Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Podiel nákladnej dopravy podľa druhu dopravy

Dátum poslednej aktualizácie31.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako percento podielu prepravných výkonov jednotlivých druhov nákladnej dopravy z celkovej vútroštátnej nákladnej dopravy vyjdarenej v tonokilometroch (tkm). Indikátor zahŕňa nákladnú dopravu cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou. 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Podiel nákladnej dopravy podľa jednotlivých druhov dopravy (cestnej, železničnej a vodnej) sa za sledované obdobie 2000 - 2015 v členských štátoch EÚ výrazne nemenil. Najviac tovaru v EÚ bolo prepravené cestnou dopravou (77%), nasledovala železničná doprava (18%) a približne 7% tvorila vodná doprava. V období rokov 2000 - 2015 nárast v cestnej nákladnej preprave v SR predstavoval 22% a od roku 2009 je na úrovni priemeru EÚ-28. Napriek poklesu v preprave železničnou nákladnou dopravou o 21,9%, je stále tento druh dopravy v SR nad priemerom EÚ-28. Preprava vnútrozemskou vodnou dopravou mala kolísavý charkater a pohybuje sa len na úrovni 2%.     
Ako ukazuje mapa, Slovenská republika patrí medzi krajiny s nižším podielom prepravných výkonov v cestnej nákladnej preprave. 
(V mape je možnoať zobraziť aj železničnú a vodnú dopravu).

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Podiel nákladnej dopravy podľa druhu dopravy" (Modal split of freight transport) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.

Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: