Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Zdravotný stav lesov podľa defoliácie

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí zdravotný stav lesných ekosystémov a jeho vývoj na základe podielu defoliovaných (odlistených) stromov v stupňoch poškodenia 2 – 4 (defoliácia väčšia ako 25 %) a 3 – 4 (nad 60 % – silno poškodené stromy), a to celkovo, ako aj osobitne pre ihličnaté a listnaté dreviny.
 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Zdravotný stav lesov Slovenska charakterizovaný mierou defoliácie možno stále považovať za nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer. V rokoch 2005 – 2014 možno pozorovať zhoršovanie zdravotného stavu tak listnatých, ako aj ihličnatých drevín.
  • Oproti roku 2014 sa však podiel stromov v stupni defoliácie 2 – 4 (odlistenie stromov 26 – 100 %) znížil v roku 2015 u všetkých drevín o 14,6 % (podiel ihličnatých drevín sa v týchto stupňoch znížil o 3,6 % a podiel listnatých drevín o 22,2 %) a dosiahol podiel 34,5 %.
  • V strednodobom horizonte (od roku 2000) sa dá konštatovať kolísavý, no pritom rastúci vývoj poškodenia lesov, ktorých celkový podiel (v stupňoch 2 – 4) sa zvýšil o 11,5 %. Je to hlavne v dôsledku zhoršovania stavu listnatých drevín.
  • Dlhodobo sa po kolísavo miernom zlepšovaní stavu vrátil podiel poškodených stromov späť k hodnotám roku 1990, ktoré až prekonal, pričom pri ihličnatých drevinách došlo (k roku 2014) skoro k návratu ich stavu z roku 1990, ale pri listnatých drevinách došlo k zhoršeniu ich stavu. V roku 2015 došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu lesov.
  • Najviac poškodenými drevinami sú dub a borovica (so zhoršujúcim sa trendom), najmenej buk a hrab, pričom ale v období rokov 2013 – 2014 bol aj u týchto drevín zaznamenaný zhoršujúci sa zdravotný stav. Bola zaznamenaná stabilizácia zdravotného stavu smreka, v posledných šiestich rokoch zlepšenie zdravotného stavu jedle a trend zhoršovania zdravotného stavu borovice.

 

Sumárne zhodnotenie

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk