Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Kvalita pitnej vody

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje hodnotenie kvality pitnej vody.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 2015 sa v prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností analyzovalo 19 513 vzoriek pitnej vody, v ktorých sa urobilo 523 888 analýz na jednotlivé ukazovatele pitnej vody. Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2015 hodnotu 99,70 % (v roku 2014 – 99,69 %). Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol hodnotu 94,54 %. V týchto podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór, ktorého hodnotenie vo vzťahu k mikrobiologickej kvalite pitnej vody bolo urobené osobitne.

Mikrobiologické a biologické ukazovatele

V roku 2015 bolo najvyššie percento prekročených analýz hygienických limitov v pitnej vode v rozvodných sieťach u týchto ukazovateľov: Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivované mikroorganizmy pri 22 oC a pri 37 oC, mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky, abiosestón  a  Clostridium perfringens. Prítomnosť Escherichie coli, koliformných baktérií a enterokokov indikuje fekálne znečistenie z tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov vrátane človeka a ukazuje na nedostatočnú ochranu vodného zdroja a na nedostatky v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody.
Nadlimitný výskyt kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a pri 37 °C je indikátorom všeobecnej kontaminácie vody.
 
Fyzikálno – chemické ukazovatele

anorganických ukazovateľov kvality pitnej vody, nevyhovovali limitom ukazovatele: železo, mangán, sírany a zákal, a v menšej miere dusičnany, nikel a olovo.
V rámci organických ukazovateľov kvality vody možno hodnotiť ako pozitívnu skutočnosť, že  v rámci prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody sa nevyskytol žiadny prípad prekročenia limitných hodnôt, okrem ukazovateľa dichlórbenzén, ktorý vyhovoval NV č. 354/2006 Z.z v 99,93 % z 2 717 vykonaných analýz.   
 

Rádiologické ukazovatele

Na výskyte vzoriek nevyhovujúcich požiadavkám vyhlášky MZ SR č.  528/2007 Z.z. sa podieľal ukazovatel celková objemová aktivita alfa.
 
Dezinfekcia vody

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom systémom hromadného zásobovania musí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou. Dezinfekcia pitnej vody sa prevažne vykonáva chemickým procesom chloráciou. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. stanovuje pre obsah aktívneho chlóru v pitnej vode limitnú medznú hodnotu 0,3 mg.l-1. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, minimálna hodnota aktívneho chlóru v distribučnej sieti musí byť 0,05 mg.l-1. V prípade preukázania dobrej kvality zdroja pitnej vody a rozvodnej siete orgán na ochranu zdravia môže dovoliť dodávať vodu bez hygienického zabezpečenia. 
Podiel analýz nevyhovujúcich požiadavke prekročenia hodnoty 0,3 mg.l-1 predstavoval v roku 2015 hodnotu 1,62 %. Minimálny obsah voľného chlóru nedosiahlo 10,92 % vzoriek pitnej vody.

 

Sumárne zhodnotenie

Prekročenie limitných hodnôt vo vzorkách pitnej vody

 
Rok
 
2000
 
2005
 
2015
Podiel vzoriek pitnej vody nevyhovujúcich limitom s NMH  4,54 % 2,10 % 0,68 %
Podiel analýz ukazovateľov kvality pitnej vody nevyhovujúcich limitom  s MH, NMH a IH 1,36 % 1,15 % 0,65 %
IH - indikačné hodnoty, MH - medzné hodnoty, NMH - najvyššie medzné hodnoty
Zdoj:VÚVH

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: