Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Voda Oznámenie o vykonaní revízie zraniteľných oblastí v Slovenskej republike (2022) 91/676/EHS 3 (4) Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 17.05.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly 2000/60/ES 15 (1), 13
15 (1), 13
15 (1), 13
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 22.03.2022 11.05.2022

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2021 24.02.2022 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2021 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2021 21.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2021) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2021 13.12.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2021 14.06.2021

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 28.02.2021 26.02.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2020 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2020 29.12.2020 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017-2018 - vrátane hodnotenia roku 2018 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2020) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2020 11.12.2020 Stiahnuť
Voda Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Questionnaire – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD National Implementation Programme – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Voda Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2020 91/676/EHS 10 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 30.06.2020 29.06.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2020 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2020 19.06.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017 a 2018 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2019 23.04.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2019 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2019 20.12.2019 Stiahnuť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania ďalších sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2019) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 22.12.2019 16.12.2019 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o transpozícii a implementácii smernice č. 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a najmä pôdy v prípadoch, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, za referenčné roky 2016 – 2018 86/278/EHS 17 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 30.09.2019 12.08.2019 Stiahnuť
Voda Predbežné hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike – aktualizácia 2018 2007/60/ES 15 (1), 4, 5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík 22.03.2019 19.07.2019

Zobraziť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2019 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2019 27.06.2019 Stiahnuť
Voda Doplňujúci monitorovací program a predbežný program opatrení pre novo identifikované látky podľa smernice 2008/105/ES za Slovenskú republiku 2008/105/ES 3 (1.a, bod ii) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 22.12.2018 01.02.2019 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2015-2016 - vrátane hodnotenia roku 2016 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2017 31.12.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení Vodného plánu Slovenska Európskej komisii 2000/60/ES 15(3) Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 22.12.2018 20.12.2018 Stiahnuť

Zobraziť