Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2021 14.06.2021

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017 – 2019 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 28.02.2021 26.02.2021 Stiahnuť

Zobraziť
Voda
Voda
Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2020 2006/7/ES
2006/7/ES
13
13
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2020 29.12.2020 Stiahnuť
Voda
Voda
Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017-2018 - vrátane hodnotenia roku 2018 91/271/EHS
91/271/EHS
16
16
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2020 15.12.2020 Stiahnuť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2020) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2020 11.12.2020 Stiahnuť
Voda Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Questionnaire – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD National Implementation Programme – UWWTD Data Request 2019) 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2020 29.06.2020

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2020 91/676/EHS
91/676/EHS
91/676/EHS
10
10
10
Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 30.06.2020 29.06.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda
Voda
Voda
Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2020 2006/7/ES
2006/7/ES
2006/7/ES
3 (1), 13 (2)
3 (1), 13 (2)
3 (1), 13 (2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2020 19.06.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2017 a 2018 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2019 23.04.2020 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2015-2016 - vrátane hodnotenia roku 2016 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2017 31.12.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení Vodného plánu Slovenska Európskej komisii 2000/60/ES 15(3) Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 22.12.2018 20.12.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa o výsledkoch monitorovania látok prvého zoznamu sledovaných látok za Slovenskú republiku (Watch List 2018) 2008/105/ES 8b (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 20.12.2018 07.12.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2018 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 2006/7/ES 13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 31.12.2018 05.12.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Data Request 2017) 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 19.07.2018 13.07.2018

Zobraziť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, 2018 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2018 29.06.2018

Zobraziť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2018 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2018 07.06.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 28.02.2018 09.03.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2015-2016 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2017 30.01.2018 Stiahnuť

Zobraziť