Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Odvody za vyňatie lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie 24.11.2015

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výšky odvodov (finančných platieb) za vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov ako náhrady za stratu ich mimoprodukčných funkcií, a tiež podielu uhradených odvodov.

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority:
- III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov;
- V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Zásady:
9. zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu a existenciu života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality pôdy a lesa, pričom produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie.
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
1. Zníženie výmery silne až veľmi silne ohrozených pôd (eróziou) pozemkovými úpravami, revitalizácia životného prostredia narušeného poľnohospodárskou a lesohospodárskou výrobou a vytvorenie optimálnej štruktúry pôdneho fondu a krajiny.
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.


Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)

Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.


Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.


Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016 (2012)

3.     TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ
Pôdohospodárstvo:

  • Vláda vytvorí podmienky na urýchlenie postupu usporiadania pozemkového vlastníctva tak, aby bolo zabezpečené efektívne využívanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov ich vlastníkmi. Urýchli sa proces vybavovania reštitučných nárokov.
  • Lesy vláda považuje za strategický štátny majetok a preto garantuje ich neprivatizovateľnosť.
Starostlivosť o životné prostredie:
  • Vláda považuje za štátny záujem Slovenskej republiky dosiahnutie a udržiavanie vysokej kvality životného prostredia, ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov pri zachovávaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.


Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)

Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou
14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR
 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj odvodov za odňatie lesných pozemkov?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2008 došlo k poklesu odvodov za odňatie lesných pozemkov až o 71,4 %, na súčasných 0,83 mil. eur. Medziročne oproti roku 2013 klesli o 6,7 %.
  • Podiel uhradených odvodov od roku 2008 výrazne poklesol (o 66 %), pričom sa rapídne znížil až v perióde 2013 - 2014 (o 50 %).

 

Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Pozitivny trend emo_neutral
Údaje sú k dispozícii len od roku 2008. Od roku 2008 došlo k výraznému poklesu odvodov za vyňatie lesných pozemkov. Medziročne výška odvodov poklesla. Výrazne však poklesol aj podiel uhradených odvodov.

Sumárne zhodnotenie
Podrobné zhodnotenie

Na iné účely ako na plnenie funkcií lesa stanovené zákonom, sa lesné pozemky môžu využívať len na základe rozhodnutia okresných úradov o vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Lesné pozemky je možné vyňať dočasne alebo trvale. Odvod za vyňatie lesných pozemkov (náhrada za stratu mimoprodukčných - verejnoprospešných funkcií lesov, podľa § 9 zákona o lesoch) predstavuje ekonomický nástroj štátu, zameraný na ochranu lesných pozemkov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny, ich zveľaďovanie a zachovanie pre budúce generácie (environmentálny nástroj). Orgány štátnej správy LH za nedodržanie ustanovení podľa zákona o lesoch, ukladajú pokuty.

Úhrada náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri vyňatí lesných pozemkov sa zabezpečuje povinnosťou uvedenou v § 9 zákona o lesoch. Uplatňovaním týchto zákonných ustanovení sa zvyšuje ekonomická bariéra pre trvalý alebo dočasný záber/vyňatie lesných pozemkov na nebiologické účely využívania.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

  • Mimoprodukčné funkcie lesov sú ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia (§ 2);
  • Trvalým vyňatím sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku (§ 7 a);
  • Dočasným vyňatím sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov (§ 7 b);
  • Odvod za vyňatie lesných pozemkov je finančná náhrada za stratu mimoprodukčných - verejnoprospešných funkcií lesov (§ 9).

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 

Metodika:

Indikátor hodnotí vývoj odvodov za vyňatie lesných pozemkov (LP), a to spôsobom, kedy je ako pozitívne hodnotený ich pokles, keďže to znamená pokles vyňatých LP na iné účely. Indikátor hodnotí aj podiel uhradených odvodov za vyňatie LP, pričom jeho pokles je tu hodnotený negatívne (menej finančných prostriedkov pre LH, ak už muselo dôjsť k vyňatiu LP).

Sadzby odvodov, podľa § 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, predstavujú úhradu náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. Ich úradná hodnota sa odvodila pre podmienky hospodárskych súborov lesných typov (HSLT) v eur/ha lesa, na obdobie priemernej rubnej doby v HSLT. Sadzby efektov mimoprodukčných funkcií lesa sa uvádzajú v prílohe č. 1 zákona o lesoch.
 
Výška odvodov sa určuje v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva na základe znaleckých posudkov. Povinnosti úhrady odvodov podliehajú podľa § 9 zákona o lesoch len tie zábery lesných pozemkov, pri ktorých následne dochádza k reálnemu odlesneniu pozemku.

 

Zdroj dát:

NLC

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: