Tlačiť   PDF

Využívanie nerastných surovín

Dátum poslednej aktualizácie 06.12.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel ťažby nerastných surovín na výhradných ložiskách na celkových zásobách – nerastné suroviny celkovo a v členení na energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny.

Jednotka indikátora

mil.t, %

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

  • efektívne využívanie domácej surovinovej základne,
  • koordinácia využívania a ochrany nerastných surovín s ohľadom na životnosť overených geologických zásob, usmerňovanie a riadenie spracovania, distribúcie, spotreby a recyklácie surovín a podpora šetrného nakladania s nimi,
  • trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a ochrana životného prostredia.

 

  • zisťovanie, overovanie a hodnotenie zdrojov nerastných surovín,
  • vytváranie podmienok pre racionálne využívanie a ochranu surovinových zdrojov

 

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
4. Vypracovanie a realizácia Koncepcie rudného a nerudného baníctva SR a vytvorenie systému ochrany horninového prostredia, racionálneho využívania anorganických prírodných zdrojov.

 

  • Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR,
  • Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov,
  • Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.


Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020 (2016)
Vláda bude  podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov.
 
Vláda vytvorí podmienky pre efektívne riadenie ťažby nerastných surovín s dôrazom na sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty a to tak, aby sa efektívne zhodnotil potenciál slovenskej základne nerastných surovín v prospech občanov SR.

 

 


 

Kľúčová otázka

Aký ja stav ťažby nerastných surovín v SR?

Kľúčové zistenia


  • Celková ťažba nerastných surovín na výhradných ložiskách v sledovanom období 2000 – 2017 zaznamenala do roku 2008 nárast a po tomto roku pokles, ktorý pretrvával do roku 2013. V roku 2017 ťažba nerastných surovín na výhradných ložiskách dosiahla 21,4 mil. ton, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje pokles o cca 18,7 % a medziročne pokles o 44 %.
  • Jedným z priaznivých ukazovateľov ťažby je viditeľné zlepšenie kvality životného prostredia v okolí bývalých banských organizácií.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_smile
Indikátor je hodnotený od roku 2000. Ťažba nerastných surovín zaznamenala do roku 2008 nárast a po tomto roku pokles, ktorý pretrvával do roku 2013. Medziročne došlo k poklesu ťažby nerastných surovín.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Dobývanie ložísk nerastných surovín sa vykonáva podzemným, povrchovým alebo kombinovaným spôsobom s použitím najvhodnejších dobývacích metód. Najdôležitejšími faktormi, ktoré podmieňujú výber dobývacej metódy sú geologické a banskotechnické podmienky ložísk nerastných surovín a ich vplyv na životné prostredie, prírodu a krajinu nachádzajúcu sa bezprostredne v okolí ložiska.
Geologické zásoby výhradných ložísk v roku 2000 dosiahli 17 300 mil. ton s významnou prevahou nerudných surovín (11 700 mil. ton). V roku 2017 dosiahli geologické zásoby na výhradných ložiskách 19 499 mil. ton s podstatnou prevahou nerudných surovín (14 461 mil. ton).
V priebehu roka 2017 došlo k miernemu poklesu ťažby nerastných surovín na výhradných ložiskách oproti roku 2016. Z hľadiska dlhodobejšieho trendu (2000 – 2017) došlo k výraznému poklesu ťažby rudných surovín (o 95,2 %), k poklesu ťažby energetických surovín o 52,6 % a k poklesu ťažby stavebných surovín (o 40,5 %). Nárast bol naopak zaznamenaný v objemoch ťažby nerudných surovín (o 21 %).
V roku 2017 podiel ťažby energetických surovín k zásobám predstavoval 0,16 %, u rudných surovín 0 %, u nerudných surovín 0,09 % a u stavebných surovín 0,25 %. 


V poslednom období dochádza k postupného útlmu banskej činnosti z dôvodov nárastu cien vstupov do procesu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a v neposlednej miere aj následkov hospodárskej krízy na Slovensku a vo svete. Následkom tejto nepriaznivej ekonomickej a hospodárskej situácie je postupná likvidácia či už podzemných alebo povrchových banských prevádzok. Ak sa neberie do úvahy nepriaznivý dopad týchto skutočností na sociálnu situáciu zamestnancov v týchto organizáciách, je jedným z priaznivých ukazovateľov viditeľné zlepšenie kvality životného prostredia v okolí bývalých banských organizácií. Prísnejšie kritéria posudzovania vplyvov na životné prostredie pri povoľovaní banskej alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom sú jednou z ciest pre dosiahnutie efektu dostatočného zabezpečenia jeho ochrany fyzickými a právnickými osobami už v tomto štádiu. 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Využívanie nerastných surovín – popisuje podiel ťažby nerastných surovín na výhradných ložiskách na celkových zásobách - nerastné suroviny celkovo a v členení na energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny.

Za nerasty sa podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry a delia sa na vyhradené a nevyhradené.

Vyhradené nerasty sú:
a) rádioaktívne nerasty,
b) všetky druhy uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a bituminózne horniny,
c) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy,
d) magnezit,
e) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru a fluór alebo ich zlúčeniny,
f) kamenná soľ, draselné, bórové, brómové a jódové soli,
g) tuha, baryt, azbest, sľuda, mastenec, diatomit, sklársky a zlievárenský piesok, minerálne farbivá, bentonit,
h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťami polovodičov,
i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertín,
j) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene,
k) halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,
l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemicko-technologické spracovanie alebo spracovanie tavením,
m) mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty,
n) technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nepatria medzi plyny uvedené pod písmenom b).

Ostatné nerasty sú nevyhradené nerasty.

Prírodné nahromadenie nerastov tvorí ložisko. Ložiská vyhradených nerastov (výhradné ložiská) predstavujú nerastné bohatstvo štátu a sú v jeho vlastníctve. Ložiská nevyhradených nerastov (predovšetkým stavebný kameň, štrkopiesky a tehliarske suroviny) sú súčasťou pozemku podľa § 7 banského zákona.

 

Metodika:

Dobývanie ložísk nerastných surovín sa vykonáva podzemným, povrchovým alebo kombinovaným spôsobom s použitím najvhodnejších dobývacích metód.
Informácie o zásobách a ťažbe sú spracované na základe Bilancie zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky (BZVL SR), ktorú každoročne vypracúva odbor geofondu ŠGÚDŠ pre Ministerstvo životného prostredia SR a na základe informácií poskytnutých Hlavným banským úradom.
Podľa zákona č.  51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe § 5a Ohlasovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a oznamovanie ich výsledkov:
– Organizácia je povinná písomne ohlásiť banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.
– Organizácia písomne oznámi obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti každoročne výsledky vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok. Výsledky oznámi v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára nasledujúceho roka.
– V správe organizácia uvedie výsledky:
a) banskej činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti,
b) dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa plánu využívania ložiska,
c) inej činnosti upravenej týmto zákonom podľa požiadaviek príslušného obvodného banského úradu.


Všetky organizácie, aj napriek tomu, že vykazujú výšku ťažby v tis. m3 (napr. stavebný kameň, štrkopiesky, piesky, tehliarske suroviny) vždy uvedú výslednú výšku ťažby v kt (po prepočítaní podľa priemernej objemovej hmotnosti ťaženého nerastu). Toto neplatí pre zemný plyn.

Klasifikáciu zásob výhradných ložísk SR upravuje § 14 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhláška SGÚ č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk. Zásoby výhradného ložiska podľa stupňa preskúmanosti výhradného ložiska alebo jeho časti a podľa stupňa znalosti jeho úložných pomerov, kvality, technologických vlastností a banskotechnických podmienok sa klasifikujú na kategórie:
- Z-1 (overené zásoby),
- Z-2 (pravdepodobné zásoby),
- Z-3 (predpokladané zásoby).

Podľa vhodnosti na hospodárske využitie sa zásoby klasifikujú na bilančné a nebilančné.
Bilančné zásoby sú zásoby využiteľné v súčasnosti a vyhovujú súčasným technickým, technologickým a ekonomickým podmienkam využitia výhradného ložiska alebo jeho časti. Nebilančné zásoby sú zásoby v súčasnosti nevyužiteľné, ich využiteľnosť sa však s ohľadom na očakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj predpokladá v budúcnosti.

Podľa možnosti dobývania podmienenej technológiou dobývania, bezpečnosťou prevádzky a určenými ochrannými piliermi sa zásoby klasifikujú na viazané a voľné.
Viazané zásoby sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských diel a v pilieroch určených na zaistenie bezpečnosti prevádzky a ochrany chránených záujmov. Ostatné zásoby sú voľné.

 

Zdroj dát:

ŠGÚDŠ

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: