Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2022 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2022 22.12.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 - vrátane hodnotenia roku 2020 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2022 21.12.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda
Voda
Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2022) 2008/105/ES 8b (4)
8b (4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2022 07.12.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Dotazník o transpozícii a implementácii smernice č. 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a najmä pôdy v prípadoch, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, za referenčné roky 2019 – 2021 86/278/EHS 10 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 30.09.2022 21.09.2022 Stiahnuť
Voda
Voda
Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2022 2006/7/ES 3 (1), 13 (2)
3 (1), 13 (2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2022 14.09.2022

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Národný program pre implementáciu smernice 91/271/EHS za referenčný rok 2020, spracovaný podľa čl. 17 smernice 91/271/EHS 91/271/EHS 17
17
17
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2022 30.06.2022
Voda Správa o implementácii smernice 91/271/EHS za referenčný rok 2020, spracovaná podľa čl. 15 smernice 91/271/EHS 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2022 30.06.2022
Voda Oznámenie o vykonaní revízie zraniteľných oblastí v Slovenskej republike (2022) 91/676/EHS 3 (4) Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 17.05.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly 2000/60/ES 15 (1), 13
15 (1), 13
15 (1), 13
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 22.03.2022 11.05.2022

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2021 24.02.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2021 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2021 21.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2021) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2021 13.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2021 14.06.2021

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 28.02.2021 26.02.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2020 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2020 29.12.2020 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017-2018 - vrátane hodnotenia roku 2018 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2020) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2020 11.12.2020 Stiahnuť
Voda Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Questionnaire – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD National Implementation Programme – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť