Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Veľkosť vozového parku podľa druhov dopravy

Dátum poslednej aktualizácie 22.01.2020

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje počet dopravných prostriedkov podľa jednotlivých druhov dopravy (cestnej, železničnej, leteckej a vodnej).

Jednotka indikátora

ks, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020 (2010)
 
4.2 Strategická oblasť – Konkurencieschopné služby a rovnovážny rozvoj všetkých druhov dopravy
 
Špecifický cieľ:
 
- Uplatňovať “ko-modálny prístup“ – účinné využívanie rôznych druhov dopravy a ich spájanie s cieľom optimalizácie dopravného systému a efektívnejšieho využívania druhov dopravy priaznivejších pre životné prostredie.
- Podporovať hospodársku súťaž uplatňovaním rovnakého prístupu v podnikaní pri poskytovaní dopravných služieb a pri spoplatňovaní dopravnej infraštruktúry.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (2014)

Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy, rozvoja informačnej spoločnosti a podpory výskumu a inovácií.

Cieľom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR je reagovať na existujúce problémy na infraštruktúre a zároveň predchádzať prognózovaným negatívnym stavom na dopravnej sieti. Zameranie rozvoja dopravnej infraštruktúry v SR v programovom období 2014 –2020 vychádza predovšetkým z požiadaviek na dobudovanie chýbajúcich kľúčových miest na dopravnej infraštruktúre a zlepšenie kvality existujúcej infraštruktúry, najmä cestnej a železničnej dopravy, so zameraním na zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti a efektívnosti dopravy.

Kľúčová otázka

Mení sa veľkosť vozového parku v doprave?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2005 – 2018 bol zaznamenaný nárast v počte dopravných prostriedkov len v cestnej doprave. V roku 2018 tento nárast predstavoval 110 % oproti roku 1996 a 77,8 % oproti roku 2005, medziročný nárast bol 4,1 %.
  • Vývoj v počte dopravných prostriedkov u ostatných druhov dopravy zaznamenal pokles. Najvýraznejší pokles zaznamenala letecká doprava, ktorá v sledovanom období mala kolísavý charakter a v roku 2010 počet lietadiel dosiahol úroveň roku 1996. Počas rokov 2010 – 2018 počet lietadiel klesal minimálne.
  • Počty dopravných prostriedkov v železničnej a vodnej doprave (environmentálne najvhodnejšie druhy dopravy v preprave osôb a tovarov) klesali miernym tempom. V roku 2018 tento pokles v železničnej doprave predstavoval 60,6 % oproti roku 1996 a 43,8 % oproti roku 2005. Výraznejší pokles v počte dopravných prostriedkov v železničnej doprave bol zaznamenaný po roku 2008 (dôsledok hospodárskej krízy), pričom po roku 2011 ich počet začal narastať a v roku 2015 bol ich stav približne na úrovni roku 2010.         
  • Napriek kolísavému trendu vo vodnej doprave v roku 2018 pokles dopravných prostriedkov predstavoval 47,4 % oproti roku 1996 a 44,3 % oproti roku 2005, medziročne bol zaznamenaný minimálny pokles.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_sad
Nárast v počte dopravných prostriedkov zaznamenala len cestná doprava, ostatné druhy dopravy zaznamenali pokles. Výrazné výkyvy v počte dopravných prostriedkov  zaznamenala len letecká doprava, ostatné druhy dopravy zaznamenávali mierny pokles. Významný nárast v počte dopravných prostriedkov pretrvával v cestnej doprave. Medziročný nárast bol zaznamenaný len v cestnej a leteckej doprave. Počet dopravných prostriedkov v železničnej a vodnej doprave zaznamenal pokles.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Počet cestných motorových vozidiel zaznamenáva medziročný nárast vo všetkých kategóriách cestných vozidiel.  Do roku 2018 narástol celkový počet motorových vozidiel o 1 402 324 ks oproti roku 2005. Naopak počty dopravných prostriedkov v železničnej doprave v sledovanom období 2005 – 2018 klesli približne na polovicu. Stavy plavidiel vo vnútrozemskej vodnej doprave od roku 2005 tiež zaznamenávali medziročné poklesy.

K najvýraznejšiemu nárastu v počte cestných motorových vozidiel v roku 2018 došlo pri kategórii nákladné a dodávkové automobily (83,5 % nárast oproti roku 2005) a osobné automobily (78 % nárast oproti roku 2005). Pokles bol zaznamenaný iba v kategórii autobusy, čo oproti roku 2005 predstavovalo pokles o 0,6 % a od roku 2012 ich počet sa pohybuje na úrovni 8 900 ks.

Počet motorových vozidiel v cestnej doprave (ks)

Počty vozidiel

1993 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Osobné 994 933 1 303 704 1 669 065 2 034 574 2 121 774 2 223 117 2 321 608
Nákladné a dodávkové 101 552 160 089 252 866 272 955 278 274 285 645 293 907
Špeciálne 46 121 22 648 20 462 29 500 30 678 32 382 34 156
Ťahače - 14 141 23 183 29 928 31 016 31 090 30 769
Autobusy 12 655 9 113 9 350 8 939 8 804 8 937 9 066
Traktory 65 150 46 544 46 092 65 917 64 854 66 362 66 657
Motocykle (bez malých) 81 263 56 366 59 563 88 652 95 268 102 810 110 141
Prívesy a návesy (vr. autobusových) 167 174 188 411 226 333 272 892 277 704 286 071 295 227
Ostatné a malé motocykle - 101 32 444 40 452 40 600 41 234 41 910
Spolu 1 468 848 1 801 117 2 339 358 2 843 809 2 919 007 3 077 648 3 203 441
Zdroj: ŠÚ SR
 
Priaznivým smerom sa uberá obnova vozidlového parku, týkajúca sa hlavne vozidiel v cestnej nákladnej doprave, kde sa neustále zvyšuje percentuálne zastúpenie novších motorových vozidiel, čo v roku 2018 predstavovalo 8 %. V roku 2018 viac ako 46 % vozidiel bolo starších ako 11 rokov (2006 a staršie) a 30 % vozidiel bolo vo veku od 6 do 10 rokov.Vozidlá autobusovej verejnej dopravy vykazujú stále nízku úroveň obnovy vozového parku. V roku 2018 bolo 39 % autobusov vo veku od 11 rokov (2006 a staršie) a 30 % z celkového počtu tvorili autobusy vo veku od 6 do 10 rokov. 
Najväčším problémom súvisiacim s nárastom počtu osobných motorových vozidiel v cestnej doprave je, že verejné druhy dopravy nie sú schopné v preprave osôb vo väčšej miere konkurovať individuálnej automobilovej doprave.
Automobilový priemysel v súčasnom období produkuje motorové vozidlá, ktoré sú vybavené čoraz dokonalejšími technológiami. Vývoj v počte motorových vozidiel v SR priniesol u osobných motorových vozidiel niektoré pozitívne zmeny ako napr. zvýšenie počtu vozidiel vybavených katalyzátorom, s vysokou energetickou účinnosťou, zníženie počtu osobných motorových vozidiel s dvojtaktným motorom a viedol k zlepšeniu technického stavu vozidiel.
Z celkového počtu osobných automobilov v roku 2018 bolo 8 % automobilov do 2 rokov, 18 % od 3 do 5 rokov, 23 % od 6 do 10 rokov a až 51 % automobilov bolo starších ako 11 rokov (2006 a viac). Podľa typu spotrebovanej energie v roku 2018 až 58 % z celkového počtu automobilov bolo s benzínovým motorom a 42 % automobilov bolo s naftovým motorom.Stav vozového parku v železničnej doprave presahuje prevádzkové potreby železnice. Vážnym problémom vozového parku železničnej dopravy je  technická a morálna zastaranosť spojená s vysokou vekovou štruktúrou hnacích vozidiel, nákladných vozňov ako aj osobných vozňov, ktorú vykazuje viac ako 70 % vozidiel. Vykazujú vysokú poruchovosť, vysoké náklady na prevádzku a údržbu, čím nespĺňajú požiadavky kladené na bezpečnosť a kultúru cestovania. Niektoré typy mobilných prostriedkov, najmä vozňov pre prepravu osôb, sú už za hranicou fyzickej životnosti a sú morálne opotrebované.
Počet rušňov v sledovanom období rokov 2005 – 2018 mal klesajúci trend, pričom tento pokles predstavoval 21,2 % oproti roku 2005 a 3,5 % oproti roku 2017. Výraznejší pokles zaznamenali nákladné vozne, kde ich počet v roku 2018 klesol takmer na polovicu ich počtu v roku 2005. Pokles zaznamenali aj osobne vozne, čo oproti roku 2005 predstavovalo 31,2 % a oproti roku 2017 – 6,7 %.  Minimálne medziročné poklesy v sledovanom období 2005 - 2018 zaznamenali motorové vozne, čo predstavovalo pokles o 13,9 % oproti roku 2005, napriek medziročným nárastom od roku 2010.

Stav vozového parku v železničnej doprave (ks)
  2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Rušne 1 208 1079 967 973 952 940 881 850
Motorové vozne 359 281 234 236 251 237 241 242
Nákladné vozne 26 024 25 989 15 313 14 970 15 533 15 786 15 509 13 836
Osobné vozne 1 642 1 286 1 217 1 055 969 973 948 885
Zdroj: ŠÚ SR
 

Lodný park vo vodnej doprave je z väčšej časti vyhovujúci len pre dunajskú plavbu. Pri vnútrozemskej plavbe v oblasti dopravných prostriedkov - plavidiel, dochádza k jednoznačnej unifikácii plavidiel z hľadiska dĺžky, šírky, ponoru a nosnosti na zodpovedajúce európske moduly.
Stavy plavidiel zaznamenali minimálne medziročné poklesy. Nákladné člny zaznamenali pokles v sledovanom období 2005 – 2018 o 35,5 %, remorkéry sa pohybovali na úrovni 33 ks. Nárast zaznamenali iba osobné lode, zatiaľ čo v roku 2005 bolo zaevidovaných 17 ks, v roku 2018 ich už bolo 14 ks.

Stavy plavidiel vo vnútrozemskej vodnej doprave (ks)
  2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Nákladné člny na suchý tovar 145 144 119 104 97 94 93 93
Remorkéry 43 47 42 38 32 33 33 33
Tankové člny na tekutý tovar 31 42 29 16 5 5 5 5
Osobné lode 9 17 17 20 16 14 12 14
Zdroj: ŠÚ SR

Po roku 2009 bol zaznamenaný pokles v celkovom počte registrovaných civilných lietadiel. Tento pokles bol spôsobený pretrvávajúcou hospodárskou a ekonomickou krízou, a tiež aj poklesom cestujúcich z dôvodu ukončenia činnosti dvoch významných leteckých prepravcov.
V roku 2018 bolo v SR zaregistrovaných 333 ks lietadiel s hmotnosťou do 9000 kg.

Počty civilných lietadiel v registri SR (ks)
  2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Hmotnosť do 9 000 kg 468 534 341 317 318 327 332 333
Hmotnosť nad 9 000 kg 8 21 17 10 12 16 18 18
Zdroj: ŠÚ SR

Medzinárodné porovnanie

Dopravné prostriedky v železničnej doprave (Railway transport equipment)

Dopravné prostriedky v cestnej doprave (Road transport equipment)

Dopravné prostriedky v riečnej doprave (Inland waterways transport equipment)

Dopravné prostriedky v leteckej doprave (Air transport equipment)
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Prírastky dopravných prostriedkov zahŕňajú všetky dodávky nových dopravných prostriedkov a zavedených do prevádzky z výroby a z dovozu, vo výnimočnom prípade aj vozidlá prevzaté od inej organizácie, ak doposiaľ neboli použité v prevádzke (okrem prenajatých).

Úbytky dopravných prostriedkov vyjadrujú počet dopravných prostriedkov, ktoré boli vyradené z evidenčného stavu dopravných prostriedkov prevádzkovateľa dopravy (vyradenie z prevádzky, predaj).

Železničná doprava - inventárny park zahŕňa všetky dopravné prostriedky (hnacie vozidlá, osobné vozne, nákladné vozne) prevádzkovateľa dopravy, zapísané v inventárnych zoznamoch a označené na určenom mieste vlastníckou značkou prevádzkovateľa. Hnacie vozidlá sú vozidlá pohybujúce sa po koľajniciach, schopné vyvíjať ťažnú silu. Členia sa podľa použitia, trakcie a dráhy. Osobné vozne vyjadrujú počty osobných vozňov, ktoré mal prevádzkovateľ dopravy v evidenčnom stave dopravných prostriedkov. Inventárny park osobných vozňov sa delí podľa jednotlivých druhov. Nákladné vozne vyjadrujú počty dvojnápravných, štvornápravných a viacnápravných nákladných vozňov, ktoré mal prevádzkovateľ dopravy v evidenčnom stave dopravných prostriedkov.

Cestná doprava - ukazovateľ zahŕňa všetky vozidlá, ktorými prevádzkovateľ dopravy v danom období disponoval. Nepatria sem dopravné prostriedky, ktorým bola zrušená štátna poznávacia značka (ŠPZ).

Cestná nákladná doprava - ukazovateľ sa člení podľa druhu vozidiel. Dopravné prostriedky sú určené pre použitie na cestách, majú najmenej 4 kolesá, ich maximálna projektovaná rýchlosť prekračuje 25 km/hod. Nepatria sem vozidlá, ktoré sa pohybujú po koľajniciach a mobilné stroje.

Cestná osobná doprava - do inventárneho parku cestných dopravných prostriedkov patria vozidlá, ktoré sú konštrukčne upravené najmä na dopravu osôb, ich batožiny alebo tovaru. Majú najviac 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča, môžu ťahať príves.

Vodná doprava - inventárny park zahrňuje všetky plavidlá, ktoré prevádzkovateľ dopravy v danom období zaraďoval do prevádzky, bez plavidiel určených na trvalé skladovanie, pomocných plavidiel (prístavné mosty, pontóny, plávajúce žeriavy a bagre), dielenských a ubytovacích lodí.

Letecká doprava - inventárny park zahrňuje všetky letecké dopravné prostriedky (lietadlá, helikoptéry, balóny), ktorými prevádzkovateľ dopravy v danom období disponoval bez ohľadu na ich technický stav a na miesto, kde sú umiestnené (v oprave). Inventárny park sa člení podľa druhov.
 
 

Metodika:

Štatistické zisťovanie sa vykonáva formou vyplňovania štatistických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke štatistického úradu SR. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 - 2017 vydaného v Zbierke zákonov SR.
(Formuláre o doprave sú dostupné: Oblasť: Odvetvové štatistiky, Okruh: Doprava)
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR, MDVaRR


Odkazy k problematike: