Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Erózia pôdy

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor predstavuje podiel výmery poľnohospodárskej pôdy ohrozenej potenciálnou vodnou a vetrovou eróziou z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy rozdelenej podľa kategórie erodovanosti.

Jednotka indikátora

t/ha/rok

Metadáta

Kľúčové zistenia

K degradačným procesom pôdy, ktoré sa veľkou mierou podieľajú na znižovaní jej kvality a spôsobujú úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy pôdy je erózia pôdy. Sleduje sa potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd vodnou a vetrovou eróziou podľa kategórie erodovanosti.

Na Slovensku dominujú prejavy vodnej erózie rôznej intenzity. V roku 2015 bolo ohrozených 38,8 % (770 388 ha) poľnohospodárskych pôd. Vetrová erózia v porovnaní s vodnou eróziou nie je takým závažným problémom a sú ňou potenciálne ohrozené zrnitostne ľahšie pôdy, ktoré sú náchylnejšie na presúšanie najmä v období, keď sú bez rastlinného pokryvu. Výmera pôd potenciálne ovplyvnených vetrovou eróziou v roku 2015 predstavovala 6,9 % (137 002 ha) poľnohospodárskej pôdy. Pri porovnaní výmery pôdy ohrozenej potenciálnou eróziou, kategórie erodovanosti stredná až extrémna na konci 1. monitorovacieho cyklu (rok 1996) a rokom 2015, zaznamenala táto výmera pokles pri vodnej o 355 279 ha a vetrovej erózii o 14 554 ha.

Sumárne zhodnotenie

Potenciálna vodná erózia na poľnohospodárskej pôde v roku 2015


 


Zdroj: NPPC - VÚPOP

Potenciálna vetrová erózia na poľnohospodárskej pôde v roku 2015
 


Zdroj: NPPC - VÚPOP
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk


Zdroj dát:

NPPC - VÚPOP


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: