, že v kategórii eko-inovačných aktivít najvyššie miesta patria Španielsku, Českej republike a Portugalsku. Malta, Francúzsko a Írsko sú v prvej päťke v oblasti efektívneho využívania zdrojov.  V ostatných kategóriách, Švédsko, Fínsko, Dánsko a Nemecko vykazujú jasné a trvalé vedenie.


Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard
 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Index eko-inovácii" (Eco-innovation index) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Tatiana Guštafíková, SAŽP, tatiana.gustafikova@sazp.sk

 

Metodika:

 

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
 
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.
 

Zdroj dát:

Eurostat

 

Odkazy k problematike: