Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Bilancia živín v poľnohospodárskej pôde

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor odhaduje potenciálny prebytok živín - dusíka a fosforu v poľnohospodárskej pôde, ktorý je vypočítaný na základe pomeru medzi dusíkom a fosforom dodaným do poľnohospodárskeho systému a dusíkom a fosforom odobratým z tohto systému na hektár poľnohospodárskej pôdy.

Jednotka indikátora

kg č.ž./ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

Bilancia dusíka v poľnohospodárskej pôde ukazuje, že celkový zostatok dusíka medzi rokmi 2004 – 2014 zaznamenal kladnú bilanciu v EU-28 ako aj na Slovensku. Od roku 2000 do roku 2014 mala bilancia  dusíka na Slovensku kolísavý trend, pričom za dané obdobie narástla o 4 kg/ha.
Na rozdiel od EU-28, kedy počas celého obdobia rokov 2004 – 2013 bola kladná bilancia fosforu v poľnohospodárskej pôde sa na Slovensku vyskytli roky, kedy bol zaznamenaný jeho deficit v pôde.

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenieMedzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Bilancia živín v poľnohospodárskej pôde" (

Gross nutrient balance on agricultural land) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: