Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Domáca materiálová spotreba

Dátum poslednej aktualizácie 21.12.2018

Definícia indikátora

Indikátor predstavuje domácu materiálovú spotrebu (DMC) vyjadrenú v tonách na osobu. DMC je definovaná ako celkové množstvo materiálov priamo používaných v hospodárstve a predstavuje priamy materiálový vstup (DMI) mínus vývoz. DMI meria priamy vstup materiálu pre použitie v ekonomike a rovná sa domáca ťažba (DE) plus dovoz.

Jednotka indikátora

t/obyv.

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2016, priemerná spotreba zdrojovpredstavovala 13,4 ton na obyvateľa, o niečo menej ako v roku 2012, kedy bola 13,5 ton na obyvateľa. Pokračuje to v klesajúcom trende, ktorý začal v roku 2008, kedy dosiahla vrchol pri 16,5 ton na obyvateľa. Spotreba sa značne líši v celej Európe. Napríklad  v Španielsku  sa  použije tretina množstva spotrebovaných materiálov na obyvateľa v porovnaní s Fínskom. Počas obdobia 2002 - 2015, 19 členských štátov znížilo svoju spotrebu zdrojov. Tento trend bol urýchlený z časti ekonomickou recesiou v rokoch 2008 a 2009. V niektorých prípadoch redukciu využívania materiálov je možné  pripočítať prebiehajúcemu ekonomickému spomaleniu, napríklad útlm stavebníctva v Írsku, Taliansku a Španielsku. V rovnakej dobe (2002 - 2016), vo väčšine európskych krajín strednej a východnej Európy (plus Švédsko) bola zvýšená spotreba zdrojov na obyvateľa. Najväčší nárast bol v Rumunsku (o 178 %). V danom období šesť členských štátov (Malta, Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko, Švédsko a Slovensko) zvýšilo svoju spotrebu na obyvateľa medzi 12 % a 50 %, väčšinou prostredníctvom trvalého hospodárskeho rastu a veľkých investícií do infraštruktúry.
Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s nižšou  spotrebou materiálov na obyvateľa. Tento stav je zrejmý aj z mapy.

Zdroj:
EU Resource efficiency scoreboard

 

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Domáca materiálová spotreba" (Domestic material consumption) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.
 

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike: