Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odvody za vyňatie lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výšky odvodov (finančných platieb) za vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov ako náhrady za stratu ich mimoprodukčných funkcií, a tiež podielu uhradených odvodov.
 

Jednotka indikátora

%, mil.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj odvodov za odňatie lesných pozemkov?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2008 došlo k poklesu odvodov za odňatie lesných pozemkov až o 71,4 %, na súčasných 0,83 mil. eur (2022).
  • Dlhodobo je však ich trend kolísavý (2011 – 2022), v rozsahu 0,5 – 1,2 mil. eur (s výnimkou roka 2017).
  • Medziročne oproti roku 2021 klesli odvody o 0,3 %.
  • Podiel uhradených odvodov je tiež z dlhodobého hľadiska výrazne kolísavý, pričom v roku 2022 predstavoval 97 %.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend emo_neutral Pozitivny trend
Od roku 2008 došlo k výraznému poklesu odvodov za vyňatie lesných pozemkov. Strednodobo je výška odvodov viac-menej stabilizovaná, s výkyvom v roku 2017. Medziročne výška odvodov klesla, pričom boli uhradené skoro v plnej výške.

Sumárne zhodnotenie


 
 

Podrobné zhodnotenie

Na iné účely ako na plnenie funkcií lesa stanovené zákonom, sa lesné pozemky môžu využívať len na základe rozhodnutia okresných úradov o vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Lesné pozemky je možné vyňať dočasne alebo trvale. Odvod za vyňatie lesných pozemkov (náhrada za stratu mimoprodukčných - verejnoprospešných funkcií lesov, podľa § 9 zákona o lesoch) predstavuje ekonomický nástroj štátu, zameraný na ochranu lesných pozemkov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny, ich zveľaďovanie a zachovanie pre budúce generácie (environmentálny nástroj). Orgány štátnej správy LH za nedodržanie ustanovení podľa zákona o lesoch, ukladajú pokuty.

Úhrada náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri vyňatí lesných pozemkov sa zabezpečuje povinnosťou uvedenou v § 9 zákona o lesoch. Uplatňovaním týchto zákonných ustanovení sa zvyšuje ekonomická bariéra pre trvalý alebo dočasný záber/vyňatie lesných pozemkov na nebiologické účely využívania.

 

Odvody za vyňatie lesných pozemkov (mil. eur)

Ukazovateľ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Výška odvodov
1,7
1,60
0,50
0,62
0,89
0,83
0,92
1,11
z toho uhradené
1,6
1,58
0,46
0,59
0,75
0,28
0,49
1,07
% uhradených odvodov
94
99
92
95
84
34
53
96

 

Ukazovateľ
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Výška odvodov
2,66
0,77
0,87
0,86
1,22*)
0,83
z toho uhradené
0,60
0,39
0,84
0,74
0,55
0,81
% uhradených odvodov
23
50
97
85
45
97

Zdroj: MPRV SR

*) V roku 2021 orgány ŠSLH rozhodli o odpustení od úhrady odvodov za vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v objeme 0,928 mil. €, z dôvodu realizácie rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Lučenec (možnosť odpustenia od úhrady odvodu vyplýva z § 9 ods. 7 zákona o lesoch).

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

  • Mimoprodukčné funkcie lesov sú ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia (§ 2);
  • Trvalým vyňatím sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku (§ 7 a);
  • Dočasným vyňatím sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov (§ 7 b);
  • Odvod za vyňatie lesných pozemkov je finančná náhrada za stratu mimoprodukčných - verejnoprospešných funkcií lesov (§ 9).

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 

Metodika:

Indikátor hodnotí vývoj odvodov za vyňatie lesných pozemkov (LP), a to spôsobom, kedy je ako pozitívne hodnotený ich pokles, keďže to znamená pokles vyňatých LP na iné účely. Indikátor hodnotí aj podiel uhradených odvodov za vyňatie LP, pričom jeho pokles je tu hodnotený negatívne (menej finančných prostriedkov pre LH, ak už muselo dôjsť k vyňatiu LP).

Sadzby odvodov, podľa § 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, predstavujú úhradu náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. Ich úradná hodnota sa odvodila pre podmienky hospodárskych súborov lesných typov (HSLT) v eur/ha lesa, na obdobie priemernej rubnej doby v HSLT. Sadzby efektov mimoprodukčných funkcií lesa sa uvádzajú v prílohe č. 1 zákona o lesoch.
 
Výška odvodov sa určuje v rozhodnutiach vydaných v správnom konaní príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva na základe znaleckých posudkov. Povinnosti úhrady odvodov podliehajú podľa § 9 zákona o lesoch len tie zábery lesných pozemkov, pri ktorých následne dochádza k reálnemu odlesneniu pozemku.

 

Zdroj dát:

MPRV SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: