Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Výmera pôdy v ekologickom poľnohospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor je definovaný ako podiel poľnohospodárskej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve (včetne výmery pôdy v procese konverzie) z celkovej výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Podiel výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve z celkovej výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy sa v krajinách EÚ 28 medzi rokmi 2012 – 2016 mierne zvýšil. Rastúci trend zaznamenalo aj Slovensko, pričom za obdobie rokov 2005 - 2016 sa podiel výmery takto obhospodarovanej pôdy zvýšil o 5,15 %. Z mapy, ktorá porovnáva jednotlivé krajiny EÚ je zrejmé, že sedem členských štátov a to Rakúsko, Švédsko, Estónsko, Česká republika, Fínsko, Taliansko a Lotyšsko má viac ako 10 % svojej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve.

Zdroj: EU Resources Efficiency Scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Výmera pôdy v ekologickom poľnohospodárstve" (

Area under organic farming) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: