Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Podiel osobnej dopravy podľa druhu dopravy

Dátum poslednej aktualizácie31.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako percento podielu výkonov jednotlivých druhov osobnej dopravy z celkovej vnútroštátnej osobnej dopravy vyjadreného v osobokilometroch (oskm). Je založený na preprave prostredníctvom automobilov, vlakov a autobusov.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Podiel osobnej dopravy podľa jednotlivých druhov dopravy sa v členských štátoch EU v sledovanom období rokov 2000 - 2015 výrazne nemenil. Najpopulárnejšia ostáva preprava osobnými automobilmi (83 %). Cestovanie autobusmi a vlakmi v štátoch EÚ bolo približne na rovnakej úrovni v celom sledovanom období. Slovenská republika zaznamenala v priebehu 15 rokov  výrazný nárast v osobnej preprave automobilmi (o 12,0 %). Ostatné druhy dopravy - železničná mala kolísavý charakter s poklesom do roku 2006 a po tomto roku zanamenávala medziročné nárasty. Prudký nárast v roku 2015 bol spôsobený možnosťou cestovania zadarmo vybranej skupine obyvateľov (študenti a dôchodcovia). Autobusová preprava zanamenala v sledovanom období rokov 2000 - 2014 pokles o 12,6 %, pričom od roku 2009 sa pohybuje na úrovni 15%, čo je ale stále nad priemerom EU - 28.

Ako ukazuje mapa, Sloenská republika v podiele osobnej dopravy (preprava osobnými automobilmi) je približne na úrovni okolitých štátov.


Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Podiel osobnej dopravy podľa druhu dopravy" (Modal split of passenger transport) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.

Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.


Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: