Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Vodná erózia pôdy - územie s eróziou vyššou ako 10 ton/hektár/rok

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor je vyjadrený ako percentuálny podiel výmery pôdy ovplyvnenej procesmi vodnej erózie strednej až vysokej intenzity, ktorej hodnota je vyššia ako 10 ton na hektár za rok, z celkovej nezastavanej výmery krajiny.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2012 v krajinách EU 28 podiel výmery pôdy ovplyvnenej procesmi vodnej erózie strednej až vysokej intenzity z celkovej nezastavanej výmery predstavoval 5,16 %, pričom na Slovensku to bolo 4,5 %.  Všeobecne existujú veľké rozdiely medzi severskými a južne položenými krajinami. Erózia pôdy je úzko spojená s intenzívnym poľnohospodárstvom a s častým vysušovaním pôdy, kedy najmä v období zvýšených zrážok je pôda viacej náchylná na eróziu. Z mapy je zrejmé, že najvyšší podiel pôdy (19 % až 25 %) ohrozenej týmto typom erózie bol v Slovinsku a Taliansku.

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Vodná erózia pôdy - územie s eróziou vyššou ako 10 ton/hektár/rok" (

Soil erosion by water - area eroded by more than 10 tonnes per hectare per year

) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: