Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Zastavané územia

Dátum poslednej aktualizácie10.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel zastavanej plochy z celkovej rozlohy územia v krajine. Zastavanú plochu tvoria budovy a skleníky bez ulíc a iných umelých plôch.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 podiel zastavanej plochy z celkovej rozlohy územia v EÚ 28 predstavoval 1,3 %, pričom  u väčšiny členských štátov, vrátane Slovenska (1,1 %), bol menej ako 3 %. Z mapy je zrejmé, že k prekročeniu tejto hranice došlo len v relatívne malých a súčasne husto osídlených krajinách ako sú Malta (15,6 %), Belgicko (5,5 %) a Holandsko (3,8 %).
Aj  napriek tomu, že národné údaje jednotlivých krajín EÚ nie sú úplne porovnateľné, medzi rokmi 2009 – 2015 bol u väčšiny štátov EÚ zaznamenaný nárast podielu zastavanej plochy z celkovej rozlohy územia.

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Zastavané územia" (Built-up areas) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.
 
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: