Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2022)

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správy o výsledkoch monitorovania sledovaných látok vykonávaného podľa čl. 8b odseku 3 smernice 2008/105/ES (Watch List)
 • POPIS SPRÁVY Správa popisuje stratégiu monitorovania, metodiku monitorovania a výsledky monitorovania látok alebo skupín látok uvedených v Zozname sledovaných látok aktualizovaného podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/1161, na území Slovenska v roku 2021. Súčasťou správy je xls dataset spracovaný podľa požiadaviek Európskej komisie.
 • ČLÁNOK PREDPISU 8b (4)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 20.12.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 07.12.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., a kol., VÚVH
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Roman Havlíček, gen. riaditeľ sekcie vôd, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (07.12.2022). Písomne – prostredníctvom SZ SR EÚ (07.12.2022).
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová