Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Domáca materiálová spotreba

Dátum poslednej aktualizácie21.11.2023

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj domácej materiálovej spotreby (DMC) podľa skupín materiálov. Poukazuje na to, či materiály sú počas ich životného cyklu využívané efektívne.

Jednotka indikátora

t/obyv., tis.ton

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Nutnosť zvyšovania efektivity premeny materiálov na ekonomický výstup a znižovanie  záťaže životného prostredia na jednotku ekonomického výkonu je zdôraznená v Stratégii udržateľného rozvoja EÚ, Tematickej stratégii pre udržateľné využívanie prírodných zdrojov a Doporučení rady OECD k materiálovým tokom a produktivite zdrojov. V žiadnych strategických dokumentoch SR nie sú momentálne zahrnuté.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj domácej materiálovej spotreby?

Kľúčové zistenia

  • Domáca materiálová spotreba (DMC) v roku 2021 dosiahla hodnotu 65 585 tis. ton, čo predstavuje 12,0 ton na obyvateľa. V období rokov 2005 až 2021 bol zaznamenaný pokles DMC na obyv. o cca 14 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend Pozitivny trend  Neutralny trend
Od roku 2005 došlo k poklesu domácej materiálovej spotreby. Od roku 2015 domáca materiálová spotreba mierne poklesla. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu domácej materiálovej spotreby.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Podrobné zhodnotenie

Domáca ťažba (nerastné suroviny a biomasa) plus dovoz predstavujú priamy materiálový vstup (DMI) do hospodárstva. Celkové množstvo materiálov priamo použitých v rámci národného hospodárstva sleduje domáca materiálová spotreba (DMC), ktorá sa vypočíta ako priamy materiálový vstup mínus vývoz. V roku 2021 bola v SR DMC 65 585 tis. ton, čo predstavuje 12,0 ton na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 14,4 tony na obyvateľa). V období rokov 2005 až 2021 bol zaznamenaný pokles DMC na obyv. o cca 14 %. V roku 2021 domáca ťažba pre SR predstavovala 10,5 tony na obyvateľa, pričom priemerná hodnota v rámci EÚ bola 12,4 tony na obyvateľa. Dovoz tovarov predstavoval 8,6 tony na obyvateľa. Priamy materiálový vstup (DMI) bol 19,1 tony na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 16,1 tony na obyvateľa). Domáca materiálová spotreba (DMC) predstavovala 12,0 ton na obyvateľa (priemerná hodnota v rámci štátov EÚ bola 14,4 tony na obyvateľa).
 
 
 
Graf. Množstvo dostupných materiálov a ich využitie (2021)
 
Zdroj: Eurostat

 
Podrobnejší pohľad na zloženie domácej materiálovej spotreby poskytuje obraz o význame jednotlivých materiálov a ich prípadného potenciálu na ich zhodnocovanie. DMC v SR v roku 2021 z najväčšej časti až 49,8 % tvorili nekovové nerastné suroviny, nasledovala biomasa s 26,6 %, energetické suroviny (17,4 %) a kovové nerasty (6,2 %).

Dôležitú vypovedaciu schopnosť má aj veľkosť podielu dovozu na DMC. Čím je pomer tohto podielu väčší, tým je ekonomika daného štátu citlivejšia na náhodné výkyvy v zahraničnom obchode (nedostatok určitých komodít, neočakávané zvýšenie ich cien a podobne). Podiel dovozu na DMC vzrástol z 50,3 % v roku 2005 na 71,8 % v roku 2021, čo znamená zvyšujúcu sa mieru závislosti slovenskej ekonomiky na dovoze surovín.

Medzinárodné porovnanie

Eurostat: "Domáca materiálová spotreba" (Domestic material consumption)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Domáca materiálová spotreba je definovaná ako celkové množstvo materiálov priamo používaných v hospodárstve a predstavuje priamy materiálový vstup mínus vývoz.
 
DMC meria celkové množstvo materiálov priamo upotrebených v hospodárstve s vylúčením skrytých materiálových tokov. Je určovaná na základe metodiky Eurostatu (Analýza materiálových tokov na makroekonomickej úrovni) a predstavuje sumu domácej využitej ťažby, t. j. množstva vyťažených nerastných surovín (energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny) a vyprodukovanej zozbieranej biomasy (poľnohospodárska úroda, ťažba dreva, spásaná biomasa a pod.), ktoré boli získané na území daného štátu za časovú jednotku. K týmto materiálom z domáceho prostredia sa pripočítavajú dovozy a odpočítavajú vývozy (dovoz a vývoz nerastných surovín, biomasy, polotovarov a aj výrobkov konečnej spotreby). Zníženie materiálovej spotreby resp. zvyšovanie produktivity zdrojov vedie k zníženiu celkových nárokov socio-ekonomického systému na materiál a k znižovaniu záťaže životného prostredia.

 

Metodika:

Analýza materiálových tokov na makroekonomickej úrovni (Economy-wide material flow analysis – EW-MFA) predstavuje popisný nástroj, cieľom ktorého je podať informácie o tokoch materiálov a energií vstupujúcich a opúšťajúcich ekonomický sektor príslušnej spoločnosti. Účelom hodnotenia (bilancie) materiálových tokov je pomocou indikátorov kvantifikovať celkové nároky ekonomického systému na materiály, ktoré sú vyjadrené ako vstupy materiálov, ich spotreba alebo odpadové toky uvoľňujúce sa späť z ekonomického systému do životného prostredia. Indikátory EW-MFA sú zostavované na základe metodiky Eurostatu využitím údajov zasielaných do Eurostatu (za SR údaje zasiela ŠÚ SR) na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.

Indikátory materiálových tokov sú považované za vhodný nástroj pre vyjadrovanie oddelenia kriviek záťaže životného prostredia a ekonomického výkonu vzhľadom na to, že ide o vysoko agregované indikátory záťaže životného prostredia usporiadané podľa pevne stanoveného systému. Kvantifikujú ako celkové množstvo materiálov spotrebované ľudskou spoločnosťou, tak aj množstvo materiálov vypustené v dôsledku ľudskej činnosti do životného prostredia. Tieto indikátory tak predstavujú vhodný doplnok k medziodborovým štrukturálnym bilanciám v monetárnych či fyzických jednotkách, ktoré môžu byť používané pre národohospodárske analýzy. Ak sú priradené vstupným indikátorom materiálových tokov a indikátorom spotreby indikátory národných účtov, ako je napríklad hrubý domáci produkt (HDP), meria sa efektivita ekonomického systému premenou materiálov na ekonomický výstup. Tieto indikátory hovoria o produktivite zdrojov (pomer HDP a daného indikátora) respektíve materiálovej náročnosti (pomer daného indikátora k HDP).

 

Zdroj dát:

Eurostat

 

Súvisiace indikátory:

  •  

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: