Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Kvalita povrchovej vody

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje kvalitu povrchovej vody.

Jednotka indikátora

-

Metadáta

Kľúčové zistenia

Kvalitatívne ukazovatele sledované vo všetkých monitorovaných miestach (základných a prevádzkových) v roku 2014 boli zhodnotené podľa nariadenia vlády SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody boli splnené vo všetkých monitorovaných miestach v nasledovných ukazovateľoch: všeobecné ukazovatele (časť A) – horčík, sodík, fluoridy, voľný amoniak, povrchovo aktívne látky, fenolový index, chróm (VI), chlórbenzén, dichlórbenzény. Požiadavkám tiež vyhovovali ukazovatele rádioaktivity (časť D): celková objemová aktivita alfa a beta, trícium, stroncium a cézium.
Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v NV 269/2010 Z.z.  pre skupiny syntetických a nesyntetických látok (časti B a C) neboli splnené v ukazovateľoch:
As, Cd, Hg, Zn, Cu, Ni, benzo(a)pyrén, benzo(g,h,i)perylén+indeno(1,2,3-cd)pyrén, benzo(b)fluorantén+Benzo(k)fluorantén, kyanidy, PCB. Na tokoch Zolná a Slatina v povodí Hrona bolo potenciálne nesplnenie v ukazovateli fluorantén, na toku Štiavnica v povodí Ipľa bolo potenciálne prekročené Cd. Ďalšie potenciálne prekročenie v ukazovateli Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP) bolo na toku Poprad. Potenciálne prekročenia boli aj v povodí Váhu v ukazovateľoch  benzo(a)pyrén, benzo(g,h,i)perylén+indeno(1,2,3-cd)pyrén. Tieto prekročenia boli potenciálne, z dôvodu, že počet meraní bol nižší ako 12. Najvyššia prípustná koncentrácia bola prekročená v ukazovateli Hg, Cd, benzo(a)pyrén, potenciálne fluorantén.
 Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov (časť E) neboli splnené požiadavky uvedené v NV v nasledovných ukazovateľoch: sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, chlorofyl a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.
Najviac prekročení limitných hodnôt podľa Prílohy č. 1 NV vo všeobecných ukazovateľoch bolo v ukazovateli dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povodiach.
Z hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov Prílohy č. 1 NV najviac prekročení bolo v ukazovateľoch kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC (v 6 čiastkových povodiach), sapróbny index biosestónu (v 7 čiastkových povodiach), termotolerantné koliformné baktérie (v 7 čiastkových povodiach) a koliformné baktérie (v 6 čiastkových povodiach). Vzhľadom na nízke počty monitorovacích miest veľa hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov prekračovalo hodnoty Prílohy č. 1 NV.
 

Sumárne zhodnotenie

Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., časť A a E.
Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Počet monitorovaných miest v čiastkovom povodí Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1
sledované nespĺňajúce požiadavky všeobecné ukazovatele (A) hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (E)
Dunaj Morava 29 27 O2,CHSKCr,BSK5,EK (vodivosť),t vody,N-NH4,N-NO2,N-NO3,Pcelk.,Ca,Al, AOX,NEL UV abudancia fytoplankónu,črevné enterokoky,koliformné
baktérie, termotolerantné kol. baktérie,chorofyl-a,
sapróbny index biosestónu,kultivovateľné mikroorganizmy
pri 22 oC
Dunaj Dunaj 17 7 EK (vodivosť),N-NO2,N-NO3,Ncelk.,Al,Ca kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Váh 150 111 O2,BSK5,CHSKCr,TOC,pH,t vody,EK (vodivosť),N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pcelk., Ncelk.,Cl-,SO4-2,Ca, AOX,RL105,Al črevné enterokoky, koliformné baktérie,termotolerantné
kol. baktérie, chorofyl-a,sapróbny index biosestónu,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Hron 45 29 CHSKCr,pH,EK (vodivosť),N-NH4,N-NO2,N-NO3,Pcelk.,Ca sapróbny index biosestónu, kultivovateľné mikroorganizmy
pri 22 oC, koliformné baktérie,chorofyl-a
Dunaj Ipeľ 23 19 O2,CHSKCr,pH,EK (vodivosť),N-NH4,N-NO2,Pcelk.,Ca, AOX sapróbny index biosestónu, kultivovateľné mikroorganizmy
pri 22 oC
Dunaj Slaná 20 13 CHSKCr,EK (vodivosť),N-NO2,    N-NO3,Pcelk.,Ncelk.,
Ca,AOX,NEL UV
sapróbny index biosestónu, termotolerantné kol.baktérie,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodrog 58 34 O2,BSK5,CHSKCr,pH,EK (vodivosť),Fe,Mn,N-NH4,N-NO2,N-NO3,Ncelk.,Pcelk.,
Ca,AOX,NEL UV
sapróbny index biosestónu,
koliformné baktérie, termotolerantné kol.baktérie,
črevné enterokoky,kultivovateľné mikroorganizmy
pri 22 oC, chorofyl-a
Dunaj Hornád 20 10 CHSKCr,TOC,RL550,EK (vodivosť),Ca,Cl-,N-NO2,N-NO3,
Norganický,Ncelk.,AOX,NEL UV
sapróbny index biosestónu,koliformné baktérie,
termotolerantné kol.baktérie,črevné enterokoky,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodva 9 6 CHSKCr,
EK (vodivosť),
N-NO2,Ca,AOX,
SO4-2,NEL UV
črevné enterokoky, koliformné baktérie,termotolerantné
kol. baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Visla Dunajec a Poprad 14 6 CHSKCr,N-NO2,pH,Ca,AOX

 
koliformné baktérie,termotolerantné kol. baktérie

* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 Z.z. (< 12 meraní za rok)
Zdroj: SHMÚ

 
Ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., časť B a C.
Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1
nesyntetické látky (B) syntetické látky (C)
Dunaj Morava Ni (RP)  
Dunaj Dunaj    
Dunaj Váh As (RP),
Hg (RP, NPK)
SUMBenzbk (RP),SUMBenIn (RP)/(RP)*, B(a)P (RP)* (NPK), CN (RP)
Dunaj Hron As (RP), Cd (RP)*, Cu (RP), Zn (RP) Fluórantén (RP, NPK)*
Dunaj Ipeľ Zn (RP), Cd (RP, NPK)*  
Dunaj Slaná    
Dunaj Bodrog Cd (RP)  
Dunaj Hornád Zn (RP), Hg (NPK)  
Dunaj Bodva Hg (NPK, RP)  
Visla Dunajec a Poprad   PCB (RP), Di(2-etylhexyl)ftalát (RP)*

RP - prekročenie ročného priemeru
NPK - prekročenie najvyššej prípustne koncentrácie                                                   
 
* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 Z.z. (< 12 meraní za rok)
 
Zdroj: SHMÚ

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk