Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Index využitia vody (WEI)

Dátum poslednej aktualizácie29.01.2018

Definícia indikátora

Index využitia vody monitoruje nedostatok vody v určitých oblastiach a vyjadruje vzťah (pomer) medzi požiadavkami na celkové odbery vody k dlhodobým priemerným množstvám využiteľných vodných zdrojov.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

Hodnoty indexu využitia vody poukazjú na veľké rozdiely medzi krajinami EÚ a jeden z faktorov vodného stresu v krajine predstavuje aj jeho geografická poloha. Krajiny južnej Európy (Španielsko, Taliansko, Grécko, Malta a Cyprus) patria medzi krajiny trpiace vysokým vodným stresom (WEI nad 30 %). Jedná sa o krajiny s teplou klímou, obmedzenými vodmými zdrojmi a poľnohospodárskymi aktivitami (závlahy majú významný vplyv na odbery vody). Index využitia vody v krajinách strednej a severnej Európy sa pohybuje na úrovni 10 %. Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny (Švédsko a Chorvátsko) s nízkou hodnotou WEI (pod 1 %), tzn. že netrpíme vodným stresom a máme dostatok vodných zdrojov.       

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Index využitia vody" (Water exploitation index) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.

Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.
 

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: