Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Produktivita vody

Dátum poslednej aktualizácie29.01.2018

Definícia indikátora

Produktivita vody je vyjadrená ako podiel hrubého domáceho produktu v stálych cenách a celkových odberov povrchových a podzemných vôd. 

 

Jednotka indikátora

eur/m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

V sledovanom období rokov bol zaznamenaý nárast v produktivite vody okrem Slovenska aj v Luxemburgu, Malte a v Dánsku, pokles zaznamenala Litva. Produktivita vody úzko súvisí s indikátorom Index využitia vody. Poukazuje na to, že krajiny ( ako Cyprus, Malta, Belgicko, Španielsko) s vysokým Indexom využitia vody (nad 30 %) majú nízku produktivitu vody, oproti krajinám (Chorvátsko, Slovensko, Luxembursko, Dánsko)  s dostatočnými vodnými zdrojmi (WEI pod 10 %), ale vyššou produktivitou vody.  Z porovnania vyplýva, že krajiny trpiace vodným stresom dokážu efektívnejšie využívať vodu oproti krajinám s dostatočnými vodnými zdrojmi.

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Produktivita vody" (Water productivity) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.

Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.


Zdroj dát:

Eurostat


Odkazy k problematike: